Bong da 24h, Trang tin bong da the thao 24h cap nhat nhanh nhat

Bóng ?á Vi?t Nam chi?m 3 trong s? 5 chi?n th?ng ??m nh?t trong l?ch s? AFF Cup

Theo s? li?u th?ng kê, ?T Vi?t Nam ?? giành t?i 3 chi?n th?ng ??m nh?t trong l?ch s? 12 k? AFF Cup.

Bóng ?á Vi?t Nam chi?m 3 trong s? 5 chi?n th?ng ??m nh?t trong l? hình ?nh
?T Vi?t Nam t?ng v??t qua Lào v?i t? s? 9-0 ? vòng b?ng t?i AFF Cup 2007.

H?m 9/11 v?a qua, ?T Thái Lan ?? ?ánh b?i ??i th? ??ng Timor v?i t? s? ??m 7-0. ?ay chính là chi?n th?ng có t? s? cách bi?t nh?t cho t?i th?i ?i?m này t?i AFF Cup 2018.

Tuy nhiên trong quá kh? có nhi?u th?ng l?i ??m h?n v?y. C? th?, n?m 2002, bóng ?á Vi?t Nam ?? có chi?n th?ng “h?y di?t” 9-2 tr??c Campuchia. 

7 c?u th? Vi?t Nam l?p c?ng trong th?ng l?i ?ó bao g?m Hu?nh H?ng S?n, Tr?n Tr??ng Giang (2 bàn), Nguy?n Qu?c Trung, Lê Hu?nh ??c (2 bàn), Nguy?n Minh Ph??ng, Tr?nh Xuan Thành và Ph?m V?n Quy?n m?i ng??i 1 bàn.

Hai n?m sau ?ó, ?T Vi?t Nam ti?p t?c gieo s?u cho Campuchia khi ?ánh b?i ??i th? này v?i t? s? 9-1. T?i AFF Cup n?m 2007, ??n l??t Lào tr? thành n?n nhan c?a Vi?t Nam khi ti?n ??o C?ng Vinh l?p m?t hat-trick bàn th?ng, Phan Thanh Bình l?p poker còn V?n Bi?n có cú ?úp bàn th?ng.

Ngoài 3 tr?n ??u c?a Vi?t Nam, còn có 2 tr?n ??u khác có t? s? r?t kh?ng khi?p. ?ó là tr?n Singapore th?ng Lào 11-0 n?m 2007 và Indonesia vùi d?p Philippines 13-1 n?m 2002.

Tuy nhiên ?ó ?? là chuy?n c?a quá kh? còn ? th?i ?i?m hi?n t?i khi mà n?n bóng ?á các qu?c gia ??u có nh?ng s? ti?n b? và thi ??u chi?n thu?t h?n thì ?i?u ?ó ít xu?t hi?n. N?u ??ng Timor kh?ng tràn lên ?á ??i c?ng v?i Thái Lan thì có l? ng??i Thái c?ng kh?ng th? có m?t tr?n th?ng ??m ?à nh? v?y.

???c Tài Tr?
HLV Park Hang Seo ch? ra ?i?m ch?a hài lòng v? ?T Vi?t Nam ? AFF Cup 2018
Chia s? v?i gi?i truy?n th?ng, ?ng th?y ng??i Hàn Qu?c ?? ch? ra ?i?m y?u c?a ?T Vi?t Nam t?i AFF Cup l?n này.
Tuy?n th? Vi?t Nam ???c khuyên nên sang Hàn Qu?c ch?i bóng sau AFF Cup
M?i ?ay, cay vi?t c?a t? 442 Hàn Qu?c cho r?ng h?c trò c?a HLV Park Hang Seo có ?? kh? n?ng ?? thi ??u ? K-League mùa gi?i 2019.

Minh Long (TTVN)

BONGDA24H ?? có b?n quy?n toàn b? 26 tr?n ??u AFF Cup 2018. T?t c? hình ?nh và video bàn th?ng ??u ???c c?p nh?t trên website www.digimediapros.com, m?i quy ??c gi? chú y theo d?i!
G?I BìNH LU?N
Email (b?t bu?c)
Tiêu ?? (b?t bu?c)
Vui lòng g? ti?ng Vi?t có d?u. Chúng t?i có th? s? biên t?p l?i n?i dung ph?n h?i c?a quy v? ?? phù h?p v?i tiêu chí chung c?a Bongda24h.
G?i bình lu?n
Th?m dò y ki?n
??i bóng nào s? ??ng quang ? Premier League 2018/19?
Bình ch?n K?t qu?
Trang tin ?i?n t? Bongda24h - Chuyên trang bóng ?á hàng ??u t?i Vi?t Nam
Gi?y phép thi?t l?p trang Th?ng tin ?i?n t? t?ng h?p s?: 1183/GP-TT?T c?p ngày 04/04/2016 b?i S? TT-TT Hà N?i, thay th? gi?y phép 258/GP-TT?T c?p ngày 07/04/2011 b?i S? TT-TT Hà N?i
N?i dung th?ng tin h?p tác gi?a báo ?i?n t? Th? thao Vi?t Nam và c?ng ty Incom
??n v? ch? qu?n: C?ng ty C? ph?n Truy?n th?ng qu?c t? INCOM - Ch?u trách nhi?m: ?ng V? M?nh C??ng
??a ch?: T?ng 3 Toà nhà IC, S? 82 Ph? Duy Tan, ph??ng D?ch V?ng H?u, C?u Gi?y, Hà N?i
Tel: (024) 3.784 8888 - Fax: (024) 3.7833699 * Email: bongda24h@incom.vn
DMCA.com Protection Status
Bóng ?á | Chuy?n nh??ng | Ngo?i H?ng Anh | La Liga | Bundesliga | Serie A | Ligue 1 | V-League | T? s? bóng ?á | ??i tuy?n Vi?t Nam | U23 Vi?t Nam | AFF Cup | Nh?n ??nh | Video bóng ?á