Bong da 24h, Trang tin bong da the thao 24h cap nhat nhanh nhat

Chan sút có giá g?p 14 l?n C?ng Ph??ng tham chi?n ? AFF Cup 2018

L?B? Myanmar ngày h?m qua ?? c?ng b? danh sách chính th?c 23 tuy?n th? d? AFF Cup, trong ?ó có ni?m hy v?ng s? 1 c?a bóng ?á n??c này, ti?n ??o Aung Thu.

Ti?n ??o Aung Thu tham chi?n ? AFF Cup 2018

H?m qua (11/11), Liên ?oàn bóng ?á Myanmar (MFF) ?? c?ng b? danh sách ??i tuy?n qu?c gia d? AFF Cup 2018 ch? ?úng m?t ngày tr??c tr?n ra quan g?p ?T Campuchia.

Tien dao Aung Thu gop mat trong danh sach DT Myanmar tham du AFF Cup 2018
Ti?n ??o Aung Thu góp m?t trong danh sách ?T Myanmar tham d? AFF Cup 2018

Ng?i sao ?áng chú y nh?t trong b?n danh sách v?a ???c c?ng b? c?a Myanmar chính là ti?n ??o tr? Aung Thu, ng??i v?a có 1 mùa gi?i ch?i t?i Thai League cho CLB Tero Police. T?i Thai League, Aung Thu ???c cho thi ??u 28 tr?n, ghi 11 bàn th?ng.

Có chi?u cao khiêm t?n ch? 1m68 nh?ng Aung Thu s? h?u th? l?c t?t, kh? n?ng ?i bóng k? thu?t, t?c ?? c?ng nh? d?t ?i?m khá m?nh m?, chu?n xác. Chan sút thu?c biên ch? CLB Police Tero (Thái Lan) t?ng tham d? VCK U20 Th? gi?i vào n?m 2015. Anh ???c Transfermarkt ??nh giá 350 nghìn b?ng, g?p 14 l?n ti?n ??o Nguy?n C?ng Ph??ng c?a ??i tuy?n Vi?t Nam.

Bên c?nh Aung Thu, trong b?n danh sách c?a HLV Antonie Hey v?n có nh?ng cái tên quen thu?c nh? Zaw Min Tun, Sithu Aung, Than Htet Aung hay Zin Min Tun. Ch? có Kyaw Ko Ko là cái tên v?ng m?t ?áng chú y nh?t khi c?u th? này b? ch?n th??ng kh?ng k?p bình ph?c.

Theo l?ch, Myanmar s? ?á tr?n ra quan t?i b?ng A AFF Cup 2018 v?i ??i th? Campuchia vào t?i nay. ? l??t ??u, Myanmar ???c ngh? do m?i b?ng ??u có 5 tr?n. Mu?n giành vé ?i ti?p, Myanmar bu?c ph?i ?ánh b?i Campuchia. T?i b?ng A, ngoài Myanmar và Campuchia còn có Vi?t Nam, Malaysia, Lào.

???c Tài Tr?
Nh?n ??nh Myanmar vs Campuchia 18h30 ngày 12/11 (AFF Cup 2018)
Nh?n ??nh bóng ?á h?m nay Myanmar vs Campuchia lúc 18h30 ngày 12/11 (B?ng A AFF Cup 2018): Y ki?n chuyên gia, d? ?oán k?t qu?, phan tích chuyên m?n, các th?ng...
Tr?n Vi?t Nam và Malaysia t?i ?ay s? có y ngh?a tranh ch?p ng?i ??u b?ng
Chia s? v?i gi?i truy?n th?ng, chuyên gia bóng ?á ?oàn Minh X??ng ?ánh giá tr?n ??u gi?a ?T Vi?t Nam vs Malaysia t?i ?ay nhi?u kh? n?ng s? là tr?n ??u phan...
Anh ??c th?a nh?n khó kh?n khi ??i ??u Malaysia
Chia s? v?i báo gi?i, ti?n ??o Nguy?n Anh ??c ?ánh giá tr?n ??u v?i Malaysia ch?c ch?n s? kh?ng d? dàng v?i ?T Vi?t Nam.

Minh Long (TTVN)

BONGDA24H ?? có b?n quy?n toàn b? 26 tr?n ??u AFF Cup 2018. T?t c? hình ?nh và video bàn th?ng ??u ???c c?p nh?t trên website www.digimediapros.com, m?i quy ??c gi? chú y theo d?i!
G?I BìNH LU?N
Email (b?t bu?c)
Tiêu ?? (b?t bu?c)
Vui lòng g? ti?ng Vi?t có d?u. Chúng t?i có th? s? biên t?p l?i n?i dung ph?n h?i c?a quy v? ?? phù h?p v?i tiêu chí chung c?a Bongda24h.
G?i bình lu?n
Th?m dò y ki?n
??i bóng nào s? ??ng quang ? Premier League 2018/19?
Bình ch?n K?t qu?
Trang tin ?i?n t? Bongda24h - Chuyên trang bóng ?á hàng ??u t?i Vi?t Nam
Gi?y phép thi?t l?p trang Th?ng tin ?i?n t? t?ng h?p s?: 1183/GP-TT?T c?p ngày 04/04/2016 b?i S? TT-TT Hà N?i, thay th? gi?y phép 258/GP-TT?T c?p ngày 07/04/2011 b?i S? TT-TT Hà N?i
N?i dung th?ng tin h?p tác gi?a báo ?i?n t? Th? thao Vi?t Nam và c?ng ty Incom
??n v? ch? qu?n: C?ng ty C? ph?n Truy?n th?ng qu?c t? INCOM - Ch?u trách nhi?m: ?ng V? M?nh C??ng
??a ch?: T?ng 3 Toà nhà IC, S? 82 Ph? Duy Tan, ph??ng D?ch V?ng H?u, C?u Gi?y, Hà N?i
Tel: (024) 3.784 8888 - Fax: (024) 3.7833699 * Email: bongda24h@incom.vn
DMCA.com Protection Status
Bóng ?á | Chuy?n nh??ng | Ngo?i H?ng Anh | La Liga | Bundesliga | Serie A | Ligue 1 | V-League | T? s? bóng ?á | ??i tuy?n Vi?t Nam | U23 Vi?t Nam | AFF Cup | Nh?n ??nh | Video bóng ?á