Bong da 24h, Trang tin bong da the thao 24h cap nhat nhanh nhat

?T Philippines m?t nhan t? quan tr?ng tr??c tr?n ra quan t?i AFF Cup 2018

Theo tin v?a nh?n, ?T Philippines s? kh?ng có ???c s? ph?c v? c?a m?t g??ng m?t quan tr?ng là ti?n ??o Patino ? AFF Cup 2018.

?T Philippines thi?t quan tr??c th?m AFF Cup 2018

Vào t?i mai 13/11, ?T Philippines s? có tr?n ra quan t?i AFF Cup 2018 v?i tr?n ??u trên san nhà g?p ?T Singapore.

Tr??c tr?n ??u này, ??i bóng c?a HLV Goran Eriksson ?? ph?i nh?n m?t t?n th?t kh?ng nh? khi h? s? m?t ti?n ??o Patino ? AFF Cup 2018.

?T Philippines m?t ti?n ??o Patino t?i AFF Cup 2018 hình ?nh
?T Philippines m?t ti?n ??o Patino t?i AFF Cup 2018

Ly do ???c ??a ra là tr??c ngày thi ??u, Patino ?? dính ch?n th??ng b?p chan khá nghiêm tr?ng và kh?ng k?p bình ph?c ?? d? gi?i.

Patino ???c ?ánh giá là m?t trong nh?ng ti?n ??o hàng ??u c?a bóng ?á Philippines. C?u th? g?c Tay Ban Nha t?ng ch?i bóng t?i các CLB Cordoba, Xerez c?a Tay Ban Nha, Henan Jianye, Trung Qu?c  và hi?n t?i là CLB Buriram United c?a Thái Lan .

T?i Thai League, Patino ra san 68 tr?n và ghi ??n 41 bàn. Thành tích c?a Patino còn v??t tr?i so v?i chan sút s? 1 ? Thái Lan là Teerasil Dangda - ghi 33 bàn. Mùa gi?i 2018, Patino ?? ra san 16 tr?n trên m?i ??u tr??ng cho Buriram và ghi 7 bàn.

Nh? phong ?? ?n t??ng này, Patino ???c HLV Eriksson ?i?n tên vào danh sách d? AFF Cup 2018 cùng ?T Philippines. Tuy nhiên th?t kh?ng may là anh ?? l? h?n v?i gi?i ??u vì ch?n th??ng. Trong quá kh?, ti?n ??o 30 tu?i ch?a t?ng d? m?t k? AFF Cup cùng “The Azkals”.

???c Tài Tr?

Sau khi kh?ng th? tham d? AFF Cup 2018, ti?n ??o Patino c?ng ?? xác nh?n chuy?n này trên trang cá nhan. Anh vi?t: “T?i mu?n th?ng báo v?i m?i ng??i r?ng mình kh?ng th? d? AFF Cup 2018 cùng các ??ng ??i vì v?n ?? ? b?p chan. Chúng t?i ?? bàn b?c k? l??ng cùng nhau và quy?t ??nh kh?ng m?o hi?m vì phía tr??c v?n còn Asian Cup 2019”.

Kh?ng th? cùng các ??ng ??i chinh ph?c chi?c cúp b?c khu v?c n?m nay, ti?n ??o 30 tu?i c?ng có l?i nh?n nh? ??n ??i tuy?n Philippines: “Hy v?ng may m?n s? ??n v?i các ??ng ??i ? AFF Cup 2018. Bay gi? t?i s? tr? v? nhà và hy v?ng nhanh chóng h?i ph?c ?? tr? l?i phong ?? t?t nh?t”.

Xem thêm nh?ng bài vi?t khác trên www.digimediapros.com:

B? “l?ng quên” t?i Philippines, HLV Eriksson nói gì?
Nhà c?m quan n?i ti?ng ng??i Th?y ?i?n, HLV Eriksson ?? có nh?ng chia s? c?a mình sau khi kh?ng nh?n ???c s? chào ?ón n?ng h?u t?i Philippines.
Th? quan Philippines ??t m?c tiêu kh?ng ? AFF Cup 2018
Tr??c ngày thi ??u ? AFF Cup 2018, ??i tr??ng ?T Philippines, Phil Younghusband ?? tin t??ng ??i nhà s? vào t?i tr?n ??u cu?i cùng c?a gi?i.
Th? m?n Ngo?i h?ng Anh xác nh?n thi ??u cho ?T Philippines t?i AFF Cup 2018
Theo th?ng tin v?a ???c báo chí Philippines c?p nh?t sáng 9/11, th? m?n s? 1 c?a n??c này Neil Etheridge s? d? AFF Cup 2018 cùng ??i tuy?n dù ?ang thi ??u t?i...

Minh Long (TTVN)

BONGDA24H ?? có b?n quy?n toàn b? 26 tr?n ??u AFF Cup 2018. T?t c? hình ?nh và video bàn th?ng ??u ???c c?p nh?t trên website www.digimediapros.com, m?i quy ??c gi? chú y theo d?i!
G?I BìNH LU?N
Email (b?t bu?c)
Tiêu ?? (b?t bu?c)
Vui lòng g? ti?ng Vi?t có d?u. Chúng t?i có th? s? biên t?p l?i n?i dung ph?n h?i c?a quy v? ?? phù h?p v?i tiêu chí chung c?a Bongda24h.
G?i bình lu?n
Th?m dò y ki?n
??i bóng nào s? ??ng quang ? Premier League 2018/19?
Bình ch?n K?t qu?
Trang tin ?i?n t? Bongda24h - Chuyên trang bóng ?á hàng ??u t?i Vi?t Nam
Gi?y phép thi?t l?p trang Th?ng tin ?i?n t? t?ng h?p s?: 1183/GP-TT?T c?p ngày 04/04/2016 b?i S? TT-TT Hà N?i, thay th? gi?y phép 258/GP-TT?T c?p ngày 07/04/2011 b?i S? TT-TT Hà N?i
N?i dung th?ng tin h?p tác gi?a báo ?i?n t? Th? thao Vi?t Nam và c?ng ty Incom
??n v? ch? qu?n: C?ng ty C? ph?n Truy?n th?ng qu?c t? INCOM - Ch?u trách nhi?m: ?ng V? M?nh C??ng
??a ch?: T?ng 3 Toà nhà IC, S? 82 Ph? Duy Tan, ph??ng D?ch V?ng H?u, C?u Gi?y, Hà N?i
Tel: (024) 3.784 8888 - Fax: (024) 3.7833699 * Email: bongda24h@incom.vn
DMCA.com Protection Status
Bóng ?á | Chuy?n nh??ng | Ngo?i H?ng Anh | La Liga | Bundesliga | Serie A | Ligue 1 | V-League | T? s? bóng ?á | ??i tuy?n Vi?t Nam | U23 Vi?t Nam | AFF Cup | Nh?n ??nh | Video bóng ?á