Bong da 24h, Trang tin bong da the thao 24h cap nhat nhanh nhat

HLV Park Hang Seo ch? ra ?i?m ch?a hài lòng v? ?T Vi?t Nam ? AFF Cup 2018

Chia s? v?i gi?i truy?n th?ng, ?ng th?y ng??i Hàn Qu?c ?? ch? ra ?i?m y?u c?a ?T Vi?t Nam t?i AFF Cup l?n này.

HLV Park Hang Seo ch? ra ?i?m y?u c?a ?T Vi?t Nam

? tr?n ra quan AFF Cup 2018, th?y trò Park Hang Seo ?? có chi?n th?ng d? dàng 3-0 tr??c ?T Lào. Tuy nhiên sau tr?n ??u, ?ng th?y Hàn Qu?c ?? ch? ra nhi?u ?i?m ch?a ???c c?a bóng ?á Vi?t Nam, trong ?ó có s? hi?u qu? c?a hàng t?n c?ng.

Theo th?ng kê t? trang ch? AFF Cup, ? tr?n g?p Lào, ?T Vi?t Nam ?? tung ra 10 cú sút trúng ?ích nh?ng sút kh?ng trúng c?u m?n c?ng t?i 9 l?n. ?i?u này cho th?y t? l? d?t ?i?m chính xác c?a Vi?t Nam v?n còn r?t th?p. Vì th? th?y Park ?ang mu?n các h?c trò s?m c?i thi?n ???c ?i?m y?u này.

HLV Park Hang Seo
HLV Park Hang Seo ch?a hài lòng v? kh? n?ng t?n d?ng c? h?i c?a hàng c?ng

Chia s? trên trang ch? L?B? chau á, HLV Park Hang Seo ch? ra ?i?m ch?a hài lòng v? ?T Vi?t Nam: “T?i kh?ng mu?n th?y có b?t c? m?t s? th?a m?n nào. Các c?u th? ph?i thi ??u t?p trung và t?p trung t?i ?a tr??c b?t c? ??i th? nào, b?t k? tr?n nào và khi t? s? ra sao.

? tr?n g?p Lào, v? m?t chi?n thu?t chúng t?i còn có th? thi ??u ?a d?ng h?n ch? kh?ng bó h?p ? các pha ??t phá ? trung tuy?n hay ? biên. Chúng t?i b? phí nhi?u c? h?i ghi bàn, mà ?áng l? ra t? s? th?c t? ph?i cao h?n. ?i?u này khi?n t?i kh?ng hài lòng. 

Các c?u th? kh?ng nên phí ph?m các c? h?i t?o ra mà ph?i ch?t chiu và t?n d?ng tri?t ??. D? nhiên, t?i s? ph?i làm vi?c c?t l?c ?? giúp các ti?n ??o s?c bén h?n trong các tr?n t?i".

?T Vi?t Nam v?n còn 4 ngày chu?n b? cho tr?n g?p Malaysia t?i M? ?ình s?p t?i. V?i s? t? tin khi thi ??u san nhà cùng vi?c ???c ngh? nhi?u h?n ??i th?, ?ay s? là m?t l?i th? kh?ng nh? ?? th?y trò Park Hang Seo giành th?ng l?i.

???c Tài Tr?

Xem thêm tin bài liên quan trên www.digimediapros.com:

HLV Park Hang Seo e dè tr??c tr?n g?p ?T Malaysia
Nhà c?m quan ng??i Hàn Qu?c t? ra th?n tr?ng tr??c cu?c ?? s?c ???c d? báo s? v? cùng khó kh?n g?p ??i th? Malaysia.
Tuy?n th? Vi?t Nam ???c khuyên nên sang Hàn Qu?c ch?i bóng sau AFF Cup
M?i ?ay, cay vi?t c?a t? 442 Hàn Qu?c cho r?ng h?c trò c?a HLV Park Hang Seo có ?? kh? n?ng ?? thi ??u ? K-League mùa gi?i 2019.

Minh Long (TTVN)

BONGDA24H ?? có b?n quy?n toàn b? 26 tr?n ??u AFF Cup 2018. T?t c? hình ?nh và video bàn th?ng ??u ???c c?p nh?t trên website www.digimediapros.com, m?i quy ??c gi? chú y theo d?i!
G?I BìNH LU?N
Email (b?t bu?c)
Tiêu ?? (b?t bu?c)
Vui lòng g? ti?ng Vi?t có d?u. Chúng t?i có th? s? biên t?p l?i n?i dung ph?n h?i c?a quy v? ?? phù h?p v?i tiêu chí chung c?a Bongda24h.
G?i bình lu?n
Th?m dò y ki?n
??i bóng nào s? ??ng quang ? Premier League 2018/19?
Bình ch?n K?t qu?
Trang tin ?i?n t? Bongda24h - Chuyên trang bóng ?á hàng ??u t?i Vi?t Nam
Gi?y phép thi?t l?p trang Th?ng tin ?i?n t? t?ng h?p s?: 1183/GP-TT?T c?p ngày 04/04/2016 b?i S? TT-TT Hà N?i, thay th? gi?y phép 258/GP-TT?T c?p ngày 07/04/2011 b?i S? TT-TT Hà N?i
N?i dung th?ng tin h?p tác gi?a báo ?i?n t? Th? thao Vi?t Nam và c?ng ty Incom
??n v? ch? qu?n: C?ng ty C? ph?n Truy?n th?ng qu?c t? INCOM - Ch?u trách nhi?m: ?ng V? M?nh C??ng
??a ch?: T?ng 3 Toà nhà IC, S? 82 Ph? Duy Tan, ph??ng D?ch V?ng H?u, C?u Gi?y, Hà N?i
Tel: (024) 3.784 8888 - Fax: (024) 3.7833699 * Email: bongda24h@incom.vn
DMCA.com Protection Status
Bóng ?á | Chuy?n nh??ng | Ngo?i H?ng Anh | La Liga | Bundesliga | Serie A | Ligue 1 | V-League | T? s? bóng ?á | ??i tuy?n Vi?t Nam | U23 Vi?t Nam | AFF Cup | Nh?n ??nh | Video bóng ?á