Bong da 24h, Trang tin bong da the thao 24h cap nhat nhanh nhat

HLV Park Hang Seo e dè tr??c tr?n g?p ?T Malaysia

Nhà c?m quan ng??i Hàn Qu?c t? ra th?n tr?ng tr??c cu?c ?? s?c ???c d? báo s? v? cùng khó kh?n g?p ??i th? Malaysia.

HLV Park Hang Seo e dè tr??c tr?n g?p ?T Malaysia

Vào ngày 16 t?i ?ay, ?T Vi?t Nam s? b??c vào tr?n ??u th? hai ? AFF Cup 2018 g?p ?T Malaysia. Tr??c tr?n ??u này, HLV Park Hang Seo ?? có nh?ng nh?n xét khá th?n tr?ng v? ??i th?.

HLV Park Hang Seo e dè tr??c tr?n g?p ?T Malaysia hình ?nh
HLV Park Hang Seo phát bi?u th?n tr?ng tr??c tr?n ??u v?i Malaysia

“? khu v?c ?Ná có r?t nhi?u ??i m?nh nh? Thái Lan, Indonesia, Singapore, Malaysia và Myanmar, nên r? ràng s? c?nh tranh là r?t l?n. Vì th?, m?i tr?n ??u v?i ?T Vi?t Nam ??u là tr?n chung k?t.

T?i ch?a ???c tr?c ti?p ch?ng ki?n Malaysia thi ??u nên kh?ng có nhi?u th?ng tin v? h?. Nh?ng ch?c ch?n m?t ?i?u, h? là rào c?n l?n v?i ?T Vi?t Nam.

C?a th?ng Lào c?a Malaysia r?t cao. Vì th? khi g?p Vi?t Nam vào ngày 16/11 t?i, có th? Malaysia ?? có 6 ?i?m, h?n chúng t?i 3 ?i?m nên tam th? c?a h? r?t khác. 

Vì th?, t?i mu?n m?i ng??i ph?i n? l?c h?n n?a, ch?a ai ch?c su?t ?á chính và c? h?i chia ??u cho t?t c?. Vi?c s? d?ng ai s? d?a vào phong ??, thái ?? c?a các b?n trên san t?p”, nhà c?m quan ng??i Hàn Qu?c cho bi?t.

Malaysia là ??i th? khá khó ch?u v?i bóng ?á Vi?t Nam. Trong quá kh?, h? t?ng hai l?n ?ánh b?i Vi?t Nam ? bán k?t các n?m 2010 và 2014 ?? vào chung k?t. Vì th? s? th?n tr?ng c?a th?y Park c?ng là ?i?u kh?ng th?a.

???c Tài Tr?

?? chu?n b? t?t nh?t cho các tr?n ??u ? AFF Cup 2018, HLV Park Hang Seo c?ng ?? c?t c? các tr? ly theo sát các ??i th? c?a Vi?t Nam trong b?ng A. Th?m chí, ?ng Lee Young Jin còn sang Malaysia trong m?t th?i gian dài ?? theo d?i các c?u th? quan tr?ng c?a ?TQG n??c này thi ??u ? c?p CLB nh?m có ???c nh?ng ?ánh giá chi ti?t nh?t v? ??i th?.

Tuy?n th? Vi?t Nam ???c khuyên nên sang Hàn Qu?c ch?i bóng sau AFF Cup
M?i ?ay, cay vi?t c?a t? 442 Hàn Qu?c cho r?ng h?c trò c?a HLV Park Hang Seo có ?? kh? n?ng ?? thi ??u ? K-League mùa gi?i 2019.
?T Philippines m?t nhan t? quan tr?ng tr??c tr?n ra quan t?i AFF Cup 2018
Theo tin v?a nh?n, ?T Philippines s? kh?ng có ???c s? ph?c v? c?a m?t g??ng m?t quan tr?ng là ti?n ??o Patino ? AFF Cup 2018.
Tr?n Vi?t Nam và Malaysia t?i ?ay s? có y ngh?a tranh ch?p ng?i ??u b?ng
Chia s? v?i gi?i truy?n th?ng, chuyên gia bóng ?á ?oàn Minh X??ng ?ánh giá tr?n ??u gi?a ?T Vi?t Nam vs Malaysia t?i ?ay nhi?u kh? n?ng s? là tr?n ??u phan...

Minh Long (TTVN)

BONGDA24H ?? có b?n quy?n toàn b? 26 tr?n ??u AFF Cup 2018. T?t c? hình ?nh và video bàn th?ng ??u ???c c?p nh?t trên website www.digimediapros.com, m?i quy ??c gi? chú y theo d?i!
G?I BìNH LU?N
Email (b?t bu?c)
Tiêu ?? (b?t bu?c)
Vui lòng g? ti?ng Vi?t có d?u. Chúng t?i có th? s? biên t?p l?i n?i dung ph?n h?i c?a quy v? ?? phù h?p v?i tiêu chí chung c?a Bongda24h.
G?i bình lu?n
Th?m dò y ki?n
??i bóng nào s? ??ng quang ? Premier League 2018/19?
Bình ch?n K?t qu?
Trang tin ?i?n t? Bongda24h - Chuyên trang bóng ?á hàng ??u t?i Vi?t Nam
Gi?y phép thi?t l?p trang Th?ng tin ?i?n t? t?ng h?p s?: 1183/GP-TT?T c?p ngày 04/04/2016 b?i S? TT-TT Hà N?i, thay th? gi?y phép 258/GP-TT?T c?p ngày 07/04/2011 b?i S? TT-TT Hà N?i
N?i dung th?ng tin h?p tác gi?a báo ?i?n t? Th? thao Vi?t Nam và c?ng ty Incom
??n v? ch? qu?n: C?ng ty C? ph?n Truy?n th?ng qu?c t? INCOM - Ch?u trách nhi?m: ?ng V? M?nh C??ng
??a ch?: T?ng 3 Toà nhà IC, S? 82 Ph? Duy Tan, ph??ng D?ch V?ng H?u, C?u Gi?y, Hà N?i
Tel: (024) 3.784 8888 - Fax: (024) 3.7833699 * Email: bongda24h@incom.vn
DMCA.com Protection Status
Bóng ?á | Chuy?n nh??ng | Ngo?i H?ng Anh | La Liga | Bundesliga | Serie A | Ligue 1 | V-League | T? s? bóng ?á | ??i tuy?n Vi?t Nam | U23 Vi?t Nam | AFF Cup | Nh?n ??nh | Video bóng ?á