Bong da 24h, Trang tin bong da the thao 24h cap nhat nhanh nhat

Nhà v? ??ch AFF Cup 2008 chê các h?c trò HLV Park Hang Seo ?á thi?u nhi?t

Ch?ng ki?n tr?n ??u ra quan c?a ?T Vi?t Nam t?i Lào t?i 8/11, nhà v? ??ch AFF Cup n?m 2008, ti?n v? Ph?m Thành L??ng ?? có nh?ng tr?n xét v? ?oàn quan áo ??.

Thành?L??ng chê ?T?Vi?t Nam ?á thi?u nhi?t

T?i tr?n ra quan AFF Cup 2018, ?T Vi?t Nam ?? có chi?n th?ng 3-0 tr??c ??i tuy?n ch? nhà Lào. Nhìn chung ?ay là m?t tr?n ??u mà ?oàn quan áo ?? ?? thi ??u khá nhàn và kh?ng khó ?? giành 3 ?i?m.

Tuy nhiên ?ánh giá v? tran này, nhà v? ??ch AFF Cup 2008, ti?n v? Ph?m Thành L??ng l?i cho r?ng ?T Vi?t Nam v?n ch?a thi ??u th?c s? tr?n tru và hi?u qu? tr??c ??i th? kh?ng x?ng t?m?nh? Lào.

Thành L??ng chê ?T Vi?t Nam ?á thi?u nhi?t hình ?nh
Thành L??ng chê ?T Vi?t Nam ?á thi?u nhi?t
Thành L??ng nói: "G?p ??i th? y?u h?n khi?n chúng ta thi ??u kém nhi?t. Nhi?u tình hu?ng các c?u th? Vi?t Nam ch?a th?c s? hi?u y nhau. Th? nh?ng quan tr?ng là chúng ta ?? giành chi?n th?ng, có ???c 3 ?i?m ??u tiên, kh?ng c?u th? nào ch?n th??ng và thêm s? t? tin tr??c khi ti?p ??i th? Malaysia trên san nhà”.

C?ng theo c?u tuy?n th? ?TQG Thành L??ng, các c?u th? Vi?t Nam ??u ch?i ? m?c ?? tròn vai, song anh ?ánh giá cao s? n?ng n? và siêu ph?m ?á ph?t c?a Quang H?i: “Quang H?i ?ang ch?ng minh mình là nhan t? kh?ng th? thi?u trong ??i hình tuy?n Vi?t Nam.

H?i lu?n gi? phong ?? ?n ??nh t? gi?i U23 chau á, ASIAD cho t?i hi?n t?i. Tr?n này, H?i c?ng ?? l?i ?n t??ng v?i siêu ph?m sút ph?t ??p m?t, g?i nh?c l?i kho?nh kh?c t?i Th??ng Chau”.

?ánh giá y ngh?a c?a tr?n th?ng này, ti?n v? t?ng 4 l?n giành danh hi?u QBV Vi?t Nam ?? cho r?ng ?ó là m?t s? kh?i ??u thu?n l?i. "Quan tr?ng h?n là th?y trò HLV Park Hang-seo ???c ti?p thêm s? t? tin tr??c khi ti?p ??i th? Malaysia trên san nhà", Ph?m Thành L??ng nh?n xét.

?T Vi?t Nam s? có tr?n ??u th? hai ? gi?i ??u n?m nay g?p ??i th? Malaysia vào lúc 19h00 ngày 16/11 t?i.

C?ng Ph??ng ???c ca ng?i sau tr?n g?p ?T Lào
Ch?ng ki?n màn thi ??u ?n t??ng c?a ti?n ??o Nguy?n C?ng Ph??ng, chuyên gia ?oàn Minh X??ng ?? ?ánh giá cao vai trò c?a ti?n ??o HAGL ? ?T Vi?t Nam.
???c Tài Tr?
Tuy?n th? Indonesia ng?i ??i ??u ?T Vi?t Nam h?n Thái Lan ? AFF Cup 2018
Trong m?t chia s? m?i ?ay trên t? Bola Sport, ng?i sao Andik Vermansyah c?a ?T Indonesia ?? th?a nh?n ng?i ??i ??u v?i ?T Vi?t Nam h?n Thái Lan t?i AFF Cup...
Báo chí chau á h?t l?i khen tuy?n Vi?t Nam sau tr?n th?ng Lào
Gi?i truy?n th?ng khu v?c dành nh?ng l?i khen cho ??i tuy?n Vi?t Nam, ?ánh giá ??i quan c?a HLV Park Hang Seo là ?ng viên c?a ch?c v? ??ch AFF Cup 2018 sau...
D? am Lào 0-3 Vi?t Nam: M?t chi?n th?ng ch?a hoàn h?o
?úng nh? nh?ng d? ?oán t? tr??c, ?T Vi?t Nam ?? có th?ng l?i khá d? dàng tr??c ??i th? Lào. Tuy nhiên n?u nhìn l?i, ?ay v?n ch?a ph?i m?t chi?n th?ng hoàn h?o...

Minh Long (TTVN)

BONGDA24H ?? có b?n quy?n toàn b? 26 tr?n ??u AFF Cup 2018. T?t c? hình ?nh và video bàn th?ng ??u ???c c?p nh?t trên website www.digimediapros.com, m?i quy ??c gi? chú y theo d?i!
G?I BìNH LU?N
Email (b?t bu?c)
Tiêu ?? (b?t bu?c)
Vui lòng g? ti?ng Vi?t có d?u. Chúng t?i có th? s? biên t?p l?i n?i dung ph?n h?i c?a quy v? ?? phù h?p v?i tiêu chí chung c?a Bongda24h.
G?i bình lu?n
Th?m dò y ki?n
??i bóng nào s? ??ng quang ? Premier League 2018/19?
Bình ch?n K?t qu?
Trang tin ?i?n t? Bongda24h - Chuyên trang bóng ?á hàng ??u t?i Vi?t Nam
Gi?y phép thi?t l?p trang Th?ng tin ?i?n t? t?ng h?p s?: 1183/GP-TT?T c?p ngày 04/04/2016 b?i S? TT-TT Hà N?i, thay th? gi?y phép 258/GP-TT?T c?p ngày 07/04/2011 b?i S? TT-TT Hà N?i
N?i dung th?ng tin h?p tác gi?a báo ?i?n t? Th? thao Vi?t Nam và c?ng ty Incom
??n v? ch? qu?n: C?ng ty C? ph?n Truy?n th?ng qu?c t? INCOM - Ch?u trách nhi?m: ?ng V? M?nh C??ng
??a ch?: T?ng 3 Toà nhà IC, S? 82 Ph? Duy Tan, ph??ng D?ch V?ng H?u, C?u Gi?y, Hà N?i
Tel: (024) 3.784 8888 - Fax: (024) 3.7833699 * Email: bongda24h@incom.vn
DMCA.com Protection Status
Bóng ?á | Chuy?n nh??ng | Ngo?i H?ng Anh | La Liga | Bundesliga | Serie A | Ligue 1 | V-League | T? s? bóng ?á | ??i tuy?n Vi?t Nam | U23 Vi?t Nam | AFF Cup | Nh?n ??nh | Video bóng ?á