Bong da 24h, Trang tin bong da the thao 24h cap nhat nhanh nhat

Sao Thái Lan sang Nh?t B?n thi ??u sau AFF Cup 2018

T? Fox Sports Asia m?i ?ay ?? xác nh?n CLB Cezero Osaka ?ang ch?i ? gi?i J-League 1 c?a Nh?t B?n ?? ??t ???c th?a thu?n chiêu m? m?t c?u th? ng??i Thái.

Thêm m?t c?u th? Thái Lan sang thi ??u t?i Nh?t B?n

V?i thành c?ng c?a nh?ng Chanathip hay Teerasil Dangda t?i J-League 1 mùa gi?i 2018, bóng ?á Thái Lan ?? nh?n ???c s? quan tam ??c bi?t c?a các CLB ? x? s? Hoa anh ?ào.

Và trong m?t di?n bi?n m?i ?ay, CLB Cezero Osaka ?ang ch?i ? gi?i J-League 1, Nh?t B?n ?? ??t ???c th?a thu?n chiêu m? m?t c?u th? ng??i Thái, Thitipan Puangchan.

Ti?n v? Thitipan Puangchan sang Nh?t B?n thi ??u sau AFF Cup 2018 hình ?nh
Ti?n v? Thitipan Puangchan là c?u th? ti?p theo c?a Thái Lan ch?i bóng t?i Nh?t B?n

Thitipan Puangchan n?m nay 25 tu?i và ?ang thi ??u ? v? trí ti?n v? cho CLB Bangkok Glass. Mùa gi?i v?a qua, anh có t?ng c?ng 32 l?n ra san và ghi ???c 5 bàn th?ng.

? mùa gi?i sang n?m, Thitipan s? khoác áo Cezero Osaka theo h?p ??ng cho m??n có th?i h?n 1 n?m. ? chi?u ng??c l?i, ??i bóng Nh?t ??ng y cho Bangkok Glass m??n m?t h?u v? c?a h? ?? c?ng c? s?c m?nh hàng th?.

Thitipan khoác áo ?T Thái Lan t? n?m 2013 và ?? ra san 18 tr?n, ghi ???c 5 bàn th?ng. T?i AFF Cup 2018, Thitipan ?? có m?t trong ??i hình "Voi chi?n" giành chi?n th?ng h?y di?t 7-0 tr??c ??i tuy?n ??ng Timor cu?i tu?n qua.

Cách ?ay ch?a lau, ti?n v? 25 tu?i này t?ng ?ánh giá cao s?c m?nh c?a th?y trò Park Hang Seo. Thitipan nói: "Vi?t Nam và Philippines s? là nh?ng ??i th? m?nh nh?t c?a Thái Lan khi ?ang có phong ?? cao vào th?i ?i?m này. Thái Lan t?ng g?p ph?i kh?ng ít khó kh?n khi ??i ??u v?i Vi?t Nam và Philippines trong quá kh?".?

???c Tài Tr?
HLV Thái Lan ti?t l? ly do th?ng h?y di?t Timor Leste ? ngày ra quan AFF Cup 2018
Sau chi?n th?ng v?i t? s? ??m 7-0 tr??c ??i th? Timor Leste ? ngày ra quan t?i b?ng B AFF Cup 2018, HLV ?T Thái Lan ?ng Milovan Rajevac ?? có nh?ng chia s?...
CLB Thái Lan mu?n chiêu m? th? m?n ??ng V?n Lam sau AFF Cup 2018
Th? m?n tuy?n Vi?t Nam ???c cho là m?c tiêu theo ?u?i c?a ??i bóng h?ng 2 Thái Lan.
Ng?i sao Thái Lan ghi 6 bàn ? tr?n th?ng Timor Leste t?ng mu?n gi?i ngh?
Ti?n ??o sinh n?m 1991 ch?n th??ng day ch?ng và ph?i ngh? thi ??u tám tháng trong n?m 2018.
Ti?n ??o Thái Lan ?i vào l?ch s? AFF Cup sau tr?n ??i th?ng ??ng Timor
Chan sút ?T Thái Lan v?a l?p k? l?c t?i AFF Cup 2018 sau khi giúp ??i nhà có th?ng l?i cách bi?t 7-0 tr??c ??i th? ??ng Timor.
Video: Timor Leste 0-7 Thái Lan (B?ng B AFF Cup 2018)
? tr?n ra quan thu?c b?ng B t?i AFF Cup 2018 di?n ra lúc 19h ngày 9/11, ??i tuy?n Thái Lan ?ánh b?i Timor Leste 7-0. Trong ?ó, ti?n ??o Kraisorn gay ?n t??ng...

Minh Long (TTVN)

BONGDA24H ?? có b?n quy?n toàn b? 26 tr?n ??u AFF Cup 2018. T?t c? hình ?nh và video bàn th?ng ??u ???c c?p nh?t trên website www.digimediapros.com, m?i quy ??c gi? chú y theo d?i!
G?I BìNH LU?N
Email (b?t bu?c)
Tiêu ?? (b?t bu?c)
Vui lòng g? ti?ng Vi?t có d?u. Chúng t?i có th? s? biên t?p l?i n?i dung ph?n h?i c?a quy v? ?? phù h?p v?i tiêu chí chung c?a Bongda24h.
G?i bình lu?n
Th?m dò y ki?n
??i bóng nào s? ??ng quang ? Premier League 2018/19?
Bình ch?n K?t qu?
Trang tin ?i?n t? Bongda24h - Chuyên trang bóng ?á hàng ??u t?i Vi?t Nam
Gi?y phép thi?t l?p trang Th?ng tin ?i?n t? t?ng h?p s?: 1183/GP-TT?T c?p ngày 04/04/2016 b?i S? TT-TT Hà N?i, thay th? gi?y phép 258/GP-TT?T c?p ngày 07/04/2011 b?i S? TT-TT Hà N?i
N?i dung th?ng tin h?p tác gi?a báo ?i?n t? Th? thao Vi?t Nam và c?ng ty Incom
??n v? ch? qu?n: C?ng ty C? ph?n Truy?n th?ng qu?c t? INCOM - Ch?u trách nhi?m: ?ng V? M?nh C??ng
??a ch?: T?ng 3 Toà nhà IC, S? 82 Ph? Duy Tan, ph??ng D?ch V?ng H?u, C?u Gi?y, Hà N?i
Tel: (024) 3.784 8888 - Fax: (024) 3.7833699 * Email: bongda24h@incom.vn
DMCA.com Protection Status
Bóng ?á | Chuy?n nh??ng | Ngo?i H?ng Anh | La Liga | Bundesliga | Serie A | Ligue 1 | V-League | T? s? bóng ?á | ??i tuy?n Vi?t Nam | U23 Vi?t Nam | AFF Cup | Nh?n ??nh | Video bóng ?á