Bong da 24h, Trang tin bong da the thao 24h cap nhat nhanh nhat

"Tr?n Vi?t Nam và Malaysia t?i ?ay s? có y ngh?a tranh ch?p ng?i ??u b?ng"

Chia s? v?i gi?i truy?n th?ng, chuyên gia bóng ?á ?oàn Minh X??ng ?ánh giá tr?n ??u gi?a ?T Vi?t Nam vs Malaysia t?i ?ay nhi?u kh? n?ng s? là tr?n ??u phan ??nh ng?i ??u b?ng A.

Tr?n Vi?t Nam vs Malaysia s? là tr?n chung k?t c?a b?ng A

T?i AFF Cup 2018, ?T Vi?t Nam n?m ? m?t b?ng ??u khá d? th? v?i các ??i th? Malaysia, Myanmar, Lào và Campuchia. Ngo?i tr? Malaysia thì 3 ??i th? còn l?i ??u ít có kh? n?ng t?o b?t ng? tr??c th?y trò Park Hang Seo.

HLV Park Hang Seo
Tr?n Vi?t Nam vs Malaysia t?i ?ay nhi?u kh? n?ng s? là tr?n chung k?t b?ng A

?ánh giá v? b?ng ??u này, chuyên gia bóng ?á ?oàn Minh X??ng ?? chia s? trên báo Dan Trí: “Lào và Campuchia v?n quá y?u, ch?c ch?n kh?ng có hy v?ng gì. Và cho dù Myanmar ch?a thi ??u, nh?ng t?i v?n cho r?ng vé vào bán k?t nhi?u kh? n?ng s? thu?c v? Malaysia và Vi?t Nam. Tr?n ??u gi?a ??i tuy?n Vi?t Nam và Malaysia t?i ?ay s? có y ngh?a tranh ch?p ng?i ??u b?ng.

Dù Malaysia ch? th?ng sát nút Campuchia ? l??t tr?n ??u, nh?ng ?á trên san Campuchia ? th?i ?i?m hi?n t?i kh?ng ph?i là chuy?n d?, v? l?i ch? tr??ng c?a Malaysia khi ??i ??u v?i Campuchia ? l??t tr?n ??u tiên r?t r? ràng, ?ó là th?ng v?a ?? b?ng m?t l?i ch?i ch?c ch?n, ki?m soát t?t tr?n ??u. Nên nh?, Malaysia ch? c?n th?ng v?a ?? Campuchia, r?i gi?i quy?t Lào và Myanmar trên san nhà là ch?c su?t vào bán k?t. ??y l?i là nhi?m v? trong t?m tay c?a h?”.

Nh?n ??nh v? ??i th? th?c s? c?a ?T Vi?t Nam ? gi?i l?n này, ?ng ?oàn Minh X??ng cho r?ng ?ó chính là ?T Thái Lan. M?c dù kh?ng có s? góp m?t c?a nhi?u c?u th? tr? c?t t?ng giúp bóng ?á x? chùa Vàng v? ??ch AFF Cup 2016 nh?ng ?oàn quan c?a HLV Rajevac kh?ng vì th? mà gi?m ch?t l??ng.

“Thái Lan c?a HLV Rajevac ???c xay d?ng ?úng phong cách c?a bóng ?á hi?n ??i theo l?i chau ?u: C?u th? to, cao, nh?ng nhanh nh?n. ??ng th?i, d?a trên n?n t?ng t?t c?a bóng ?á Thái Lan nói chung, nh?ng c?u th? này ??u có k? thu?t x? ly bóng khéo léo, lu?n ??m b?o ???c t?c ?? tri?n khai bóng, thành ra h? r?t ?áng ng?i!

???c Tài Tr?

??c bi?t, khau phòng ng? c?a ??i tuy?n Thái Lan theo t?i là r?t ch?c ch?n, h? s? d?ng các c?u th? Thái ki?u v?a có th? hình ??p, v?a ? ??ng c?p cao. V?i hàng phòng ng? ?y, mu?n khoan th?ng mành l??i c?a Thái Lan kh?ng ph?i là chuy?n d?”, ?ng X??ng k?t lu?n.

?T Thái Lan ?? cho th?y s?c m?nh c?a mình khi giành th?ng l?i t?ng b?ng 7-0 ? ngày ra quan tr??c ??ng Timor. V?i m?t ??i hình ch?t l??ng cùng s? t? tin khi kh?ng g?p nhi?u áp l?c, ?ay th?c s? là m?t ??i th? ?áng ng?i mà ?T Vi?t Nam s? ph?i v??t qua trên hành trình chinh ph?c ng?i v??ng.

Xem thêm nh?ng bài vi?t khác trên www.digimediapros.com:

Anh ??c th?a nh?n khó kh?n khi ??i ??u Malaysia
Chia s? v?i báo gi?i, ti?n ??o Nguy?n Anh ??c ?ánh giá tr?n ??u v?i Malaysia ch?c ch?n s? kh?ng d? dàng v?i ?T Vi?t Nam.
Các tuy?n th? Vi?t Nam ?au ??u x? ly c?n ác m?ng xin vé tr?n g?p Malaysia
?au ??u v?i chuy?n xin vé AFF Cup 2018 c?a ng??i than và b?n bè, th?y trò ?ng Park Hang-seo quy?t ??nh ng?i l?i tìm ra ph??ng án gi?i quy?t tr??c khi “m? b?ng”...
?T Vi?t Nam gay s?t trong bu?i t?p ??u tiên chu?n b? cho tr?n g?p Malaysia
Trong bu?i t?p ??u tiên sau khi tr? v? Vi?t Nam, HLV Park Hang Seo ch?a ghép bài mà ch? y?u cho các h?c trò t?p ph?i h?p và di chuy?n trong kh?ng gian...
C?n s?t vé tr?n Vi?t Nam vs Malaysia: Khi ?am mê ch?a ??ng m?a, m? h?i và n??c m?t
S?n vé tr?n Vi?t Nam vs Malaysia kh?ng ph?i là nhi?m v? d? th?c hi?n v?i NHM bóng ?á Vi?t Nam. ??ng sau hành trình s? h?u nh?ng t?m vé ?ó ch?a ??ng c? m?a, m?...

Minh Long (TTVN)


BONGDA24H ?? có b?n quy?n toàn b? 26 tr?n ??u AFF Cup 2018. T?t c? hình ?nh và video bàn th?ng ??u ???c c?p nh?t trên website www.digimediapros.com, m?i quy ??c gi? chú y theo d?i!

BìNH LU?N (1)
434055 - 10:44 12/11/2018

??i tuy?n m? h? s? ch? tháng t?i thi?u lào và h? s? ít ho?c kh?ng có th? nhung ?á vói vn h? s? dung b?o l?c ?á th? b?o làm tuy?n vn run s? ?ay là cách c?a nguòi m? và indo khi g?p vn b?i v?y vn c?n nhi?t huy?t và tính toán mói tháng ?u?c h?

thich khong thich reply
G?I BìNH LU?N
Email (b?t bu?c)
Tiêu ?? (b?t bu?c)
Vui lòng g? ti?ng Vi?t có d?u. Chúng t?i có th? s? biên t?p l?i n?i dung ph?n h?i c?a quy v? ?? phù h?p v?i tiêu chí chung c?a Bongda24h.
G?i bình lu?n
Th?m dò y ki?n
??i bóng nào s? ??ng quang ? Premier League 2018/19?
Bình ch?n K?t qu?
Trang tin ?i?n t? Bongda24h - Chuyên trang bóng ?á hàng ??u t?i Vi?t Nam
Gi?y phép thi?t l?p trang Th?ng tin ?i?n t? t?ng h?p s?: 1183/GP-TT?T c?p ngày 04/04/2016 b?i S? TT-TT Hà N?i, thay th? gi?y phép 258/GP-TT?T c?p ngày 07/04/2011 b?i S? TT-TT Hà N?i
N?i dung th?ng tin h?p tác gi?a báo ?i?n t? Th? thao Vi?t Nam và c?ng ty Incom
??n v? ch? qu?n: C?ng ty C? ph?n Truy?n th?ng qu?c t? INCOM - Ch?u trách nhi?m: ?ng V? M?nh C??ng
??a ch?: T?ng 3 Toà nhà IC, S? 82 Ph? Duy Tan, ph??ng D?ch V?ng H?u, C?u Gi?y, Hà N?i
Tel: (024) 3.784 8888 - Fax: (024) 3.7833699 * Email: bongda24h@incom.vn
DMCA.com Protection Status
Bóng ?á | Chuy?n nh??ng | Ngo?i H?ng Anh | La Liga | Bundesliga | Serie A | Ligue 1 | V-League | T? s? bóng ?á | ??i tuy?n Vi?t Nam | U23 Vi?t Nam | AFF Cup | Nh?n ??nh | Video bóng ?á