Bong da 24h, Trang tin bong da the thao 24h cap nhat nhanh nhat

Tuy?n th? Vi?t Nam ???c khuyên nên sang Hàn Qu?c ch?i bóng sau AFF Cup

M?i ?ay, cay vi?t c?a t? "442 Hàn Qu?c" cho r?ng h?c trò c?a HLV Park Hang Seo có ?? kh? n?ng ?? thi ??u ? K-League mùa gi?i 2019.

Xuan Tr??ng ???c khuyên tr? l?i Hàn Qu?c thi ??u

Ch?ng ki?n màn thi ??u ?n t??ng c?a Xuan Tr??ng ? tr?n g?p Lào, m?i ?ay cay vi?t c?a t? "442 Hàn Qu?c" Hong Jae-min cho r?ng ti?n v? ?T Vi?t Nam nên tr? l?i K-League ? mùa gi?i t?i.

Xuan Tr??ng ???c khuyên nên sang Hàn Qu?c ch?i bóng sau AFF Cup hình ?nh
Xuan Tr??ng ???c khuyên nên sang Hàn Qu?c ch?i bóng sau AFF Cup

V? phóng viên ng??i Hàn Qu?c nh?n xét: “Xuan Tr??ng nên quay l?i Hàn Qu?c ch?i bóng. C?u ?y có t? ch?t và kh? n?ng ?? c?nh tranh v?i c?u th? khác khi ch?i bóng ? n??c ngoài”.

Trong quá kh?, Xuan Tr??ng t?ng có hai mùa gi?i ch?i bóng t?i Hàn Qu?c cho các CLB Incheon và Gangwon. Dù kh?ng ?? l?i nhi?u d?u ?n t?i ?ay nh?ng ti?n v? ng??i Tuyên Quang c?ng ?? h?c h?i ???c nhi?u ?i?u ?? tr? v? ph?c v? CLB HAGL và các ?TQG Vi?t Nam.

N?m 2018 có th? nói là n?m ??c bi?t c?a Tr??ng ‘híp’ khi anh tr? thành quan bài kh?ng th? thi?u c?a HLV Park Hang Seo ? m?i c?p ?? ??i tuy?n t? U23 cho t?i ?T Vi?t Nam.

S? h?u m?t k? thu?t t?t cùng kh? n?ng chuy?n xa có ??t bi?n cao, Xuan Tr??ng ?? góp c?ng l?n trong chi?n th?ng c?a ?T Vi?t Nam ? tr?n m? màn AFF Cup 2018. N?u thi ??u thành c?ng ? gi?i n?m nay, r?t có th? Xuan Tr??ng s? l?i nh?n ???c nh?ng l?i m?i thi ??u t? K-League.

Tr?n Vi?t Nam và Malaysia t?i ?ay s? có y ngh?a tranh ch?p ng?i ??u b?ng
Chia s? v?i gi?i truy?n th?ng, chuyên gia bóng ?á ?oàn Minh X??ng ?ánh giá tr?n ??u gi?a ?T Vi?t Nam vs Malaysia t?i ?ay nhi?u kh? n?ng s? là tr?n ??u phan...
???c Tài Tr?
Anh ??c th?a nh?n khó kh?n khi ??i ??u Malaysia
Chia s? v?i báo gi?i, ti?n ??o Nguy?n Anh ??c ?ánh giá tr?n ??u v?i Malaysia ch?c ch?n s? kh?ng d? dàng v?i ?T Vi?t Nam.
?T Vi?t Nam gay s?t trong bu?i t?p ??u tiên chu?n b? cho tr?n g?p Malaysia
Trong bu?i t?p ??u tiên sau khi tr? v? Vi?t Nam, HLV Park Hang Seo ch?a ghép bài mà ch? y?u cho các h?c trò t?p ph?i h?p và di chuy?n trong kh?ng gian...
Xác ??nh cái tên ch?n th??ng duy nh?t c?a tuy?n Vi?t Nam
Vào h?m nay, ?T Vi?t Nam ?? có bu?i t?p ??u tiên k? t? khi v? n??c. Toàn ??i ?? có th? quay l?i luy?n t?p, ngo?i tr? ti?n v? Huy Hùng g?p ch?n th??ng.
HLV Lê Th?y H?i lo ng?i cho ?T Vi?t Nam tr??c tr?n g?p Malaysia
V?i kinh nghi?m lau n?m trong ngh? c?a mình, HLV Lê Th?y H?i ?? có nh?ng s? lo ng?i cho ?T Vi?t Nam tr??c tr?n ??u quan tr?ng v?i Malaysia s?p t?i.

Minh Long (TTVN)


BONGDA24H ?? có b?n quy?n toàn b? 26 tr?n ??u AFF Cup 2018. T?t c? hình ?nh và video bàn th?ng ??u ???c c?p nh?t trên website www.digimediapros.com, m?i quy ??c gi? chú y theo d?i!
G?I BìNH LU?N
Email (b?t bu?c)
Tiêu ?? (b?t bu?c)
Vui lòng g? ti?ng Vi?t có d?u. Chúng t?i có th? s? biên t?p l?i n?i dung ph?n h?i c?a quy v? ?? phù h?p v?i tiêu chí chung c?a Bongda24h.
G?i bình lu?n
Th?m dò y ki?n
??i bóng nào s? ??ng quang ? Premier League 2018/19?
Bình ch?n K?t qu?
Trang tin ?i?n t? Bongda24h - Chuyên trang bóng ?á hàng ??u t?i Vi?t Nam
Gi?y phép thi?t l?p trang Th?ng tin ?i?n t? t?ng h?p s?: 1183/GP-TT?T c?p ngày 04/04/2016 b?i S? TT-TT Hà N?i, thay th? gi?y phép 258/GP-TT?T c?p ngày 07/04/2011 b?i S? TT-TT Hà N?i
N?i dung th?ng tin h?p tác gi?a báo ?i?n t? Th? thao Vi?t Nam và c?ng ty Incom
??n v? ch? qu?n: C?ng ty C? ph?n Truy?n th?ng qu?c t? INCOM - Ch?u trách nhi?m: ?ng V? M?nh C??ng
??a ch?: T?ng 3 Toà nhà IC, S? 82 Ph? Duy Tan, ph??ng D?ch V?ng H?u, C?u Gi?y, Hà N?i
Tel: (024) 3.784 8888 - Fax: (024) 3.7833699 * Email: bongda24h@incom.vn
DMCA.com Protection Status
Bóng ?á | Chuy?n nh??ng | Ngo?i H?ng Anh | La Liga | Bundesliga | Serie A | Ligue 1 | V-League | T? s? bóng ?á | ??i tuy?n Vi?t Nam | U23 Vi?t Nam | AFF Cup | Nh?n ??nh | Video bóng ?á