1. Bóng ?á 24h
  2. ?
  3. AFF Cup 2018
  4. ?
  5. L?ch thi ??u
Bong da 24h, Trang tin bong da the thao 24h cap nhat nhanh nhat
Home:

L?ch thi ??u AFF Suzuki Cup

AFF Suzuki Cup B?ng x?p h?ng AFF Suzuki Cup

TT ??i bóng S? Tr?n Th?ng Hòa Thua Hi?u s? ?i?m
B?ng A
1 bong-da Vi?t Nam 1 1 0 0 3 3
2 bong-da Malaysia 1 1 0 0 1 3
3 bong-da Myanmar 0 0 0 0 0 0
4 bong-da Campuchia 1 0 0 1 -1 0
5 bong-da Laos 1 0 0 1 -3 0
B?ng B
1 bong-da Thailand 1 1 0 0 7 3
2 bong-da Singapore 1 1 0 0 1 3
3 bong-da Philippines 0 0 0 0 0 0
4 bong-da Indonesia 1 0 0 1 -1 0
5 bong-da Timor-Leste 1 0 0 1 -7 0

Sao Thái Lan sang Nh?t B?n thi ??u sau AFF Cup 2018

Sao Thai Lan sang Nhat Ban thi dau sau AFF Cup 2018 T? Fox Sports Asia m?i ?ay ?? xác nh?n CLB Cezero Osaka ?ang ch?i ? gi?i J-League 1 c?a Nh?t B?n ?? ??t ???c...

Bóng ?á Vi?t Nam chi?m 3 trong s? 5 chi?n th?ng ??m nh?t trong l?ch s? AFF Cup

Bong da Viet Nam chiem 3 trong so 5 chien thang dam nhat trong lich su AFF Cup Theo s? li?u th?ng kê, ?T Vi?t Nam ?? giành t?i 3 chi?n th?ng ??m nh?t trong l?ch s? 12 k? AFF Cup.

HLV Park Hang Seo e dè tr??c tr?n g?p ?T Malaysia

HLV Park Hang Seo e de truoc tran gap DT Malaysia Nhà c?m quan ng??i Hàn Qu?c t? ra th?n tr?ng tr??c cu?c ?? s?c ???c d? báo s? v? cùng khó kh?n g?p ??i th?...

?T Philippines m?t nhan t? quan tr?ng tr??c tr?n ra quan t?i AFF Cup 2018

DT Philippines mat nhan to quan trong truoc tran ra quan tai AFF Cup 2018 Theo tin v?a nh?n, ?T Philippines s? kh?ng có ???c s? ph?c v? c?a m?t g??ng m?t quan tr?ng là ti?n ??o Patino...

Chan sút có giá g?p 14 l?n C?ng Ph??ng tham chi?n ? AFF Cup 2018

Chan sut co gia gap 14 lan Cong Phuong tham chien o AFF Cup 2018 L?B? Myanmar ngày h?m qua ?? c?ng b? danh sách chính th?c 23 tuy?n th? d? AFF Cup, trong ?ó có ni?m hy v?ng...

Nh?n ??nh Malaysia vs Lào 19h45 ngày 12/11 (AFF Cup 2018)

Nhan dinh Malaysia vs Lao 19h45 ngay 12/11 (AFF Cup 2018) Nh?n ??nh bóng ?á h?m nay Malaysia vs Lào lúc 19h45 ngày 12/11 (B?ng A AFF Cup 2018): Y ki?n chuyên gia, d?...

TR?C TI?P Myanmar vs Campuchia 18h30 ngày 12/11 (AFF Cup 2018)

TRUC TIEP Myanmar vs Campuchia 18h30 ngay 12/11 (AFF Cup 2018) Tr?c ti?p Myanmar vs Campuchia: C?p nh?t liên t?c di?n bi?n t??ng thu?t tình hu?ng k?t qu? bóng ?á kèm link...

HLV Park Hang Seo ch? ra ?i?m ch?a hài lòng v? ?T Vi?t Nam ? AFF Cup 2018

HLV Park Hang Seo chi ra diem chua hai long ve DT Viet Nam o AFF Cup 2018 Chia s? v?i gi?i truy?n th?ng, ?ng th?y ng??i Hàn Qu?c ?? ch? ra ?i?m y?u c?a ?T Vi?t Nam t?i AFF Cup l?n này.

Tuy?n th? Vi?t Nam ???c khuyên nên sang Hàn Qu?c ch?i bóng sau AFF Cup

Tuyen thu Viet Nam duoc khuyen nen sang Han Quoc choi bong sau AFF Cup M?i ?ay, cay vi?t c?a t? "442 Hàn Qu?c" cho r?ng h?c trò c?a HLV Park Hang Seo có ?? kh? n?ng ?? thi ??u ?...

Tr? v? t? Anh, th? m?n Philippines có kh? n?ng kh?ng ???c ra san n?u g?p Vi?t Nam comment 3

Tro ve tu Anh, thu mon Philippines co kha nang khong duoc ra san neu gap Viet Nam Bay t? Anh v? ?? d? AFF Cup 2018 nh?ng th? thành Neil Etheridge có kh? n?ng ch? ???c ra san t?i ?a hai tr?n...

L?ch thi ??u AFF Suzuki Cup h?m nay 12/11/2018

Lich thi dau AFF Suzuki Cup hom nay 12/11/2018 L?ch thi ??u AFF Suzuki Cup h?m nay 12/11/2018, l?ch phát sóng tr?c ti?p gi?i v? ??ch bóng ?á ??ng Nam á trên...

"Tr?n Vi?t Nam và Malaysia t?i ?ay s? có y ngh?a tranh ch?p ng?i ??u b?ng" comment 1

Tran Viet Nam va Malaysia toi day se co y nghia tranh chap ngoi dau bang Chia s? v?i gi?i truy?n th?ng, chuyên gia bóng ?á ?oàn Minh X??ng ?ánh giá tr?n ??u gi?a ?T Vi?t Nam vs...
1
Trang tin ?i?n t? Bongda24h - Chuyên trang bóng ?á hàng ??u t?i Vi?t Nam
Gi?y phép thi?t l?p trang Th?ng tin ?i?n t? t?ng h?p s?: 1183/GP-TT?T c?p ngày 04/04/2016 b?i S? TT-TT Hà N?i, thay th? gi?y phép 258/GP-TT?T c?p ngày 07/04/2011 b?i S? TT-TT Hà N?i
N?i dung th?ng tin h?p tác gi?a báo ?i?n t? Th? thao Vi?t Nam và c?ng ty Incom
??n v? ch? qu?n: C?ng ty C? ph?n Truy?n th?ng qu?c t? INCOM - Ch?u trách nhi?m: ?ng V? M?nh C??ng
??a ch?: T?ng 3 Toà nhà IC, S? 82 Ph? Duy Tan, ph??ng D?ch V?ng H?u, C?u Gi?y, Hà N?i
Tel: (024) 3.784 8888 - Fax: (024) 3.7833699 * Email: bongda24h@incom.vn
DMCA.com Protection Status