Bong da 24h, Trang tin bong da the thao 24h cap nhat nhanh nhat

Chelsea b?t l?c tr??c Everton: Tr?n hòa cho trò, tr?n thua cho th?y

HLV tr? tu?i Marco Silva ?? chi?n th?ng ti?n b?i b?c th?y chi?n thu?t ?? giúp n?a xanh vùng Merseyside thành c?ng ra v? hi?m ??a Stamford Bridge v?i m?t ?i?m trong tay.

K? l?c v? ngh?a cho Maurizio Sarri

Sam Allardyce tuyên b? t? ch?c cu?i mùa gi?i tr??c, nh?ng chính Everton c?ng kh?ng mu?n ch?a ch?p m?t HLV v?i t? duy phòng ng? n?ng n? và ?? bi?n ??i bóng tr? thành m?t t?p th? tù túng, nghèo nàn y t??ng.

12 tr?n sau th?i Big Sam, n?a xanh vùng Merseyside tr? l?i v?i thiên h??ng phòng ng? nh?ng kh?ng ai có th? trách móc Marco Silva v?i k? ho?ch tác chi?n khi?n Chelsea hoàn toàn b?t l?c trong vi?c tìm ki?m chi?n th?ng trên san nhà Stamford Bridge.

D? am Chelsea vs Everton Tr?n hòa 0-0 khi Sarri ?? thua Silva hình ?nh
D? am Chelsea vs Everton: Marco Silva chi?n th?ng Maurizio Sarri

Chelsea ti?p t?c là ??i bóng duy nh?t ? Chau ?u duy trì thành tích b?t b?i trên m?i ??u tr??ng, trong khi Maurizio Sarri th?m chí thi?t l?p m?t k? l?c m?i v?i 12 tr?n ??u Premier League ??u tiên b?t b?i trên c??ng v? HLV.

Tuy nhiên, c?t m?c này tr? nên v? ngh?a và ch? mang tính ch?t an ?i ph?n nào cho nhà c?m quan ng??i Y sau khi ?ng ch?ng ki?n Sarri-ball tr? danh c?a mình có l? ?? b? phá s?n hoàn toàn l?n ??u tiên trong mùa gi?i này b?i m?t Everton di?n m?o khác bi?t c?a Silva, t?t nhiên h? qu? kéo theo là b? Man City n?i r?ng kho?ng cách trong cu?c ?ua v? ??ch c?ng nh? m?t lu?n v? trí th? nhì v? tay Liverpool.

Sarri th?t v?ng trong ngày l?p k? l?c bóng ?á Anh
Phát bi?u c?a tan HLV ng??i Y sau khi Chelsea b? Everton c?m hòa kh?ng bàn th?ng ngay trên san nhà Stamford Bridge.

Marco Silva ?? v? hi?u hóa Sarri-ball nh? th? nào?

???c Tài Tr?

K? t? khi ???c b? nhi?m vào gh? nóng san Goodison Park, thuy?n tr??ng x? B? v?p váp khó kh?n t??ng ??i trong vi?c truy?n t?i tri?t ly bóng ?á c?a mình c?ng nh? cho th?y nó khác bi?t ra sao so v?i ng??i ti?n nhi?m. Tuy nhiên h?n b?t c? ai, chính Allardyce s? ph?i ng? m? kính ph?c Silva b?i cách ?ng bày binh b? tr?n cho m?c tiêu phòng ng? thay vì t?n c?ng ??i th?.

M?t trong nh?ng ?i?m khác bi?t l?n nh?t chính là s? linh ho?t chi?n thu?t, khi Silva xu?t phát v?i s? ?? 4-3-3 r?i quy?t ??nh 4-3-2-1 m?i có th? khai thác t?i ?a hi?m h?a ??n t? nh?c tr??ng Gylfi Sigurdsson. Ch?a h?t bài, h? th?ng 4-4-2 ban ??u gay khó d? ?? ???ng cho Chelsea d?n dà c?ng bi?n chuy?n sang 4-5-1 khi ch? nhà kh?ng ng?ng gia t?ng áp l?c, s?c ép trong hi?p hai.

Chelsea b?t l?c tr??c Everton Tr?n hòa cho trò, tr?n thua cho th?y hình ?nh 2
D? am Chelsea vs Everton: Marco Silva chi?n th?ng Maurizio Sarri

??n ?ay thì phan khúc c?ng vi?c chính y?u trong k? ho?ch t?ng th? c?a Everton v? c? b?n ?? ???c hoàn thành. Ti?p theo ?ó, nh? m?i HLV khác ?? ch?m trán Chelsea trong mùa gi?i này, Silva nh?n di?n Jorginho là chìa khóa chi?n thu?t c?a Chelsea. Tuy nhiên, kh?ng nh? nh?ng ng??i ??ng nghi?p còn l?i, v? chi?n l??c gia 41 ?? phong t?a thành c?ng ngòi n? ng??i Y.

Jorginho th??ng xuyên b? vay h?m b?i nh?ng Sigurdsson, Richarlison, Idrissa Gueye và Andre Gomes ??n n?i lúng túng, kh?ng bi?t quay ???ng nào ?i ?au mà chuy?n bóng, cu?i cùng ch? ?? l?i màn trình di?n th?t v?ng và v? h?i nh?t t?i gi? trong màu áo Chelsea.

Tan binh ??n t? Napoli b? thay ra sau 64 phút c?a 60 cú ch?m và 50 pha chuy?n, nh?ng con s? th?p nh?t k? t? ??u mùa gi?i này. Th?m chí, có th? nói anh may m?n mà tr? l?i trên san ???c lau ??n nh? v?y khi ?? thoát th? ?? sau m?t tình hu?ng ph?m l?i th? b?o cu?i hi?p m?t v?i Sigurdsson.

Eden Hazard Chelsea vs Everton
D? am Chelsea vs Everton: Eden Hazard và Jorginho b? phong t?a hoàn toàn

T?t nhiên, vi?c v? hi?u hóa Jorginho s? tr? nên v? ngh?a n?u Eden Hazard kh?ng th? b? ng?n ch?n, nh?ng Silva r?i c?ng ?? kh?c ch? ngon lành. Trong ngày tái xu?t san c? sau ch?n th??ng, ng?i sao ng??i B? d??ng nh? c?ng ch?a là chính mình và thi ??u thi?u hi?u qu? so v?i chu?n m?c b?n than, ph?n nhi?u c?ng b?i Everton ?? c? l?p anh quá t?t.

T??ng t? Jorginho, Hazard c?ng ??t nh?ng th?ng s? kh?ng th? th?p h?n mùa gi?i này, ??n c? tiêu bi?u nh? 71 l?n ch?m bóng trong 90 phút. ?ó c?ng là con s? trong tr?n hòa Liverpool h?i tháng Chín, nh?ng ít nh?t khi ?ó anh v?n còn có th? lên ti?ng ?úng lúc v?i bàn th?ng khai th?ng th? b? t?c.

L?n này tr??c m?t ??i di?n khác ??n t? vùng Merseyside, Hazard th?m chí ?ói bóng ??n m?c bu?c lòng lùi sau t? l?c cánh sinh và c? g?ng ?i?u ti?t nh?p ?? tr?n ??u thay m?t Jorginho ch?t v?t ?? ???ng. M?t s?ch hai tr? c?t quan tr?ng nh?t, Chelsea b?t l?c tri?n khai t?n c?ng theo y mu?n và ?ành ph?i h??ng ??n l?i ch?i tr?c di?n c?ng nh? c?u may h?n v?i nh?ng ???ng chuy?n dài v??t tuy?n.

Alvaro Morata Yerry Mina
D? am Chelsea vs Everton: Yerry Mina d? dàng v? hi?u hóa Alvaro Morata

T?t nhiên, Chelsea kh?ng ph?i kh?ng có nh?ng c? h?i s?c nét cho riêng mình. H? v?n còn ?ó trong tay m?t h?u v? c?ng gi?i h?n th? nh? Marcos Alonso v?i ba l?n uy hi?p, gay sóng gió lên khung thành Everton. V?y nh?ng t?t c? v?n ch? d?ng ? s? ti?c nu?i, t? pha sút ph?t hàng rào ch?ch h??ng trong gang t?c ??n cú volley chéo góc kh?ng th? th?ng ???c Jordan Pickford, r?i th?m chí c?t d?c c?ng t? ch?i cho anh tr? thành ng??i hùng trong hi?p hai.

Khi Chelsea chuy?n sang nh?ng ???ng chuy?n dài v??t tuy?n, m?t Alvaro Morata t??ng ch?ng nh? “cá g?p n??c” cu?i cùng càng d? dàng b? Yerry Mina “b? túi”, trong tr?n ?á chính ??u tiên ? Premier League c?a tan binh ??n t? Barcelona. V?i trung v? h? pháp ng??i Colombia án ng? hàng phòng ng?, Everton c?a Silva tr? nên hoàn thi?n h?n bao gi? h?t và Chelsea chính là n?n nhan ??u tiên c?a h?.

K?t qu? Chelsea vs Everton tr?n ??u vòng 12 Premier League 2018/19
Chuyên trang Bongda24h c?p nh?t chi ti?t k?t qu? Chelsea vs Everton tr?n ??u vòng 12 Ngo?i h?ng Anh 2018/19 h?m nay. Th?ng tin k?t qu?, t? s?, ng??i ghi bàn,...

T?t c? m?i ch? là s? kh?i ??u

V?n ?? duy nh?t hi?n t?i cho c?u HLV Hull và Watford là s? tr? l?i s?m mu?n c?a Kurt Zouma, ??ng ngh?a gay nên cho ?ng c?n ?au ??u d? ch?u v? l?c l??ng nhan s?. Tuy nhiên n?u kh?ng mu?n l?a ch?n ch? m?t trong hai gi?a Mina hay Zouma, Silva có l? nên can nh?c m?t hàng phòng ng? ba trung v?.

?i?u ch?nh chi?n thu?t này c?ng s? giúp Everton can b?ng c?ng th? h?n tr??c nh?ng ??i th? c?ng c?a, ??c bi?t khi Seamus Coleman và Lucas Digne tr? thành nh?ng wing-back v?i kh? n?ng lên xu?ng c? ??ng nh? con thoi ? hai cánh. ?ay là s? can b?ng ?? t??ng ??i thi?u th?n ? Stamford Bridge, khi Everton ch?m ?áy v? s? l?n ch?m bóng, s? ???ng chuy?n, s? cú sút trúng ?ích c?ng nh? c? t? l? ki?m soát bóng th?p nh?t trong mùa gi?i này.

Marco Silva
D? am Chelsea vs Everton: Marco Silva chi?n th?ng Maurizio Sarri

T?t nhiên ?ay ?áng nói h?n c? v?n là m?t màn trình di?n ?áng khen c?a m?t Everton ?ang trong giai ?o?n ??u tri?u ??i Silva, nh?t là khi tính hi?u qu? kh?i c?n ph?i bàn v?i m?t ?i?m ra v? hi?m ??a Stamford Bridge.

S? t? tin càng ???c ti?p t? cho liên ti?p ba màn ??i chi?n ?ón th?m Giáng Sinh l?n l??t g?p Man City, Tottenham và ??c bi?t Liverpool trong tr?n derby vùng Merseyside. Everton v?n lu?n là k? ngáng ???ng khó ch?u ??i v?i các ??i gia nh?ng v?i Silva d?c ???ng pitch nh? chi?n th?ng v? m?t chi?n thu?t v?a r?i tr??c b?c th?y Sarri, h? càng tr? nên lì l?m và khó l??ng h?n bao gi? h?t, k? c? khi có kh?ng ch?i hay.

Video tr?n Chelsea 0-0 Everton:

Marco Silva: N??c Anh ?? ch? cho hai Ng??i ??c bi?t x? B?
Tr?n ??u Watford vs MU ? Vicarage Road ?êm nay s? ch?ng ki?n hai ng??i b?n thu?c hai th? h? khác nhau ??u trí và cùng ch?ng t? s? ??c bi?t mang ?úng ch?t B?...
Gia Khoa (TTVN)
BONGDA24H ?? có b?n quy?n toàn b? 26 tr?n ??u AFF Cup 2018. T?t c? hình ?nh và video bàn th?ng ??u ???c c?p nh?t trên website www.digimediapros.com, m?i quy ??c gi? chú y theo d?i!
G?I BìNH LU?N
Email (b?t bu?c)
Tiêu ?? (b?t bu?c)
Vui lòng g? ti?ng Vi?t có d?u. Chúng t?i có th? s? biên t?p l?i n?i dung ph?n h?i c?a quy v? ?? phù h?p v?i tiêu chí chung c?a Bongda24h.
G?i bình lu?n
Th?m dò y ki?n
??i bóng nào s? ??ng quang ? Premier League 2018/19?
Bình ch?n K?t qu?
Trang tin ?i?n t? Bongda24h - Chuyên trang bóng ?á hàng ??u t?i Vi?t Nam
Gi?y phép thi?t l?p trang Th?ng tin ?i?n t? t?ng h?p s?: 1183/GP-TT?T c?p ngày 04/04/2016 b?i S? TT-TT Hà N?i, thay th? gi?y phép 258/GP-TT?T c?p ngày 07/04/2011 b?i S? TT-TT Hà N?i
N?i dung th?ng tin h?p tác gi?a báo ?i?n t? Th? thao Vi?t Nam và c?ng ty Incom
??n v? ch? qu?n: C?ng ty C? ph?n Truy?n th?ng qu?c t? INCOM - Ch?u trách nhi?m: ?ng V? M?nh C??ng
??a ch?: T?ng 3 Toà nhà IC, S? 82 Ph? Duy Tan, ph??ng D?ch V?ng H?u, C?u Gi?y, Hà N?i
Tel: (024) 3.784 8888 - Fax: (024) 3.7833699 * Email: bongda24h@incom.vn
DMCA.com Protection Status
Báo bóng ?á 24h bóng ?á | Tin chuy?n nh??ng | Tin chuy?n nh??ng Arsenal  |  Tin chuy?n nh??ng MU  |  Tin chuy?n nh??ng Liverpool  |  Tin chuy?n nh??ng Chelsea  |  Tin bóng ?á Anh | XSMB 30 ngày | XSMB | XSMN | La Liga | Bundesliga | Serie A | Ligue 1 | V-League | T? s? bóng ?á | ??i tuy?n Vi?t Nam | U23 Vi?t Nam | AFF Cup | Nh?n ??nh | Video bóng ?á