Bong da 24h, Trang tin bong da the thao 24h cap nhat nhanh nhat

Fernando Torres mong Liverpool v? ??ch h?n Chelsea

Hy v?ng c?a ti?n ??o k? c?u ng??i Tay Ban Nha dành ??n cho hai ??i bóng c? trong cu?c ?ua c?nh tranh ng?i v??ng Premier League mùa gi?i này.

??nh cao s? nghi?p c?u th? c?a Fernando Torres là 8 n?m g?n li?n v?i bóng ?á Anh, ???c chia ??u th?i gian cho hai CLB Liverpool (2007-2011) và Chelsea (2011-2015). Hi?n nhiên ?ay là nh?ng ??i bóng mà ti?n ??o ng??i Tay Ban Nha n?ng tình nh?t và ?ng h? cho cu?c ?ua v? ??ch Premier League mùa gi?i này.

Fernando Torres mong Liverpool v? ??ch h?n Chelsea hình ?nh
Fernando Torres mong Liverpool v? ??ch h?n Chelsea

Tuy nhiên, ng?i v??ng thì ch? có m?t, Torres bu?c ph?i l?a ch?n và ?ó chính là Liverpool. Cau tr? l?i c? th? c?a l?o t??ng ?ang d??ng già ? Nh?t B?n: “T?i hy v?ng Liverpool s? v? ??ch Premier League b?i ?ó s? là l?n ??u tiên v? cùng y ngh?a ??i v?i h?, trong khi Chelsea dù sao c?ng ??ng quang ??n 5 l?n r?i.”

“Nói gì thì nói, t?i s? lu?n mong nh?ng chi?n th?ng và m?i ?i?u t?t ??p nh?t ??n v?i c? hai ??i bóng. Khi h? g?p nhau thì t?i quy?t kh?ng xem tr?n ??u ?ó b?i kh?ng mu?n nhìn th?y ai ph?i nh?n th?t b?i và là ng??i thua cu?c c?.”

“Liverpool cho t?i kho?ng th?i gian tuy?t nh?t trong s? nghi?p. T?i yêu ??i bóng, các C?V và c? thành ph? này, n?i v?n lu?n có c?m giác nh? tr? v? nhà m?i khi quay tr? l?i. Trong khi ?ó, Chelsea l?i cho t?i th? mà m?i c?u th? ??u khát khao, ?ó là nh?ng danh hi?u. Th?t khó ?? ch?n l?a gi?a hai ??i bóng.”

Th?i ?i?m hi?n t?i, c? Liverpool và Chelsea c?ng ?ang c?nh tranh quy?t li?t trên ???ng ?ua v? ??ch Premier League. M?c dù v?y, hai ??i bóng c?a Torres ??u v?n th?t th? so v?i nhà vua Man City.

Liverpool h? ??p Fulham: Jurgen Klopp và th? nghi?m… ng??c ??i
Sau cú ng? ng?a mu?i m?t ? Champions League, The Kop c?n nhanh chóng g??ng d?y tr? l?i và h? ?? làm ???c ngay cu?i tu?n. M?c dù v?y, ?ó kh?ng ph?i là màn trình...
Chelsea b?t l?c tr??c Everton: Tr?n hòa cho trò, tr?n thua cho th?y
HLV tr? tu?i Marco Silva ?? chi?n th?ng ti?n b?i b?c th?y chi?n thu?t ?? giúp n?a xanh vùng Merseyside thành c?ng ra v? hi?m ??a Stamford Bridge v?i m?t ?i?m...
Gia Khoa (TTVN)
BONGDA24H ?? có b?n quy?n toàn b? 26 tr?n ??u AFF Cup 2018. T?t c? hình ?nh và video bàn th?ng ??u ???c c?p nh?t trên website www.digimediapros.com, m?i quy ??c gi? chú y theo d?i!
G?I BìNH LU?N
Email (b?t bu?c)
Tiêu ?? (b?t bu?c)
Vui lòng g? ti?ng Vi?t có d?u. Chúng t?i có th? s? biên t?p l?i n?i dung ph?n h?i c?a quy v? ?? phù h?p v?i tiêu chí chung c?a Bongda24h.
G?i bình lu?n
Th?m dò y ki?n
??i bóng nào s? ??ng quang ? Premier League 2018/19?
Bình ch?n K?t qu?
Trang tin ?i?n t? Bongda24h - Chuyên trang bóng ?á hàng ??u t?i Vi?t Nam
Gi?y phép thi?t l?p trang Th?ng tin ?i?n t? t?ng h?p s?: 1183/GP-TT?T c?p ngày 04/04/2016 b?i S? TT-TT Hà N?i, thay th? gi?y phép 258/GP-TT?T c?p ngày 07/04/2011 b?i S? TT-TT Hà N?i
N?i dung th?ng tin h?p tác gi?a báo ?i?n t? Th? thao Vi?t Nam và c?ng ty Incom
??n v? ch? qu?n: C?ng ty C? ph?n Truy?n th?ng qu?c t? INCOM - Ch?u trách nhi?m: ?ng V? M?nh C??ng
??a ch?: T?ng 3 Toà nhà IC, S? 82 Ph? Duy Tan, ph??ng D?ch V?ng H?u, C?u Gi?y, Hà N?i
Tel: (024) 3.784 8888 - Fax: (024) 3.7833699 * Email: bongda24h@incom.vn
DMCA.com Protection Status
Báo bóng ?á 24h bóng ?á | Tin chuy?n nh??ng | Tin chuy?n nh??ng Arsenal  |  Tin chuy?n nh??ng MU  |  Tin chuy?n nh??ng Liverpool  |  Tin chuy?n nh??ng Chelsea  |  Tin bóng ?á Anh | XSMB 30 ngày | XSMB | XSMN | La Liga | Bundesliga | Serie A | Ligue 1 | V-League | T? s? bóng ?á | ??i tuy?n Vi?t Nam | U23 Vi?t Nam | AFF Cup | Nh?n ??nh | Video bóng ?á