Bong da 24h, Trang tin bong da the thao 24h cap nhat nhanh nhat

Nh?ng ?i?m nh?n sau tr?n derby Manchester ph? màu xanh

Man City ?? d? dàng giành chi?n th?ng tr??c kình ??ch Man United v?i t? s? 3-1 ?? gi? v?ng ng?i ??u b?ng sau 12 vòng ??u. D??i ?ay là nh?ng ?i?m nh?n ?áng chú y rút ra t? tr?n ??u này.

Man United l?i gi? thói quen kh?i ??u ch?m
Nh?ng ?i?m nh?n sau derby Manchester ph? màu xanh hình ?nh

MU b? ch?c th?ng l??i t? s?m

12 phút thi ??u ??u tiên là kho?ng th?i gian Man United b? áp ??o hoàn toàn. Herrera ch?i quá t? khi ?? David Silva tho?i mái ?ón bóng và d?t ?i?m trong vòng c?m MU. Các c?u th? Man City thì d? dàng ph?i h?p ? 1/3 san c?a Qu? ?? mà kh?ng ph?i nh?n s? truy c?n nào ?áng k?.

Sau bàn thua, Man United ?? ch?i t?nh táo h?n và c? g?ng t?o ra nh?ng ???ng bóng t?n c?ng nguy hi?m. Nh?ng ?oàn quan c?a Mourinho ch?ng làm khó ???c Ederson là bao.

? hi?p 2, pha ph?t bóng t? c?a De Gea giúp Man City có c? h?i. Giành bóng t? gi?a san, các c?u th? ch? nhà d?n lên nh? v? b?o và xé toang hàng phòng ng? MU b?ng nh?ng pha ph?i h?p b?t nh? nhanh nh? ?i?n tr??c khi Aguero sút tung nóc l??i De Gea.
 

MU phòng ng? quá t?
Man United

Hàng phòng ng? MU ti?p t?c ch?i kh?ng t?t

???c Tài Tr?
Victor Lindelof ?? có nh?ng d?u hi?u c?i thi?n trong th?i gian g?n ?ay nh?ng ch?ng giúp ích ???c nhi?u cho ??i bóng. Qu? ?? ?? th?ng l??i t?i 21 bàn thua ? mùa gi?i này. Tr??c h?m nay, h? ?? th?ng l??i 18 bàn. Mùa tr??c, ph?i tr?i qua 25 tr?n ??u thì MU m?i th?ng l??i 18 bàn. T?ng c?ng, h? b? ??i ph??ng sút tung l??i có 28 l?n mùa tr??c.

Man United s? h?u nhi?u tài n?ng t?n c?ng trong ??i hình. Nh?ng áp l?c dành cho nh?ng ng?i sao t?n c?ng này l?i l?n h?n h?n b?i nh?ng màn trình di?n t? h?i c?a hàng phòng ng?. Matic, ng??i ???c coi là tr? c?t c?a h? th?ng phòng th? ?? m?c l?i nghiêm tr?ng ?? Gundogan k?t li?u MU cu?i tr?n.

Matic ??ng theo d?i qu? t?t v??t qua mình và ti?p t?c ??ng xem pha bóng ? gi?a vòng c?m ??a. Nh? v?y, Gundogan tho?i mái ?? bóng tr??c khi h? g?c De Gea ? kho?ng cách g?n.

Matic ?? b?t ??u cho th?y nh?ng d?u hi?u tu?i tác. Và vì v?y, Mourinho c?n chiêu m? thêm trung v? và ti?n v? phòng ng? m?i ngay l?p t?c. N?u kh?ng, k? ho?ch gi? gh? t?i Old Trafford c?a ?ng khó thành hi?n th?c.
 

Pogba là c?u th? quan tr?ng nh?t c?a MU
Pogba

Pogba v?ng m?t ? derby Manchester

Martial, Lingard và Rashford t?o nên m?t b? ba t?n c?ng thú v?. Nh?ng hàng ti?n v? phía sau thì kh?ng th? cung c?p nh?ng ???ng bóng ch?t l??ng cho h?. Fellaini và Matic quá b? ??ng và thi?u sáng t?o. Ander Herrera còn gay s?c h?n n?a khi m?t bóng liên t?c. Nh?ng ???ng chuy?n c?a c?u th? ng??i Tay Ban Nha c?ng th??ng kh?ng có ??a ch?.

Thi?u Pogba, Man United kh?ng có chút sinh khí nào khi t?n c?ng. ? khau ph?n c?ng, h? c?ng kh?ng t?o ra ???c ?i?u gì b?t ng?. Cách duy nh?t ?? áp sát khung thành Ederson là t? t?c ?? c?a Martial và Rashford. Nh?ng nh?ng c?u th? tr? này b? c? l?p quá d? dàng và kh?ng ?ánh b?i ???c h? th?ng phòng ng? c?a The Citizens.

Martial ?? ti?p t?c ghi bàn v?i m?t pha d?t ?i?m l?nh lùng trên ch?m penalty. Nh?ng sau 90 phút t?i Etihad, có l? Pogba m?i là cái tên quan tr?ng nh?t v?i Man United ? th?i ?i?m này.
 

S? hoàn h?o c?a Man City
Man City danh bai M.U

Ng?n ch?n Man City là nhi?m v? quá khó v?i MU

Dù thi?u v?ng De Bruyne, Jesus hay Sane, Man City v?n có ?? ch?t l??ng ? hàng c?ng ?? tr?ng ph?t Qu? ??. Sergio Aguero ???c cho là hung th?n c?a MU trong nh?ng n?m g?n ?ay và anh ?? ti?p t?c ?i?n tên mình lên b?ng t? s?. Ngoài Mahrez, m?i c?u th? t?n c?ng c?a Man City ??u th? hi?n ???c ??ng c?p v??t tr?i t? nh?ng phút ??u tiên.

United ?? c? g?ng phòng ng? ?? gi?m t?i ?a s? c? h?i c?a Man City ? tr?n này. Nh?ng s? hi?u qu? giúp Man xanh có m?t th?ng l?i d? dàng.

Khi Man United vùng lên trong giai ?o?n cu?i hi?p hai, Man City c?ng ?? s? d?ng chi?n l??c t?t ?? ch?n ?à th?ng hoa c?a ??i th?. H? liên t?c ban chuy?n gi? bóng ch?c ch?n và khi?n MU kh?ng có n?i bóng ?? tri?n khai và tìm ki?m c? h?i ghi bàn. Nh?ng ???ng chuy?n c?a Man City c?ng làm Qu? ?? m?t t?p trung và k?t qu? là MU ?? ph?i nh?n nhát dao quy?t ??nh sau 44 ???ng chuy?n liên ti?p c?a ??i ch? nhà.

Man City lúc này có th? nói là ??t ??n ?? hoàn h?o. Pep Guardiola ?? xay d?ng ???c m?t ??i bóng c?ng th? toàn di?n và kh?ng h? e dè b?t c? ??i th? nào t?i chau ?u th?i ?i?m này.

Xem thêm nh?ng tin t?c khác v? tr?n derby Manchester:


Xuan Phong (TTVN)
BONGDA24H ?? có b?n quy?n toàn b? 26 tr?n ??u AFF Cup 2018. T?t c? hình ?nh và video bàn th?ng ??u ???c c?p nh?t trên website www.digimediapros.com, m?i quy ??c gi? chú y theo d?i!
G?I BìNH LU?N
Email (b?t bu?c)
Tiêu ?? (b?t bu?c)
Vui lòng g? ti?ng Vi?t có d?u. Chúng t?i có th? s? biên t?p l?i n?i dung ph?n h?i c?a quy v? ?? phù h?p v?i tiêu chí chung c?a Bongda24h.
G?i bình lu?n
Th?m dò y ki?n
??i bóng nào s? ??ng quang ? Premier League 2018/19?
Bình ch?n K?t qu?
Trang tin ?i?n t? Bongda24h - Chuyên trang bóng ?á hàng ??u t?i Vi?t Nam
Gi?y phép thi?t l?p trang Th?ng tin ?i?n t? t?ng h?p s?: 1183/GP-TT?T c?p ngày 04/04/2016 b?i S? TT-TT Hà N?i, thay th? gi?y phép 258/GP-TT?T c?p ngày 07/04/2011 b?i S? TT-TT Hà N?i
N?i dung th?ng tin h?p tác gi?a báo ?i?n t? Th? thao Vi?t Nam và c?ng ty Incom
??n v? ch? qu?n: C?ng ty C? ph?n Truy?n th?ng qu?c t? INCOM - Ch?u trách nhi?m: ?ng V? M?nh C??ng
??a ch?: T?ng 3 Toà nhà IC, S? 82 Ph? Duy Tan, ph??ng D?ch V?ng H?u, C?u Gi?y, Hà N?i
Tel: (024) 3.784 8888 - Fax: (024) 3.7833699 * Email: bongda24h@incom.vn
DMCA.com Protection Status
Báo bóng ?á 24h bóng ?á | Tin chuy?n nh??ng | Tin chuy?n nh??ng Arsenal  |  Tin chuy?n nh??ng MU  |  Tin chuy?n nh??ng Liverpool  |  Tin chuy?n nh??ng Chelsea  |  Tin bóng ?á Anh | XSMB 30 ngày | XSMB | XSMN | La Liga | Bundesliga | Serie A | Ligue 1 | V-League | T? s? bóng ?á | ??i tuy?n Vi?t Nam | U23 Vi?t Nam | AFF Cup | Nh?n ??nh | Video bóng ?á