Bong da 24h, Trang tin bong da the thao 24h cap nhat nhanh nhat

Sanchez và Mata b? ch? trích d? d?i sau tr?n thua Man City

Alexis Sanchez và Juan Mata c??i r?t t??i ? phút bù gi? trong hi?p thi ??u ??u tiên tr?n Man City vs MU, vì hành ??ng này mà b? ??i ng?i sao c?a Qu? ?? ?ang b? ch? trích d? d?i.

Sanchez và Mata b? ch? trích d? d?i


M.U ?? ch?i th?t th? hoàn toàn tr??c Man City, Qu? ?? ch? c?m bóng có 35%, d?t ?i?m 6 l?n và 1 ?i trúng ?ích, so v?i 17 l?n k?t thúc và 5 trúng ?ích c?a ??i ch? nhà là s? khác bi?t r?t l?n. V?i s? v??t tr?i v? m?i m?t, Man xanh ?? giành chi?n th?ng 3-1.
 
Sanchez và Mata b? ch? trích d? d?i sau tr?n Man City vs MU hình ?nh

Sanchez và Mata c??i ?ùa trên b?ng gh? d? b? khi MU ?ang b? d?n bàn


Th?t b?i tr??c Man City ?? ch?n ??ng chu?i tr?n ?n t??ng c?a M.U, kh?ng nh?ng v?y h? còn t?t xu?ng v? trí th? 8 trên b?ng x?p h?ng Ngo?i h?ng Anh v?i 7 ?i?m ít h?n Top 4 và 12 ?i?m ít h?n Man City, ??i ?ang d?n ??u trên b?ng x?p h?ng.

Alexis Sanchez và Juan Mata ?? b? NHM M.U ch? trích d? d?i sau tr?n Man City vs MU. Trong phút bù gi? duy nh?t c?a hi?p thi ??u ??u tiên khi M.U ?ang b? d?n tr??c 1-0, nh?ng ?ng kính máy quay ghi ???c hình ?nh b? ??i này c??i ?ùa trên b?ng gh? d? b?.

R? ràng trong b?i c?nh M.U ?ang b? d?n bàn, hành ??ng c?a Sanchez và Mata là kh?ng th? ch?p nh?n ???c. V?i hành ??ng c?a mình, b? ??i ng?i sao c?a Man ?? ?ang ph?i nh?n s? ch? trích r?t l?n t? NHM ??i ch? san Old Trafford.

Trên m?ng x? h?i twitter, hàng tr?m bình lu?n ch? trích hành ??ng c?a Mata và Sanchez. Tài kho?n Ryan bình lu?n: “MU ?ang b? d?n 0-1 nh?ng h? v?n c??i t??i nh? th? s?p ?n m?ng chi?n th?ng ??n n?i v?y, t?i kh?ng hi?u hành ??ng c?a Mata và Sanchez”.
???c Tài Tr?

 
Mata va Sanchez bi chi trich du doi

Mata và Sanchez b? ch? trích d? d?i


Tài kho?n Michael Sullivan cham bi?m: “T?i ?? ???c nghe th?ng tin Mata và Sanchez có mau thu?n v?i Mourinho, ph?i ch?ng h? ?ang c?m th?y h? hê khi M.U b? d?n bàn”.

Nick Name GGMU ti?p t?c: “T?i kh?ng bi?t h? ?ang bàn v? cau chuy?n gì, nh?ng hành ??ng nh? v?y khi ??i bóng ?ang b? d?n bàn kh?ng th? ch?p nh?n ???c”.

Tài kho?n ShaneM08 chia s?: “Th?t khó hi?u v?i hành ??ng c?a Sanchez và Mata, t?i th?c s? kh?ng hi?u h? suy ngh? gì khi hành ??ng nh? v?y”.

V??ng Ngan (TTVN)
BONGDA24H ?? có b?n quy?n toàn b? 26 tr?n ??u AFF Cup 2018. T?t c? hình ?nh và video bàn th?ng ??u ???c c?p nh?t trên website www.digimediapros.com, m?i quy ??c gi? chú y theo d?i!

BìNH LU?N (1)
Bình Minh - 05:10 12/11/2018

Kh?ng ph?i là cá sao bi?t cá vui? Ng??i ham m? toàn ?oán mò linh tinh! Ahihi! :))

thich khong thich reply
G?I BìNH LU?N
Email (b?t bu?c)
Tiêu ?? (b?t bu?c)
Vui lòng g? ti?ng Vi?t có d?u. Chúng t?i có th? s? biên t?p l?i n?i dung ph?n h?i c?a quy v? ?? phù h?p v?i tiêu chí chung c?a Bongda24h.
G?i bình lu?n
Th?m dò y ki?n
??i bóng nào s? ??ng quang ? Premier League 2018/19?
Bình ch?n K?t qu?
Trang tin ?i?n t? Bongda24h - Chuyên trang bóng ?á hàng ??u t?i Vi?t Nam
Gi?y phép thi?t l?p trang Th?ng tin ?i?n t? t?ng h?p s?: 1183/GP-TT?T c?p ngày 04/04/2016 b?i S? TT-TT Hà N?i, thay th? gi?y phép 258/GP-TT?T c?p ngày 07/04/2011 b?i S? TT-TT Hà N?i
N?i dung th?ng tin h?p tác gi?a báo ?i?n t? Th? thao Vi?t Nam và c?ng ty Incom
??n v? ch? qu?n: C?ng ty C? ph?n Truy?n th?ng qu?c t? INCOM - Ch?u trách nhi?m: ?ng V? M?nh C??ng
??a ch?: T?ng 3 Toà nhà IC, S? 82 Ph? Duy Tan, ph??ng D?ch V?ng H?u, C?u Gi?y, Hà N?i
Tel: (024) 3.784 8888 - Fax: (024) 3.7833699 * Email: bongda24h@incom.vn
DMCA.com Protection Status
Báo bóng ?á 24h bóng ?á | Tin chuy?n nh??ng | Tin chuy?n nh??ng Arsenal  |  Tin chuy?n nh??ng MU  |  Tin chuy?n nh??ng Liverpool  |  Tin chuy?n nh??ng Chelsea  |  Tin bóng ?á Anh | XSMB 30 ngày | XSMB | XSMN | La Liga | Bundesliga | Serie A | Ligue 1 | V-League | T? s? bóng ?á | ??i tuy?n Vi?t Nam | U23 Vi?t Nam | AFF Cup | Nh?n ??nh | Video bóng ?á