Bong da 24h, Trang tin bong da the thao 24h cap nhat nhanh nhat

Th?c h? v? MU và Arsenal chi 30 tri?u b?ng mua Lorenzo Pellegrini

T??ng lai Lorenzo Pellegrini v?n ?ang n?m t?i Roma, Calciomercato kh?ng ??nh MU và Arsenal ch?a ?? ngh? h?i mua c?u th? 22 tu?i.

Lorenzo Pellegrini ?ang tr??ng thành v??t b?c


Trong th?i gian g?n ?ay, ti?n v? Lorenzo Pellegrini ?? tr??ng thành v??t b?c. Mùa gi?i v?a qua, anh ghi 3 bàn th?ng và cung c?p 4 ki?n t?o sau 22 l?n ?á chính ? Serie A. Mùa gi?i này, c?u th? ng??i Italia ti?p t?c ch?i ?n t??ng. Pellegrini ?? có 2 bàn cùng 5 ki?n t?o sau 11 l?n ?á chính ? Serie A và Champions League.
?
T??ng lai Lorenzo Pellegrini ???c Roma ti?t l? hình ?nh

?Lorenzo Pellegrini ?ang ch?i c?c t?t


Ng?i sao sinh n?m 1996 là m?u c?u th? ?a n?ng, anh có th? ?á ti?n v? trung tam, ti?n v? phòng ng? hay h? c?ng ??u t?t. V?i kh? n?ng thu h?i bóng, phát ??ng t?n c?ng, sáng t?o và d?t ?i?m t?t, ng?i sao ng??i Italia có th? ?á ? b?t k? v? trí nào ? hàng ti?n v?.

V?i màn trình di?n ?n t??ng c?a mình, Pellegrini ???c nhi?u ??i bóng l?n quan tam. MU mu?n có Pellegrini, Arsenal c?ng liên h? h?i mua ng?i sao c?a Roma. Nh?ng ??i bóng l?n c?a n??c Anh ch?p nh?n chi 30 tri?u b?ng mua c?u th? 22 tu?i.

? Hè 2018, MU và Arsenal ?? ng? y mu?n có Pellegrini nh?ng kh?ng thành c?ng, h? s? ti?p t?c quay tr? l?i h?i mua c?u th? ng??i Italia vào tháng 1 n?m 2019.
?


Roma ch?a nh?n ???c l?i ?? ngh? mua Pellegrini

?

???c Tài Tr?

T??ng lai Lorenzo Pellegrini v?n ?ang n?m t?i Roma, Calciomercato kh?ng ??nh MU và Arsenal ch?a ?? ngh? h?i mua c?u th? 22 tu?i.
?
Lorenzo Pellegrini

Roma kh?ng ??nh ch?a nh?n ???c l?i ?? ngh? h?i mua Lorenzo Pellegrini


Trái ng??c v?i th?ng tin ???c báo gi?i ??ng t?i, phía Roma kh?ng ??nh ch?a nh?n ???c m?t l?i ?? ngh? nào?dành cho c?u th? ng??i Italia. C?ng theo Calciomercato, Roma kh?ng bán c?u th? sinh n?m 1996 v?i b?t k? giá nào.

??i bóng c?a Italia coi Lorenzo Pellegrini là t??ng lai c?a ??i bóng, b?i v?y h? mu?n gi? c?u th? này ? l?i Olympico. Roma th?m chí ?ang ?àm phán gia h?n h?p ??ng v?i c?u th? ng??i Italia, m?i ?ay HLV Eusebio Di Francesco ?ánh giá cao tài n?ng c?a ti?n v? 22 tu?i và kh?ng ??nh Pellegrini n?m trong k? ho?ch c?a ?ng ? Roma.

V??ng Ngan (TTVN)
BONGDA24H ?? có b?n quy?n toàn b? 26 tr?n ??u AFF Cup 2018. T?t c? hình ?nh và video bàn th?ng ??u ???c c?p nh?t trên website www.digimediapros.com, m?i quy ??c gi? chú y theo d?i!
G?I BìNH LU?N
Email (b?t bu?c)
Tiêu ?? (b?t bu?c)
Vui lòng g? ti?ng Vi?t có d?u. Chúng t?i có th? s? biên t?p l?i n?i dung ph?n h?i c?a quy v? ?? phù h?p v?i tiêu chí chung c?a Bongda24h.
G?i bình lu?n
Th?m dò y ki?n
??i bóng nào s? ??ng quang ? Premier League 2018/19?
Bình ch?n K?t qu?
Trang tin ?i?n t? Bongda24h - Chuyên trang bóng ?á hàng ??u t?i Vi?t Nam
Gi?y phép thi?t l?p trang Th?ng tin ?i?n t? t?ng h?p s?: 1183/GP-TT?T c?p ngày 04/04/2016 b?i S? TT-TT Hà N?i, thay th? gi?y phép 258/GP-TT?T c?p ngày 07/04/2011 b?i S? TT-TT Hà N?i
N?i dung th?ng tin h?p tác gi?a báo ?i?n t? Th? thao Vi?t Nam và c?ng ty Incom
??n v? ch? qu?n: C?ng ty C? ph?n Truy?n th?ng qu?c t? INCOM - Ch?u trách nhi?m: ?ng V? M?nh C??ng
??a ch?: T?ng 3 Toà nhà IC, S? 82 Ph? Duy Tan, ph??ng D?ch V?ng H?u, C?u Gi?y, Hà N?i
Tel: (024) 3.784 8888 - Fax: (024) 3.7833699 * Email: bongda24h@incom.vn
DMCA.com Protection Status
Báo bóng ?á 24h bóng ?á | Tin chuy?n nh??ng | Tin chuy?n nh??ng Arsenal  |  Tin chuy?n nh??ng MU  |  Tin chuy?n nh??ng Liverpool  |  Tin chuy?n nh??ng Chelsea  |  Tin bóng ?á Anh | XSMB 30 ngày | XSMB | XSMN | La Liga | Bundesliga | Serie A | Ligue 1 | V-League | T? s? bóng ?á | ??i tuy?n Vi?t Nam | U23 Vi?t Nam | AFF Cup | Nh?n ??nh | Video bóng ?á