Bong da 24h, Trang tin bong da the thao 24h cap nhat nhanh nhat

Gonzalo Higuain xin l?i vì t?m th? ?? trong l?n g?p l?i Juventus

Nh?n th? ?? trong l?n ch?m trán ??i bóng c? Juventus, Gonzalo Higuain g?i l?i xin l?i vì ?? có hành ??ng b?t phát mà theo chính c?u th? này gi?i thích là "??y tính con ng??i".

Gonzalo Higuain xin l?i vì nh?n th? ??
 

G?p l?i ??i bóng c? Juventus, Gonzalo Higuain có k? ni?m ?áng quên khi b? l? m?t qu? ph?t ??n, r?i nh?n th? ?? vì l?i ph?n ?ng. K?t c?c, AC Milan ch?u th?t b?i 0-2 ngay trên san nhà vì ch?i thi?u ng??i, còn Higuain ch?u r?t nhi?u ch? trích vì màn trình di?n kh?ng th? bu?n h?n.

Gonzalo Higuain xin loi vi tam the do trong tran gap Juventus.
Gonzalo Higuain xin l?i vì t?m th? ?? trong tr?n g?p Juventus.

"Xin l?i cau l?c b?, c? ??ng viên, hu?n luy?n viên cùng các ??ng ??i vì l? ra ph?i tránh ?i?u này" - Higuain g?i l?i xin l?i sau tr?n ??u: "T?i th?y ?ó là m?t l?i kh?ng c?ng b?ng. T?i c?ng ???c c?nh báo r?i nh?ng th?t s? là kh?ng h? xúc ph?m b?t c? ai".
 
"Chúng ta ai ch?ng là con ng??i, ??u có c?m xúc, tr?n ??u kh?ng ?i ?úng h??ng và t?i có m?t ngày t?i t?".
 

Gattuso b?o v? Higuain 
 

K? t? khi gia nh?p AC Milan, phong ?? c?a Higuain t??ng ??i t?t v?i 7 bàn ghi ???c sau 13 tr?n ra san. Sau khi nh?n th? ??, Higuain ???c khá nhi?u ng??i b?o v?, ngay c? ??i th? Cristiano Ronaldo c?ng cho r?ng ?ay là hình ph?t quá n?ng cho chan sút 30 tu?i.
 
HLV Gennaro Gattuso c?a AC Milan c?ng kh?ng quên lên ti?ng b?o v? h?c trò: "Th?i ?i?m này, anh ?y ch?u nhi?u áp l?c, kh?ng ph?i ng?u nhiên t?i nói v? m?t s? ?i?u trong cu?c h?p báo tr??c tr?n ??u. Higuain ch? th? hi?n r?ng anh ?y ?ang b? ?è n?ng th? nào".
???c Tài Tr?

 
"Anh ?y c?n l?y l?i bình t?nh, xin l?i và th? hi?n tính trách nhi?m. Higuain ph?i ??t n?i s? sang m?t bên, anh ?y là c?u th? quan tr?ng b?c nh?t c?a ??i và có th? t?o nên s? khác bi?t. Higuain c?n gi? m?t cái ??u t?nh táo".

Xem thêm nh?ng bài vi?t khác trên www.digimediapros.com v? Gonzalo Higuain:


Ronaldo an ?i ??ng nghi?p Higuain sau th?m h?a ? Milan
Cristiano Ronaldo ?? lên ti?ng b?o v? Higuain sau khi ti?n ??o c?a Milan m?i ph?i nh?n th? ?? trong tr?n thua 0-2 c?a AC Milan tr??c Juventus t?i Serie A v?a...
AC Milan 0-2 Juventus: G?p l?i L?o bà, Higuain gay th?m h?a
Higuain gay th?t v?ng tràn tr? ? tr?n ??u gi?a AC Milan v?i Juventus trong khu?n kh? vòng 12 Serie A. Anh kh?ng ch? ?á h?ng ph?t ??n mà còn nh?n th? ?? r?i san...
Higuain ?? cao derby Milan, t? Juve v?t chanh b? v?
M?i ?ay, ti?n ??o Higuain ca ng?i AC Milan ?? làm m?i cách ?? chiêu m? anh mùa hè v?a r?i, ??ng th?i ?? cao tr?n derby v?i ??i th? cùng thành ph? Inter.
Sarri ch? ra ?i?u ti?c nu?i nh?t trong s? nghi?p hu?n luy?n
M?i ?ay, thuy?n tr??ng c?a Chelsea – HLV Sarri ti?c nu?i v? Higuain khi kh?ng th? gi? chan thành c?ng c?u th? này trong th?i gian d?n d?t Napoli.
HLV Gattuso ??a ra l?i khuyên cho siêu ti?n ??o Higuain
HLV Gennaro Gattuso ?? lên ti?ng khuyên Higuain kh?ng nên di chuy?n quá d? b?t bài dù c?u th? này m?i ghi bàn trong chi?n th?ng c?a AC Milan tr??c Dudelange...
HLV Sarri ti?c nu?i khi Chelsea kh?ng th? ky h?p ??ng v?i cái tên này
Maurizio Sarri nói v? Gonzalo Higuain, ?ng th?y ng??i Italia t? ra r?t ti?c nu?i khi kh?ng th? ??a h?c trò c? c?p b?n san Stamford Bridge.
N.D (TTVN)
 
 
BONGDA24H ?? có b?n quy?n toàn b? 26 tr?n ??u AFF Cup 2018. T?t c? hình ?nh và video bàn th?ng ??u ???c c?p nh?t trên website www.digimediapros.com, m?i quy ??c gi? chú y theo d?i!
G?I BìNH LU?N
Email (b?t bu?c)
Tiêu ?? (b?t bu?c)
Vui lòng g? ti?ng Vi?t có d?u. Chúng t?i có th? s? biên t?p l?i n?i dung ph?n h?i c?a quy v? ?? phù h?p v?i tiêu chí chung c?a Bongda24h.
G?i bình lu?n
Th?m dò y ki?n
??i bóng nào s? ??ng quang ? Premier League 2018/19?
Bình ch?n K?t qu?
Trang tin ?i?n t? Bongda24h - Chuyên trang bóng ?á hàng ??u t?i Vi?t Nam
Gi?y phép thi?t l?p trang Th?ng tin ?i?n t? t?ng h?p s?: 1183/GP-TT?T c?p ngày 04/04/2016 b?i S? TT-TT Hà N?i, thay th? gi?y phép 258/GP-TT?T c?p ngày 07/04/2011 b?i S? TT-TT Hà N?i
N?i dung th?ng tin h?p tác gi?a báo ?i?n t? Th? thao Vi?t Nam và c?ng ty Incom
??n v? ch? qu?n: C?ng ty C? ph?n Truy?n th?ng qu?c t? INCOM - Ch?u trách nhi?m: ?ng V? M?nh C??ng
??a ch?: T?ng 3 Toà nhà IC, S? 82 Ph? Duy Tan, ph??ng D?ch V?ng H?u, C?u Gi?y, Hà N?i
Tel: (024) 3.784 8888 - Fax: (024) 3.7833699 * Email: bongda24h@incom.vn
DMCA.com Protection Status
Bóng ?á | Chuy?n nh??ng | Ngo?i H?ng Anh | La Liga | Bundesliga | Serie A | Ligue 1 | V-League | T? s? bóng ?á | ??i tuy?n Vi?t Nam | U23 Vi?t Nam | AFF Cup | Nh?n ??nh | Video bóng ?á