Bong da 24h, Trang tin bong da the thao 24h cap nhat nhanh nhat

Ronaldo an ?i ??ng nghi?p Higuain sau th?m h?a ? Milan

Cristiano Ronaldo ?? lên ti?ng b?o v? Higuain sau khi ti?n ??o c?a Milan m?i ph?i nh?n th? ?? trong tr?n thua 0-2 c?a AC Milan tr??c Juventus t?i Serie A v?a qua.

Higuain ?? có m?t ngày thi ??u th?m h?a khi ??i ??u v?i ??i bóng c? Juventus. Anh ?á h?ng m?t qu? penalty và cu?i tr?n còn b? ?u?i kh?i san. Ph?i nh? m?i ng??i thuy?t ph?c, Higuain m?i ch?u r?i san khi ch?ng ??i quy?t li?t án ph?t c?a tr?ng tài Paolo Mazzoleni.

Sau tr?n ??u, Ronaldo ?? lên ti?ng b?o v? Higuain. Anh hy v?ng c?u th? ng??i Argentina s? kh?ng ph?i nh?n án ph?t quá n?ng t? Liên ?oàn bóng ?á Italia vì t?m th? ?? này.

Ronaldo b?o v? Higuain sau th?m h?a ? Milan hình ?nh

Ronaldo b?o v? Higuain sau t?m th? ?? ph?i nh?n ? ??i chi?n Milan vs Juve


“T?i ?? nói v?i c?u ?y nên bình t?nh l?i. B?i vì c?u ?y ?ang có nguy c? ph?i nh?n án ph?t treo giò t? h?n. C?u ?y kh?ng làm gì quá ?áng và ch? kh?ng hài lòng v?i k?t qu? thua tr?n. ?i?u ?ó là có th? hi?u ???c. T?i hy v?ng c?u ?y kh?ng b? ph?t quá n?ng tay”.

Juventus ?? th?ng tr? l?i sau khi m?i ph?i nh?n tr?n thua cay ??ng tr??c Man United t?i Champions League h?i gi?a tu?n.

Mandzukic m? t? s? cùng bàn th?ng th? 6 c?a Ronaldo trong 7 tr?n ?? ?em v? 3 ?i?m tr?n v?n cho Juventus. Gi? ?ay, ?oàn quan c?a HLV Allegri ?ang ??ng ??u b?ng x?p h?ng Serie A v?i k? l?c 34 ?i?m sau 12 vòng ??u ??u tiên.

“T?i r?t vui m?ng. Chúng t?i ?? th?ng và ?ó là m?t chi?n th?ng quan tr?ng khi Napoli ?? ?ánh b?i Genoa ngày h?m qua. Chúng t?i ?? ch?i t?t, t?i c?ng ?? ghi bàn. T?i r?t h?nh phúc khi giúp ?? ???c gia ?ình Juventus. ?ay là m?t màn trình di?n t?t c?a toàn ??i tr??c m?t Milan ngoan c??ng”.

Xem thêm nh?ng tin t?c khác v? Juventus:


Xuan Phong (TTVN)
BONGDA24H ?? có b?n quy?n toàn b? 26 tr?n ??u AFF Cup 2018. T?t c? hình ?nh và video bàn th?ng ??u ???c c?p nh?t trên website www.digimediapros.com, m?i quy ??c gi? chú y theo d?i!
G?I BìNH LU?N
Email (b?t bu?c)
Tiêu ?? (b?t bu?c)
Vui lòng g? ti?ng Vi?t có d?u. Chúng t?i có th? s? biên t?p l?i n?i dung ph?n h?i c?a quy v? ?? phù h?p v?i tiêu chí chung c?a Bongda24h.
G?i bình lu?n
Th?m dò y ki?n
??i bóng nào s? ??ng quang ? Premier League 2018/19?
Bình ch?n K?t qu?
Trang tin ?i?n t? Bongda24h - Chuyên trang bóng ?á hàng ??u t?i Vi?t Nam
Gi?y phép thi?t l?p trang Th?ng tin ?i?n t? t?ng h?p s?: 1183/GP-TT?T c?p ngày 04/04/2016 b?i S? TT-TT Hà N?i, thay th? gi?y phép 258/GP-TT?T c?p ngày 07/04/2011 b?i S? TT-TT Hà N?i
N?i dung th?ng tin h?p tác gi?a báo ?i?n t? Th? thao Vi?t Nam và c?ng ty Incom
??n v? ch? qu?n: C?ng ty C? ph?n Truy?n th?ng qu?c t? INCOM - Ch?u trách nhi?m: ?ng V? M?nh C??ng
??a ch?: T?ng 3 Toà nhà IC, S? 82 Ph? Duy Tan, ph??ng D?ch V?ng H?u, C?u Gi?y, Hà N?i
Tel: (024) 3.784 8888 - Fax: (024) 3.7833699 * Email: bongda24h@incom.vn
DMCA.com Protection Status
Bóng ?á | Chuy?n nh??ng | Ngo?i H?ng Anh | La Liga | Bundesliga | Serie A | Ligue 1 | V-League | T? s? bóng ?á | ??i tuy?n Vi?t Nam | U23 Vi?t Nam | AFF Cup | Nh?n ??nh | Video bóng ?á