Bong da 24h, Trang tin bong da the thao 24h cap nhat nhanh nhat

Arturo Vidal có th? r?i Barca ch? sau vài tháng g?n bó

Arturo Vidal r?i Barca vào tháng 1 là kh? n?ng hoàn toàn có th? x?y ra, c?u th? ng??i Chile ?ang kh?ng h?nh phúc ? san Camp Nou.

Arturo Vidal kh?ng h?nh phúc ? Barca


Hè 2018, Arturo Vidal c?p b?n Barca v?i giá 20 tri?u euro t? Bayern Munich. C?u th? ng??i Chile ???c ?ánh giá là món h?i c?a ??i ch? san Camp Nou, b?i kinh nghi?m thi ??u trong nhi?u n?m qua. Tuy nhiên, c?u sao Juventus kh?ng ???c trao quá nhi?u c? h?i ra san.
?
Arturo Vidal r?i Barca tr? l?i Juventus vào tháng 1 n?m 2019 hình ?nh

Arturo Vidal kh?ng h?nh phúc ? Barca?


T? ??u mùa gi?i này, Vidal m?i ?á chính có 2 l?n ? La Liga. Trong tr?n thua 3-4 c?a Barca tr??c Betis m?i ?ay, c?u th? sinh n?m 1987 ch? ???c ?á có 45 phút. Vi?c kh?ng ???c ra san quá nhi?u khi?n c?u th? 31 tu?i c?m th?y chán n?n.

Arturo Vidal kh?ng h?nh phúc ? Barca, ng?i sao ng??i Chile tin r?ng v?i tài n?ng cùng ??ng c?p c?a mình anh x?ng ?áng ???c ra san nhi?u h?n. Th?m chí t? Sport c?a TBN còn kh?ng ??nh Vidal ?? nói chuy?n v?i HLV Ernesto Valverde ?? bày t? nguy?n v?ng ???c ra san nhi?u h?n.
?


Arturo Vidal có th? tr? l?i Juventus

?


Arturo Vidal r?i Barca vào tháng 1 là kh? n?ng hoàn toàn có th? x?y ra, c?u th? ng??i Chile ?ang kh?ng h?nh phúc ? san Camp Nou.
?
???c Tài Tr?
Arturo Vidal

Arturo Vidal có th? r?i Barca tr? l?i Juventus


Calcio Mercato kh?ng ??nh Juventus s?n sàng ??a Vidal tr? l?i Italia, ??i bóng thành Turin v?n ?ánh giá cao kinh nghi?m cùng kh? n?ng chi?n ??u máu l?a c?a ng?i sao 31 tu?i. Trong th?i gian t?i n?u Barca kh?ng trao nhi?u c? h?i ra san h?n cho Vidal, kh? n?ng anh tr? l?i Italia là hoàn toàn có th?.

Trong quá kh? Vidal t?ng ch?i c?c t?t trong màu áo Juventus, anh ???c ?ánh giá là m?t trong nh?ng ti?n v? trung tam xu?t s?c nh?t c?a ??i bóng Italia. V?i kinh nghi?m t?ng thi ??u cho Juventus, Vidal s? kh?ng quá khó kh?n ?? hòa nh?p v?i l?i ch?i c?a ??i bóng c?.

C?ng theo Calcio Mercato NHM và BL? Juventus v?n ?ang ch? ?ón s? tr? l?i c?a Vidal, kh? n?ng c?u th? 31 tu?i r?i Barca ch? sau vài tháng ?? tr? l?i Juventus vào tháng 1 t?i ?ang là khá cao.

Lê H??ng (TTVN)
BONGDA24H ?? có b?n quy?n toàn b? 26 tr?n ??u AFF Cup 2018. T?t c? hình ?nh và video bàn th?ng ??u ???c c?p nh?t trên website www.digimediapros.com, m?i quy ??c gi? chú y theo d?i!
G?I BìNH LU?N
Email (b?t bu?c)
Tiêu ?? (b?t bu?c)
Vui lòng g? ti?ng Vi?t có d?u. Chúng t?i có th? s? biên t?p l?i n?i dung ph?n h?i c?a quy v? ?? phù h?p v?i tiêu chí chung c?a Bongda24h.
G?i bình lu?n
Th?m dò y ki?n
??i bóng nào s? ??ng quang ? Premier League 2018/19?
Bình ch?n K?t qu?
Trang tin ?i?n t? Bongda24h - Chuyên trang bóng ?á hàng ??u t?i Vi?t Nam
Gi?y phép thi?t l?p trang Th?ng tin ?i?n t? t?ng h?p s?: 1183/GP-TT?T c?p ngày 04/04/2016 b?i S? TT-TT Hà N?i, thay th? gi?y phép 258/GP-TT?T c?p ngày 07/04/2011 b?i S? TT-TT Hà N?i
N?i dung th?ng tin h?p tác gi?a báo ?i?n t? Th? thao Vi?t Nam và c?ng ty Incom
??n v? ch? qu?n: C?ng ty C? ph?n Truy?n th?ng qu?c t? INCOM - Ch?u trách nhi?m: ?ng V? M?nh C??ng
??a ch?: T?ng 3 Toà nhà IC, S? 82 Ph? Duy Tan, ph??ng D?ch V?ng H?u, C?u Gi?y, Hà N?i
Tel: (024) 3.784 8888 - Fax: (024) 3.7833699 * Email: bongda24h@incom.vn
DMCA.com Protection Status
Bóng ?á | Chuy?n nh??ng | Ngo?i H?ng Anh | La Liga | Bundesliga | Serie A | Ligue 1 | V-League | T? s? bóng ?á | ??i tuy?n Vi?t Nam | U23 Vi?t Nam | AFF Cup | Nh?n ??nh | Video bóng ?á