Bong da 24h, Trang tin bong da the thao 24h cap nhat nhanh nhat

Các tuy?n th? Vi?t Nam ?au ??u x? ly c?n ác m?ng xin vé tr?n g?p Malaysia

?au ??u v?i chuy?n xin vé AFF Cup 2018 c?a ng??i than và b?n bè, th?y trò ?ng Park Hang-seo quy?t ??nh ng?i l?i tìm ra ph??ng án gi?i quy?t tr??c khi “m? b?ng” Malaysia.

?au ??u v?i chuy?n xin vé AFF Cup 2018 c?a ng??i than và b?n bè, th?y trò ?ng Park Hang-seo quy?t ??nh ng?i l?i tìm ra ph??ng án gi?i quy?t tr??c khi “m? b?ng” Malaysia.

Chi?u 11/11, ??i tuy?n (?T) Vi?t Nam t?p bu?i ??u tiên sau khi tr? v? t? Lào ngày 9/11. Sau m?t ngày ???c ngh? ng?i tr?n v?n bên gia ?ình và ng??i than, th?y trò ?ng Park Hang-seo ph?n kh?i b??c ra san.
Các tuy?n th? Vi?t Nam x? ly c?n ác m?ng xin vé tr?n g?p Malaysia hình ?nh
C?n s?t vé và tình c?m c?a ng??i ham m? khi?n các c?u th? có m?t ph?n áp l?c. ?nh: Nh? ??t/www.digimediapros.com


Tam ly c?a các c?u th? ??u tho?i mái sau khi x? stress. ??c bi?t là vi?c c? ??i th?ng nh?t ph??ng án gi?i quy?t chuy?n xin vé cho ng??i than và b?n bè ??n san M? ?ình xem tr?n g?p Malaysia vào lúc 19h30 ngày 16/11.

M?i c?u th? ???c t?ng 8 vé và có th? mua thêm 20 vé. Có càng nhi?u vé thì vi?c cho ai, b?t ai c?ng c?c k? ?au ??u. Ch?a k? tr? v? Vi?t Nam, b?t ?i?n tho?i là nghe ??u day bên kia ?? xin vé.

Ti?n ??o k? c?u Nguy?n Anh ??c ti?t l?: “C? ??i tìm ra ph??ng án gi?i quy?t vi?c xin vé c?a ng??i than và b?n bè ?? kh?ng b? xao l?ng, qu?y nhi?u liên quan v? vé, dù nhi?u anh em trong ??i còn thi?u vé”.

T? khách s?n c?a ??i tuy?n ??n san t?p c?a L?B? Vi?t Nam, các c?u th? c?ng có th? th?y dòng ng??i x?p hàng mua vé. Hay h? có th? ??c ???c th?ng tin v? vé tr?n g?p Malaysia ?ang khan hi?m vá giá “c?t c?”.

“Th?t s? ph?n kh?i khi th?y tình c?m c?a ng??i ham m? lu?n d?i theo b??c ti?n c?a ??i tuy?n, t?i th?y có ph?n t? hào vì ?i?u ?ó, nh?ng cùng v?i ?ó là s?c n?ng tam ly v?i m?c ?ích ?áp l?i, làm hài lòng khán gi? cho h? có ni?m vui tr?n v?n”, c?u th? c?a CLB Bình D??ng kh?ng ??nh.

Theo Zing.vn
 
BONGDA24H ?? có b?n quy?n toàn b? 26 tr?n ??u AFF Cup 2018. T?t c? hình ?nh và video bàn th?ng ??u ???c c?p nh?t trên website www.digimediapros.com, m?i quy ??c gi? chú y theo d?i!

BìNH LU?N (1)
452463 - 09:35 11/11/2018

kh? nh? ???

thich khong thich reply
G?I BìNH LU?N
Email (b?t bu?c)
Tiêu ?? (b?t bu?c)
Vui lòng g? ti?ng Vi?t có d?u. Chúng t?i có th? s? biên t?p l?i n?i dung ph?n h?i c?a quy v? ?? phù h?p v?i tiêu chí chung c?a Bongda24h.
G?i bình lu?n
Th?m dò y ki?n
??i bóng nào s? ??ng quang ? Premier League 2018/19?
Bình ch?n K?t qu?
Trang tin ?i?n t? Bongda24h - Chuyên trang bóng ?á hàng ??u t?i Vi?t Nam
Gi?y phép thi?t l?p trang Th?ng tin ?i?n t? t?ng h?p s?: 1183/GP-TT?T c?p ngày 04/04/2016 b?i S? TT-TT Hà N?i, thay th? gi?y phép 258/GP-TT?T c?p ngày 07/04/2011 b?i S? TT-TT Hà N?i
N?i dung th?ng tin h?p tác gi?a báo ?i?n t? Th? thao Vi?t Nam và c?ng ty Incom
??n v? ch? qu?n: C?ng ty C? ph?n Truy?n th?ng qu?c t? INCOM - Ch?u trách nhi?m: ?ng V? M?nh C??ng
??a ch?: T?ng 3 Toà nhà IC, S? 82 Ph? Duy Tan, ph??ng D?ch V?ng H?u, C?u Gi?y, Hà N?i
Tel: (024) 3.784 8888 - Fax: (024) 3.7833699 * Email: bongda24h@incom.vn
DMCA.com Protection Status
Báo bóng ?á | 24h bóng ?á | Bóng ?á Vi?t Nam | Tr?c ti?p bóng ?á | K?t qu? bóng ?á | Tin bóng ?á | Chuy?n nh??ng | Ngo?i H?ng Anh | La Liga | Bundesliga | Serie A | Ligue 1 | V-League | T? s? bóng ?á | ??i tuy?n Vi?t Nam | U23 Vi?t Nam | AFF Cup | Nh?n ??nh | Video bóng ?á