Bong da 24h, Trang tin bong da the thao 24h cap nhat nhanh nhat

Tr??c tr?n Vi?t Nam vs Malaysia: H?y tr?ng ch?ng ng??i M?

Bóng ?á Vi?t Nam ?ang có thành tích ??i ??u t?t h?n Malaysia ? c?p ?? ?TQG. Tuy nhiên v?i hai th?t b?i ? bán k?t các k? AFF Cup g?n ?ay, th?y trò Park Hang Seo s? kh?ng th? xem th??ng ??i bóng này.

Vi?t Nam t?ng b?i tr?n tr??c ng??i M? 

Có th? nói, gi?ng nh? Thái Lan, Malaysia c?ng là m?t ??i bóng có nhi?u duyên n? v?i bóng ?á Vi?t Nam. T?i gi?i v? ??ch ??ng Nam á, ?T Vi?t Nam tham d? 12 l?n thì có 10 l?n chúng ta ch?m trán ng??i M?.

Trong nh?ng l?n g?p nhau tr??c, ??i tuy?n Vi?t Nam chi?m ?u th? v?i 5 chi?n th?ng và ?? thua 3 tr?n. Tuy nhiên chúng ta ch? có th? ?ánh b?i ??i ph??ng ? vòng b?ng ch? kh?ng th? khu?t ph?c ???c ??i th? ? vòng bán k?t AFF Cup.

Viet Nam thua dau tai AFF Cup 2010
Bán k?t AFF Cup 2010 gi?a Vi?t Nam vs Malaysia ch?ng ki?n th?t b?i c?a th?y trò Calisto

? gi?i ??u ???c t? ch?c vào n?m 2010, hai ??i l?n ??u tiên g?p nhau ? vòng bán k?t và chi?n th?ng ?? thu?c v? ??i tuy?n Malaysia v?i t?ng t? s? 2-0 sau hai l??t tr?n. Khi ?ó v?i v? th? c?a nhà ?KV?, chúng ta ?? b?t ng? b?i tr?n trên SV? Bukit Jalil và kh?ng th? ?ánh b?i ??i th? sau tr?n hòa 0-0 ? tr?n l??t v? t?i M? ?ình.

T?i n?m 2014, m?t l?n n?a duyên n? ??a ?T Vi?t Nam g?p l?i Malaysia ? vòng bán k?t. Và c?ng nh? l?n tr??c ?ó, th?y trò Toshiya Miura c?ng ?? kh?ng th? có vé vào ch?i tr?n chung k?t sau khi ph?i nh?n th?t b?i tr??c nh?ng ng??i Malaysia v?i t? s? 4-5 chung cu?c.

Sau hai l?n ‘ng?m ??ng’ tr??c Malaysia, hy v?ng r?ng nh?ng th?t b?i ?ó chính là nh?ng bài h?c x??ng máu mà th?y trò HLV Park Hang Seo c?n ph?i rút ra ? gi?i ??u n?m nay. N?u m?c ph?i nh?ng sai l?m, chúng ta hoàn toàn có th? ph?i ??i m?t v?i m?t tr?n thua tr??c ??i th? này.

 Sát th? Malaysia ng?i ??i ??u ?T Vi?t Nam t?i M? ?ình

Malaysia có gì ?? lo ng?i?

???c Tài Tr?

Trong danh sách ch?t l?i 23 tuy?n th? d? AFF Cup 2018, gi?ng nh? HLV Park Hang Seo c?a ?T Vi?t Nam, HLV Tan Cheng Hoe c?ng trao c? h?i cho r?t nhi?u c?u th? thu?c l?a U23 ?? giúp Malaysia vào t? k?t gi?i U23 chau á t?i Trung Qu?c h?i ??u n?m nay và sau ?ó vào vòng 1/8 ASIAD 18 trên ??t Indonesia.

N?u nhìn vào thành tích g?n ?ay c?a U23 Malaysia thì có th? th?y l?a c?u th? tr? c?a n??c này kh?ng h? thua kém U23 Vi?t Nam là bao. ? các gi?i ??u chau l?c, h? ??u thi ??u r?t ?n t??ng và v??t qua vòng ??u b?ng.

Malaysia
?T Malaysia ?ang s? h?u ??i hình r?t ?n t??ng ? AFF Cup 2018

Th?m chí ? k? á v?n h?i v?a qua, Malaysia còn là ??i bóng duy nh?t ?ánh b?i ???c Olympic Hàn Qu?c, ??i bóng ?? giành t?m Huy ch??ng vàng Asiad nh? vào m?t l?i ?á giàu th? l?c cùng kh? n?ng thi ??u phòng ng? ph?n c?ng v? cùng l?i h?i.

V?i s?c tr? và khao khát chi?n th?ng c?a nh?ng g??ng m?t m?i n?i cùng s? góp m?t c?a nh?ng c?u binh giàu kinh nghi?m, Malaysia r? ràng s? là m?t ??i th? ?áng g?m v?i ?T Vi?t Nam ? k? AFF Cup l?n này.

Dù ?T Malaysia ?? thi ??u kh?ng thành c?ng ? vòng lo?i Asian Cup 2019 d??i th?i nhà c?m quan ng??i B? ?ào Nha Eduardo Vingada, nh?ng tan HLV Tan Cheng Hoe ?ang bi?n ‘nh?ng chú h? Malaya’ tr? thành ??i bóng khó b? ?ánh b?i v?i 4 chi?n th?ng trong 6 tr?n g?n nh?t.

Malaysia ??t này tri?u t?p c? l?o t??ng dày d?n kinh nghi?m ?? 31 tu?i Mohd Zaquan Adha và c? nh?ng tài n?ng tr? m?i ngoài ??i m??i r?t ti?m n?ng nh? Syazwan Andik Ishak, Syafiq hay Muhammad Jafri. V?i s?c m?nh và s? c? ??ng, nh?ng g??ng m?t này ch?c ch?n s? là ??i th? ?áng g?m v?i hàng th? c?a Vi?t Nam ? tr?n ??u s? di?n ra vào t?i 16/11 t?i.

Khác v?i Lào, tr?n Vi?t Nam vs Malaysia t?i ?ay s? là bài test th?c s? ch?t l??ng ?? ki?m ch?ng th?c l?c c?a th?y trò Park Hang-seo t?i AFF Cup 2018. N?u kh?ng th? trình di?n m?t l?i ?á m?ch l?c, t? tin tr??c ??i th?, e r?ng s? kh?ng d? ?? th?y trò Park Hang Seo có th? chinh ph?c ch?c v? ??ch.

Xem thêm nh?ng bài vi?t khác trên www.digimediapros.com:

Truy?n th?ng Hàn Qu?c nh?c nh? ?T Vi?t Nam tr??c tr?n g?p Malaysia
?T Vi?t Nam ?? nh?n ???c nh?ng l?i khuyên t? báo gi?i Hàn Qu?c tr??c tr?n g?p ??i th? Malaysia vào ngày 16/11 t?i.
HLV Park Hang Seo c?nh báo h?c trò tr??c tr?n g?p Malaysia
Nhà c?m quan ng??i Hàn Qu?c ?? ??a ra l?i nh?c nh? c?a mình v?i các h?c trò tr??c tr?n ??u v?i Malaysia t?i AFF Cup 2018.
HLV Malaysia lo cho hàng t?n c?ng tr??c tr?n g?p ?T Vi?t Nam
Chia s? sau th?ng l?i ? ngày ra quan tr??c ?T Campuchia, HLV Tan Cheng Hoe ?? th?a nh?n mình còn nhi?u vi?c ph?i làm v?i hàng t?n c?ng c?a ?T Malaysia.
Video: Campuchia 0-1 Malaysia (B?ng A AFF Cup 2018)
Trong tr?n ??u ??u tiên c?a AFF Cup 2018 vào lúc 18h30 ngày 8/11, Malaysia ?? giành chi?n th?ng 1-0 tr??c Campuchia.
Malaysia ch?t danh sách chính th?c d? AFF Cup 2018
Sáng 4/11, trang ch? L?B? Malaysia (FAM) ?? chính th?c ??ng t?i danh sách 23 c?u th? s? tham d? AFF Cup 2018 s?p t?i.

Minh Long (TTVN) 


BONGDA24H ?? có b?n quy?n toàn b? 26 tr?n ??u AFF Cup 2018. T?t c? hình ?nh và video bàn th?ng ??u ???c c?p nh?t trên website www.digimediapros.com, m?i quy ??c gi? chú y theo d?i!

BìNH LU?N (1)
quy?t lo?n - 03:04 12/11/2018

?á chak ch?n m?t tr?n hòa là ??

thich khong thich reply
G?I BìNH LU?N
Email (b?t bu?c)
Tiêu ?? (b?t bu?c)
Vui lòng g? ti?ng Vi?t có d?u. Chúng t?i có th? s? biên t?p l?i n?i dung ph?n h?i c?a quy v? ?? phù h?p v?i tiêu chí chung c?a Bongda24h.
G?i bình lu?n
Th?m dò y ki?n
??i bóng nào s? ??ng quang ? Premier League 2018/19?
Bình ch?n K?t qu?
Trang tin ?i?n t? Bongda24h - Chuyên trang bóng ?á hàng ??u t?i Vi?t Nam
Gi?y phép thi?t l?p trang Th?ng tin ?i?n t? t?ng h?p s?: 1183/GP-TT?T c?p ngày 04/04/2016 b?i S? TT-TT Hà N?i, thay th? gi?y phép 258/GP-TT?T c?p ngày 07/04/2011 b?i S? TT-TT Hà N?i
N?i dung th?ng tin h?p tác gi?a báo ?i?n t? Th? thao Vi?t Nam và c?ng ty Incom
??n v? ch? qu?n: C?ng ty C? ph?n Truy?n th?ng qu?c t? INCOM - Ch?u trách nhi?m: ?ng V? M?nh C??ng
??a ch?: T?ng 3 Toà nhà IC, S? 82 Ph? Duy Tan, ph??ng D?ch V?ng H?u, C?u Gi?y, Hà N?i
Tel: (024) 3.784 8888 - Fax: (024) 3.7833699 * Email: bongda24h@incom.vn
DMCA.com Protection Status
Báo bóng ?á | 24h bóng ?á | Bóng ?á Vi?t Nam | Tr?c ti?p bóng ?á | K?t qu? bóng ?á | Tin bóng ?á | Chuy?n nh??ng | Ngo?i H?ng Anh | La Liga | Bundesliga | Serie A | Ligue 1 | V-League | T? s? bóng ?á | ??i tuy?n Vi?t Nam | U23 Vi?t Nam | AFF Cup | Nh?n ??nh | Video bóng ?á