Bong da 24h, Trang tin bong da the thao 24h cap nhat nhanh nhat

Xác ??nh cái tên ch?n th??ng duy nh?t c?a tuy?n Vi?t Nam

Vào h?m nay, ?T Vi?t Nam ?? có bu?i t?p ??u tiên k? t? khi v? n??c. Toàn ??i ?? có th? quay l?i luy?n t?p, ngo?i tr? ti?n v? Huy Hùng g?p ch?n th??ng.


Huy Hùng v?n ch?a bình ph?c
 

Tr??c tr?n ra quan g?p ?T Lào, có 2 cái tên v?n ph?i ng?i ngoài vì ch?n th??ng, ?ó là Huy Hùng và trung v? Ti?n D?ng. Và sau khi giành chi?n th?ng 3-0 tr?n m? màn, ?T Vi?t Nam ?ón thêm m?t tr??ng h?p ch?n th??ng n?a là ??i tr??ng Nguy?n V?n Quy?t.
 
Nh?ng trong bu?i t?p vào chi?u nay (11/11), g?n nh? toàn b? 23 c?u th? ?? có th? quay tr? l?i luy?n t?p. Ch? duy nh?t Nguy?n Huy Hùng v?n ph?i t?p riêng, do v?n ch?a hoàn toàn h?i ph?c.

Ti?n v? Huy Hùng g?p ch?n th??ng và ph?i t?p m?t mình ? ?T hình ?nh

Ti?n v? Huy Hùng g?p ch?n th??ng và ph?i t?p riêng


Trong bu?i t?p này, HLV Park Hang Seo ?? cho phép gi?i truy?n th?ng ???c tác nghi?p tho?i mái. Ly do là b?i các c?u th? Vi?t Nam v?a m?i tr? v? n??c và s? kh?ng t?p chi?n thu?t ngay, thay vào ?ó ?ay ch? là m?t bu?i t?p nh? nhàng và có m?c ?ích l?y l?i c?m giác bóng cho toàn ??i là chính.
 
?áng chú y, ?ng Park ?? cho các h?c trò c?a mình t?p b?t cao ?ánh ??u theo t?ng c?p m?t. Trong s? ?ó, ??n c? m?t cái tên th?p bé nh? Quang H?i c?ng ph?i th?c hi?n bài t?p này. Ngoài ra, Xuan Tr??ng theo quan sát là c?u th? nhi?t tình nh?t, có l? anh hi?u r? t?m quan tr?ng c?a mình khi Huy Hùng dính ch?n th??ng ch?a th? quay l?i.
 
?ay là m?t ph??ng án rèn cho các c?u th? Vi?t Nam kh? n?ng ch?ng bóng b?ng, b?i ??i th? s?p t?i ?T Malaysia r?t m?nh trong nh?ng pha treo bóng vào vòng c?m ??a. Hy v?ng ti?n v? Huy Hùng g?p ch?n th??ng s? s?m lành trong nay mai, b?i tr?n ??i chi?n có y ngh?a quy?t ??nh t?i ng?i ??u s? di?n ra vào ngày 16/11 t?i ?ay.
???c Tài Tr?
C?n s?t vé tr?n Vi?t Nam vs Malaysia: Khi ?am mê ch?a ??ng m?a, m? h?i và n??c m?t
S?n vé tr?n Vi?t Nam vs Malaysia kh?ng ph?i là nhi?m v? d? th?c hi?n v?i NHM bóng ?á Vi?t Nam. ??ng sau hành trình s? h?u nh?ng t?m vé ?ó ch?a ??ng c? m?a, m?...
NHM mua vé xem AFF Cup 2018: Rác th?i b?a vay c?ng SV? M? ?ình
Do tr?i m?a và ph?i ??i khá lau m?i ??n l??t, kh?ng ít ng??i ham m? v? t? x? rác ngay t?i khu v?c x?p hàng ch? vào mua vé khi?n khu v?c này ng?p ??y rác th?i.
Nguy?t Anh – TTVN
BONGDA24H ?? có b?n quy?n toàn b? 26 tr?n ??u AFF Cup 2018. T?t c? hình ?nh và video bàn th?ng ??u ???c c?p nh?t trên website www.digimediapros.com, m?i quy ??c gi? chú y theo d?i!
G?I BìNH LU?N
Email (b?t bu?c)
Tiêu ?? (b?t bu?c)
Vui lòng g? ti?ng Vi?t có d?u. Chúng t?i có th? s? biên t?p l?i n?i dung ph?n h?i c?a quy v? ?? phù h?p v?i tiêu chí chung c?a Bongda24h.
G?i bình lu?n
Th?m dò y ki?n
??i bóng nào s? ??ng quang ? Premier League 2018/19?
Bình ch?n K?t qu?
Trang tin ?i?n t? Bongda24h - Chuyên trang bóng ?á hàng ??u t?i Vi?t Nam
Gi?y phép thi?t l?p trang Th?ng tin ?i?n t? t?ng h?p s?: 1183/GP-TT?T c?p ngày 04/04/2016 b?i S? TT-TT Hà N?i, thay th? gi?y phép 258/GP-TT?T c?p ngày 07/04/2011 b?i S? TT-TT Hà N?i
N?i dung th?ng tin h?p tác gi?a báo ?i?n t? Th? thao Vi?t Nam và c?ng ty Incom
??n v? ch? qu?n: C?ng ty C? ph?n Truy?n th?ng qu?c t? INCOM - Ch?u trách nhi?m: ?ng V? M?nh C??ng
??a ch?: T?ng 3 Toà nhà IC, S? 82 Ph? Duy Tan, ph??ng D?ch V?ng H?u, C?u Gi?y, Hà N?i
Tel: (024) 3.784 8888 - Fax: (024) 3.7833699 * Email: bongda24h@incom.vn
DMCA.com Protection Status
Báo bóng ?á | 24h bóng ?á | Bóng ?á Vi?t Nam | Tr?c ti?p bóng ?á | K?t qu? bóng ?á | Tin bóng ?á | Chuy?n nh??ng | Ngo?i H?ng Anh | La Liga | Bundesliga | Serie A | Ligue 1 | V-League | T? s? bóng ?á | ??i tuy?n Vi?t Nam | U23 Vi?t Nam | AFF Cup | Nh?n ??nh | Video bóng ?á