1. Bóng ?á 24h
  2. ?
  3. Bayern Munich
Bong da 24h, Trang tin bong da the thao 24h cap nhat nhanh nhat
Bayern Munich FC Bayern München (ti?ng Anh: Bayern Munich) là 1 cau l?c b? th? thao có tr? s? ? München, ??c. Cau l?c b? này ???c bi?t ??n nhi?u nh?t b?i cau l?c b? bóng ?á, cau l?c b? thành c?ng nh?t ? ??c, v?i 25 ch?c v? ??ch qu?c gia và 17 cúp qu?c gia. Trên bình di?n th? gi?i, Bayern c?ng 10 l?n vào chung k?t UEFA Champions League, trong ?ó chi?n th?ng 5 l?n, và chi?n th?ng 1 l?n UEFA Cup Winners' Cup, 1 UEFA Cup, 1 UEFA Super Cup, 1 FIFA Club World Cup và 2 Intercontinental Cups.
Lich thi dau cup C1/Champions League dem nay va rang sang ngay mai 8/11
L?ch thi ??u cúp C1/Champions League ?êm nay và r?ng sáng ngày mai 8/11 L?ch thi ??u cúp C1 h?m nay và r?ng sáng mai 8/11/2018, l?ch phát sóng tr?c ti?p Uefa Champions League trên K+ các b?ng...

MU có ??i th? l?n v? sao 40 tri?u b?ng

MU co doi thu lon vu sao 40 trieu bang Bayern Munich mu?n mua Nikola Milenkovic c?a Fiorentina, ??i bóng n??c ??c ch?p nh?n chi 45 tri?u b?ng v??t...

AEK Athens 0-2 Bayern Munich: Ti?p ?à h?i sinh, "Hùm xám" x?i tái ngon lành chi?n binh Hy L?p

AEK Athens 0-2 Bayern Munich: Tiep da hoi sinh, Hum xam xoi tai ngon lanh chien binh Hy Lap Dù ph?i làm khách nh?ng v?i th?c l?c và ??ng c?p v??t tr?i c?ng thêm gi?i quy?t ???c khau t? t??ng sau chu?i...

Real hy v?ng James Rodriguez tr? l?i Bernabeu

Real hy vong James Rodriguez tro lai Bernabeu James Rodriguez tr? l?i Real Madrid, ?ó là mong mu?n c?a BL? Los Blancos, song kh?ng d? ?? ??i ch? san...

Lewandowski ti?t l? b?t ng? v? t??ng lai

Lewandowski tiet lo bat ngo ve tuong lai Robert Lewandowski ti?t l? v? t??ng lai, c?u th? ng??i Ba Lan kh?ng ??nh mu?n r?i Bayern Munich ? Hè 2018...

MU nh?n tin c?c m?ng t? Zinedine Zidane

MU nhan tin cuc mung tu Zinedine Zidane Kh? n?ng HLV Zinedine Zidane d?n d?t Bayern Munich là kh?ng cao, ?ích than ti?n v? Thiago Alcantara c?a “Hùm...

L?ch thi ??u C1 h?m nay và r?ng sáng ngày mai 3/10

Lich thi dau C1 hom nay va rang sang ngay mai 3/10 L?ch thi ??u cúp C1 Uefa Champions League h?m nay và r?ng sáng mai 3/10/2018, ?êm nay các l??t tr?n th? 2...

Bayern quy?t ??nh làm khó MU v? James Rodriguez

Bayern quyet dinh lam kho MU vu James Rodriguez Kh? n?ng James Rodriguez t?i MU là kh?ng cao, Bayern Munich kh?ng ??nh s? kích ho?t ?i?u kho?n mua ??t ng?i...

HLV Kovac h?t l?i khen ng?i "C?u bé vàng" c?a Bayern

HLV Kovac het loi khen ngoi Cau be vang cua Bayern HLV Niko Kovac ?? dành nh?ng l?i khen có cánh cho Renato Sanches và kh?ng ??nh màn trình di?n c?a c?u th? này...

HLV Bayern suy s?p vì c?n b?o ch?n th??ng

HLV Bayern suy sup vi con bao chan thuong Niko Kovac phát bi?u v? Bayern Munich. HLV tr??ng “Hùm xám” bày t? s? th?t v?ng khi l?n l??t các h?c trò...

Sao Bayern hé l? cu?c ?i?n tho?i ph? phàng v?i Mourinho

Sao Bayern he lo cuoc dien thoai phu phang voi Mourinho Trung v? Jerome Boateng kh?ng ??nh ?? t? ch?i gia nh?p Man Utd trong k? chuy?n nh??ng mùa hè này.

?ay! Ly do MU kh?ng mua ???c Boateng ? Hè 2018

Day! Ly do MU khong mua duoc Boateng o He 2018 MU mua Jerome Boateng ? Hè 2018 nh?ng kh?ng thành c?ng, ly do Qu? ?? kh?ng th? chiêu m? ng?i sao c?a Bayern...

Real s? ??a James Rodriguez tr? l?i Bernabeu n?u...

Real se dua James Rodriguez tro lai Bernabeu neu... James Rodriguez tr? l?i Real Madrid n?u HLV Kovac v?n còn t?i v?, hi?n c?u th? ng??i Colombia ?ang có mau...

“Sát th?” Bayern th?a nh?n con tim ?? vui tr? l?i

“Sat thu” Bayern thua nhan con tim da vui tro lai Robert Lewandowski h?nh phúc t?i Bayern Munich. Ti?n ??o ng??i Ba Lan cho bi?t ?? vui v? tr? l?i sau khi c?m...

L?ch thi ??u C1 h?m nay và r?ng sáng ngày mai 24/10

Lich thi dau C1 hom nay va rang sang ngay mai 24/10 L?ch thi ??u cúp C1 Uefa Champions League h?m nay và r?ng sáng mai 24/10/2018, ?êm nay các l??t tr?n th? 3...

Ng??i c? lo ng?i cho t??ng lai HLV Bayern

Nguoi cu lo ngai cho tuong lai HLV Bayern Markus Babbel lo ng?i cho t??ng lai Niko Kovac. Trong th?i gian qua, thành tích c?a Bayern Munich ?ang ngày...

Xu?t hi?n ??i gia ngáng ???ng MU và Arsenal v? Nicolas Pepe

Xuat hien dai gia ngang duong MU va Arsenal vu Nicolas Pepe Bayern Munich mu?n mua Nicolas Pepe c?a Lille, ??i bóng n??c ??c ?ang lên k? ho?ch chi 30 tri?u b?ng cho...

3 tr?n kh?ng th?ng, sao Bayern v?n bình th?n

3 tran khong thang, sao Bayern van binh than Arjen Robben phát bi?u v? Bayern Munich. C?u th? ch?y cánh 34 tu?i cho r?ng kh?ng nên quá quan tam ??n chuy?n...

?ay! Cái tên s? thay th? Ribery t?i Bayern

Day! Cai ten se thay the Ribery tai Bayern Bayern Munich mu?n mua Florian Thauvin c?a Marseille. Theo th?ng tin t? t? Ouest France, l?nh ??o “Hùm xám”...

Trên ?à h?i sinh, “C?u bé vàng” Bayern ???c khen h?t l?i

Tren da hoi sinh, “Cau be vang” Bayern duoc khen het loi Mats Hummels ca ng?i Renato Sanches. Dù Bayern Munich ?? b? Augsburg c?m hòa 1-1 t?i Bundesliga song ? tr?n...

Có ??i bóng chi 60 tri?u b?ng mua Son Heung-min

Co doi bong chi 60 trieu bang mua Son Heung-min Bayern Munich mu?n mua Son Heung-min c?a Tottenham, ??i bóng n??c ??c ch?p nh?n chi t?i 60 tri?u b?ng mua c?u...

Robben c?m th?y sung m?n ? tu?i 34

Robben cam thay sung man o tuoi 34 Arjen Robben nói v? phong ?? b?n than. C?u th? ch?y cánh c?a Bayern Munich kh?ng c?m th?y mình ?ang ? ?? tu?i...

Trung v? "kh?ng" ti?t l? ly do t? ch?i MU

Trung ve khung tiet lo ly do tu choi MU Jerome Boateng xác nh?n anh ???c Man United và PSG quan tam ? k? chuy?n nh??ng hè v?a qua nh?ng c?ng ti?t l?...

Sao th?t s?ng c?a PSG ph? nh?n ?àm phán v?i Bayern

Sao that sung cua PSG phu nhan dam phan voi Bayern Julian Draxler ph? nh?n ?àm phán v?i Bayern Munich. C?u th? ch?y cánh c?a Paris Saint-Germain kh?ng ??nh ch?a...
Bayern Munich
Hu?n luy?n viên tr??ng: Niko Kovac Qu?c t?ch: ??c Thành ph?: Postfach 900451 81504 Munchen Thành l?p: 1900 San nhà: Allianz Arena S?c ch?a: 71137 Website: http://www.fcbayern.de/
Bayern Munich Bayern Munich
Bayern là cau l?c b? giàu thành tích nh?t c?a bóng ?á ??c, ??i ?ang gi? k? l?c v? s? l?n v? ??ch qu?c gia và cúp qu?c gia. T?i ??u tr??ng qu?c t?, thành tích c?a ??i còn ?n t??ng h?n v?i 11 danh hi?u l?n. Bayern là m?t trong n?m cau l?c b? giành ?? c? ba cúp chau ?u, ??ng th?i là cau l?c b? cu?i cùng v? ??ch cúp C1 ba l?n liên ti?p, vì thành tích này, ??i ???c quy?n mang mác áo c?a ??i nhi?u l?n giành ch?c v? ??ch trong các tr?n ??u trong khu?n kh? Champions League.
 
Danh hi?u chính th?c
 
Qu?c gia
 
53 danh hi?u
 
V? ??ch qu?c gia ??c: 25 (K? l?c c?a ??c)
 
1931-32, 1968-69, 1971-72, 1972-73, 1973-74, 1979-80, 1980-81, 1984-85, 1985-86, 1986-87,
1988-89, 1989-90, 1993-94, 1996-97, 1998-99, 1999-00, 2000-01, 2002-03, 2004-05, 2005-06,
2007-08, 2009-10, 2012-13, 2013-14, 2014-15
 
Cúp bóng ?á ??c: 17 (K? l?c c?a ??c)
1957, 1966, 1967, 1969, 1971, 1982, 1984, 1986, 1998, 2000,
2003, 2005, 2006, 2008, 2010, 2013, 2014
 
Siêu cúp bóng ?á ??c: 5
1983, 1987, 1990, 2010, 2012
 
Cúp Liên ?oàn bóng ?á ??c: 6 (K? l?c c?a ??c)
1997, 1998, 1999, 2000, 2004, 2007
 
Qu?c t?
11 danh hi?u
 
UEFA Champions League/Cúp C1: 5 (K? l?c c?a ??c)
1974, 1975, 1976, 2001, 2013
 
UEFA Cup Winners' Cup/Cúp C2: 1
1967
 
UEFA Cup/Cúp C3: 1
1996
 
Cúp Liên l?c ??a: 2 (K? l?c c?a ??c)
1976, 2001
 
UEFA Super Cup/Siêu cúp bóng ?á chau ?u: 1

2013
 
Cúp v? ??ch th? gi?i các cau l?c b?: 1
2013
Trang tin ?i?n t? Bongda24h - Chuyên trang bóng ?á hàng ??u t?i Vi?t Nam
Gi?y phép thi?t l?p trang Th?ng tin ?i?n t? t?ng h?p s?: 1183/GP-TT?T c?p ngày 04/04/2016 b?i S? TT-TT Hà N?i, thay th? gi?y phép 258/GP-TT?T c?p ngày 07/04/2011 b?i S? TT-TT Hà N?i
N?i dung th?ng tin h?p tác gi?a báo ?i?n t? Th? thao Vi?t Nam và c?ng ty Incom
??n v? ch? qu?n: C?ng ty C? ph?n Truy?n th?ng qu?c t? INCOM - Ch?u trách nhi?m: ?ng V? M?nh C??ng
??a ch?: T?ng 3 Toà nhà IC, S? 82 Ph? Duy Tan, ph??ng D?ch V?ng H?u, C?u Gi?y, Hà N?i
Tel: (024) 3.784 8888 - Fax: (024) 3.7833699 * Email: bongda24h@incom.vn
DMCA.com Protection Status
 24h bóng ?á