1. Bóng ?á 24h
  2. ?
  3. Bordeaux
Bong da 24h, Trang tin bong da the thao 24h cap nhat nhanh nhat
Home:

Bordeaux

 
Bordeaux Girondins de Bordeaux, tên ??y ??: Football Club des Girondins de Bordeaux, là m?t cau l?c b? bóng ?á Pháp, có tr? s? ?óng t?i thành ph? Bordeaux. ? bên ngoài Pháp cau l?c b? th??ng ???c g?i ??n gi?n là Bordeaux.
Bordeaux
Hu?n luy?n viên tr??ng: Qu?c t?ch: Anh Thành ph?: Rue Joliot Curie 33187 Le Haillan Thành l?p: 1881 San nhà: Chaban-Delmas S?c ch?a: 34694 Website:
Bordeaux Bordeaux

V? ??ch qu?c gia: 1950, 1984, 1985, 1987, 1999, 2009

Cúp bóng ?á Pháp: 1941, 1986, 19867.

Cúp liên ?oàn bóng ?á Pháp: 2002, 2007, 2009

Siêu cúp bóng ?á Pháp: 1986, 2008

Cúp delle Alpi: 1980

Cúp Intertoto: 1996

1881- Cau l?c b? ???c thành l?p.

1910 - Bóng ?á có m?t ? cau l?c b?, tuy nhiên ch? t?n t?i trong m?t mùa.

1919 - Bóng ?á xu?t hi?n tr? l?i cau l?c b?.

1937 - Bordeaux chuy?n sang bóng ?á chuyên nghi?p.

1941 - Chi?n th?ng ??u tiên: Cúp bóng ?á Pháp.

1945 - Mùa bóng ??u tiên t?i gi?i v? ??ch qu?c gia.

1950 - Danh hi?u v? ??ch qu?c gia ??u tiên.

1964 - L?n ??u tiên tham d? ?áu truwofng chau ?u.

1984 - L?n ??u tiên tham d? Cúp C1 chau ?u, vào ??n bán k?t.

1987 - L?n ??u tiên giành ???c cú ?úp (v? ??ch qu?c gia và Cúp qu?c gia).

1996 - Tr?n chung k?t Cúp chau ?u ??u tiên (Cúp C3).

2009 - L?n g?n nh?t v? ??ch qu?c gia.

Trang tin ?i?n t? Bongda24h - Chuyên trang bóng ?á hàng ??u t?i Vi?t Nam
Gi?y phép thi?t l?p trang Th?ng tin ?i?n t? t?ng h?p s?: 1183/GP-TT?T c?p ngày 04/04/2016 b?i S? TT-TT Hà N?i, thay th? gi?y phép 258/GP-TT?T c?p ngày 07/04/2011 b?i S? TT-TT Hà N?i
N?i dung th?ng tin h?p tác gi?a báo ?i?n t? Th? thao Vi?t Nam và c?ng ty Incom
??n v? ch? qu?n: C?ng ty C? ph?n Truy?n th?ng qu?c t? INCOM - Ch?u trách nhi?m: ?ng V? M?nh C??ng
??a ch?: T?ng 3 Toà nhà IC, S? 82 Ph? Duy Tan, ph??ng D?ch V?ng H?u, C?u Gi?y, Hà N?i
Tel: (024) 3.784 8888 - Fax: (024) 3.7833699 * Email: bongda24h@incom.vn
DMCA.com Protection Status