1. Bóng ?á 24h
  2. ?
  3. Caen
Bong da 24h, Trang tin bong da the thao 24h cap nhat nhanh nhat
Home:

Caen

 
Caen Stade Malherbe de Caen is a French football team, playing in the city of Caen, Normandy. The team is named after Fran?ois de Malherbe (1555-1628), a poet, critic and translator, who was a native of Caen.
Caen
Hu?n luy?n viên tr??ng: Patrice Garande Qu?c t?ch: Pháp Thành ph?: 23, boulevard Georges Pompidou 14052 Caen Thành l?p: 1897 San nhà: Michel-dOrnano S?c ch?a: Website: http://www.smcaen.fr/
Caen Caen

National :

Championnat de France

  Best performance : 5th (1992)

Championnat de France de Division 2 / Ligue 2 :

  Champion : 1996 and 2010

  Runners-up : 1987 (group A), 1988 (group B), 2004* et 2007*

Coupe de France :

  Best performance : last 8 (1992, 1996 et 1998)

Coupe de la Ligue :

  Final : 2005

Regional and Youth:

Division 3 :

  Champion : 1975 et 1980 (groupe Ouest)

Normandy championship :

  Champion : 1939, 1947, 1948, 1963, 1966

Lower Normandy championship :

  Champion : 1914, 1920, 1921, 1922, 1923, 1925 et 1928

Coupe Gambardella :

  Final : 1959, 1994, 2001

Coupe des Cadets :

  Winner : 1973

Trang tin ?i?n t? Bongda24h - Chuyên trang bóng ?á hàng ??u t?i Vi?t Nam
Gi?y phép thi?t l?p trang Th?ng tin ?i?n t? t?ng h?p s?: 1183/GP-TT?T c?p ngày 04/04/2016 b?i S? TT-TT Hà N?i, thay th? gi?y phép 258/GP-TT?T c?p ngày 07/04/2011 b?i S? TT-TT Hà N?i
N?i dung th?ng tin h?p tác gi?a báo ?i?n t? Th? thao Vi?t Nam và c?ng ty Incom
??n v? ch? qu?n: C?ng ty C? ph?n Truy?n th?ng qu?c t? INCOM - Ch?u trách nhi?m: ?ng V? M?nh C??ng
??a ch?: T?ng 3 Toà nhà IC, S? 82 Ph? Duy Tan, ph??ng D?ch V?ng H?u, C?u Gi?y, Hà N?i
Tel: (024) 3.784 8888 - Fax: (024) 3.7833699 * Email: bongda24h@incom.vn
DMCA.com Protection Status