1. Bóng ?á 24h
  2. ?
  3. Celta Vigo
Bong da 24h, Trang tin bong da the thao 24h cap nhat nhanh nhat
Celta Vigo Cau l?c b? Celta Viga ???c thành l?p vào ngày 28/3/1923.M?c dù lu?n n?i ti?ng v?i l?i ch?i r?t khó ch?u thì m?t ?i?m ?áng chú y nh?t c?a cau l?c b? này là ?? 83 n?m nay, h? ch?a h? ??t m?t chi?c Cup nào. ?ó là m?t thành tích ?áng bu?n và c?ng là ni?m khao khát r?t l?n c?a ng??i dan Vigo.Còn ??i v?i nh?ng gi?i ??u mang tính Chau L?c, v?i Celta Vigo ?ó là thành tích l?t vào vòng 1/16 Champions League mùa gi?i 03-04 và ?? b? lo?i b?i ??i bóng Anh, Arsenal và ngay sau ?ó h? l?i b? xu?ng h?ng nh?ng h? ?? có thành tích r?t t?t ? giài h?ng 2 Tay Ban Nha. Và ngay ??u n?m 05-06,h? ?? có m?t ? La Liga sau 1 n?m v?ng bóng
Celta Vigo
Hu?n luy?n viên tr??ng: Antonio Mohamed Qu?c t?ch: Tay Ban Nha Thành ph?: Thành l?p: 1960 San nhà: S?c ch?a: Website:
Celta Vigo Celta Vigo

*3 Quán quan Cúp Nhà Vua Tay Ban Nha: 1948, 1994, 2001.

 

*1 l?n tham d? Champion League

 

*6 l?n tham d? UEFA Cup

 

*1 l?n tham d? Intertoto Cup

 

*44 mùa gi?i ch?i t?i Premier Liga

 

*27 mùa gi?i ch?i t?i gi?i h?ng 2

 

*1 mùa gi?i ch?i t?i gi?i h?ng 2b

 

*1 mùa gi?i ch?i t?i gi?i h?ng 3

Antonio Mohamed
Antonio Mohamed
Trang tin ?i?n t? Bongda24h - Chuyên trang bóng ?á hàng ??u t?i Vi?t Nam
Gi?y phép thi?t l?p trang Th?ng tin ?i?n t? t?ng h?p s?: 1183/GP-TT?T c?p ngày 04/04/2016 b?i S? TT-TT Hà N?i, thay th? gi?y phép 258/GP-TT?T c?p ngày 07/04/2011 b?i S? TT-TT Hà N?i
N?i dung th?ng tin h?p tác gi?a báo ?i?n t? Th? thao Vi?t Nam và c?ng ty Incom
??n v? ch? qu?n: C?ng ty C? ph?n Truy?n th?ng qu?c t? INCOM - Ch?u trách nhi?m: ?ng V? M?nh C??ng
??a ch?: T?ng 3 Toà nhà IC, S? 82 Ph? Duy Tan, ph??ng D?ch V?ng H?u, C?u Gi?y, Hà N?i
Tel: (024) 3.784 8888 - Fax: (024) 3.7833699 * Email: bongda24h@incom.vn
DMCA.com Protection Status
  BXH TBN | K?t qu? bóng ?á Tay Ban Nha | L?ch thi ??u Tay Ban Nha
L?ch thi ??u bóng ?á h?m nay | L?ch thi ??u bóng ?á | Video bóng ?á Tay Ban Nha