1. Bóng ?á 24h
  2. ?
  3. Empoli
Bong da 24h, Trang tin bong da the thao 24h cap nhat nhanh nhat
Home:

Empoli

 
Empoli

Empoli là CLB bóng ?á chuyên nghi?p ?óng ? thành ph? Empoli t?nh Florence. ???c thành l?p n?m 1920, Empoli tham d? gi?i V?QG Italia (Serie A)

Empoli
Hu?n luy?n viên tr??ng: Aurelio Andreazzoli Qu?c t?ch: Italia Thành ph?: Via de Pianezzoli 50053 Empoli Thành l?p: 1920 San nhà: Stadio Carlo Castellani S?c ch?a: 16284 Website: http://www.empolicalcio.it/
Empoli Empoli
 
Trang tin ?i?n t? Bongda24h - Chuyên trang bóng ?á hàng ??u t?i Vi?t Nam
Gi?y phép thi?t l?p trang Th?ng tin ?i?n t? t?ng h?p s?: 1183/GP-TT?T c?p ngày 04/04/2016 b?i S? TT-TT Hà N?i, thay th? gi?y phép 258/GP-TT?T c?p ngày 07/04/2011 b?i S? TT-TT Hà N?i
N?i dung th?ng tin h?p tác gi?a báo ?i?n t? Th? thao Vi?t Nam và c?ng ty Incom
??n v? ch? qu?n: C?ng ty C? ph?n Truy?n th?ng qu?c t? INCOM - Ch?u trách nhi?m: ?ng V? M?nh C??ng
??a ch?: T?ng 3 Toà nhà IC, S? 82 Ph? Duy Tan, ph??ng D?ch V?ng H?u, C?u Gi?y, Hà N?i
Tel: (024) 3.784 8888 - Fax: (024) 3.7833699 * Email: bongda24h@incom.vn
DMCA.com Protection Status