1. Bóng ?á 24h
  2. ?
  3. Everton
Bong da 24h, Trang tin bong da the thao 24h cap nhat nhanh nhat
Home:

Everton

 
Everton Everton là thành viên sáng l?p nên Football League ( ti?n than c?a gi?i Ngo?i H?ng ngày nay ) và giành ???c ch?c v? ??ch l?n ??u tiên n?m 1891. Cau l?c b? ?a?t thêm 4 ch?c V?QG và 2 FA Cup n?a tr??c khi m?ch th?ng hoa c?a h? b? Chi?n tranh th? gi?i l?n th? 2 làm h?ng. Bóng ?á b? ?ình tr? vì chi?n tranh và Everton kh?ng còn là chính mình n?a khi các gi?i ??u ho?t ??ng tr? l?i sau Th? chi?n.
Everton
Hu?n luy?n viên tr??ng: Marco Silva Qu?c t?ch: Anh Thành ph?: Liverpool Thành l?p: 1878 San nhà: Goodison Park S?c ch?a: 40569 Website: http://www.evertonfc.com/
Everton Everton
Gi?i v? ??ch qu?c gia: 9
1891, 1915, 1928, 1932, 1939, 1963, 1970, 1985, 1987
Cúp FA: 5
1906, 1933, 1966, 1984, 1995
Siêu cúp bóng ?á Anh: 9
1928, 1932, 1963, 1970, 1984, 1985, 1986*, 1987, 1995
Cúp C2: 1
1985
Tr?n ??u có ??ng khán gi? nh?t: 78,299 ng??i trong tr?n g?p Liverpool, H?ng 1, 18/09/1948

K? l?c mua c?u th?: 6 tri?u b?ng tr? cho Southampton khi mua James Beattie, tháng 1/2005

K? l?c bán c?u th?: 20 tri?u b?ng khi bán Wayne Rooney cho Man United, tháng 8/2004

Tr?n th?ng ??n nh?t t?i gi?i V?QG: 9-1 tr??c Manchester City, 03/09/1906

Tr?n th?ng ??m nh?t ? Cup: 11-2 tr??c Derby County, FA Cup, Vòng 5, 18/01/1890

Tr?n thua ??m nh?t t?i gi?i V?QG: 4-10 tr??c Tottenham, 11/10/1958

Tr?n thua ??m nh?t t?i Premiership : 0-7 tr??c Arsenal, Premiership, 11/05/2005

C?u th? ghi nhi?u bàn th?ng nh?t t?i gi?i V?QG: Dixie Dean, 349 bàn, H?ng 1, 1925-1937 

C?u th? ghi nhi?u bàn th?ng nh?t trong m?t mùa gi?i: Dixie Dean,60bàn, H?ng 1, 1927-28 

C?u th? ???c g?i vào ?TQG nhi?u l?n nh?t: Neville Southall, 92 l?n, x? Wales

C?u th? thi ??u nhi?u tr?n nh?t cho CLB t?i gi?i V?QG: Neville Southall, 578 tr?n, t? 1981-1998 

C?u th? tr? nh?t ra san ? ??i m?t: James Vaughan, 16 tu?i 271 nag?, trong tr?n th?ng  4-0 tr??c Crystal Palace, 10/04/2005

C?u th? tr? nh?t ghi ???c bàn th?ng ? ??i m?t: James Vaughan, 16 tu?i 271 ngày trong tr?n th?ng 4-0 tr??c Crystal Palace, 10/04/2005

Everton là ??i ki?m ???c s? ?i?m nhi?u th? ba trong l?ch s? gi?i ??u cao nhat n??c Anh ( bao g?m c? Gi?i Ngo?i H?ng và Gi?i H?ng Nh?t tr??c kia ) v?i 4593 ?i?m có ???c khi k?t thúc mùa gi?i 2004/2005.

 Everton là ??i bóng duy nh?t góp m?t liên t?c t?i gi?i ??u cao nh?t n??c  Anh trong vòng 100 n?m.
Trang tin ?i?n t? Bongda24h - Chuyên trang bóng ?á hàng ??u t?i Vi?t Nam
Gi?y phép thi?t l?p trang Th?ng tin ?i?n t? t?ng h?p s?: 1183/GP-TT?T c?p ngày 04/04/2016 b?i S? TT-TT Hà N?i, thay th? gi?y phép 258/GP-TT?T c?p ngày 07/04/2011 b?i S? TT-TT Hà N?i
N?i dung th?ng tin h?p tác gi?a báo ?i?n t? Th? thao Vi?t Nam và c?ng ty Incom
??n v? ch? qu?n: C?ng ty C? ph?n Truy?n th?ng qu?c t? INCOM - Ch?u trách nhi?m: ?ng V? M?nh C??ng
??a ch?: T?ng 3 Toà nhà IC, S? 82 Ph? Duy Tan, ph??ng D?ch V?ng H?u, C?u Gi?y, Hà N?i
Tel: (024) 3.784 8888 - Fax: (024) 3.7833699 * Email: bongda24h@incom.vn
DMCA.com Protection Status