1. Bóng ?á 24h
  2. ?
  3. FLC Thanh Hóa
Bong da 24h, Trang tin bong da the thao 24h cap nhat nhanh nhat
FLC Thanh Hóa Cau l?c b? bóng ?á FLC Thanh Hóa có tr? s? t?i thành ph? Thanh Hóa, hi?n ?ang thi ??u t?i V.League-1. Cau l?c b? thu?c quy?n qu?n ly, ?i?u hành và khai thác th??ng hi?u c?a C?ng ty C? ph?n FLC Thanh Hóa.
Thu mon Bui Tien Dung duoc dong vien sau man thi dau tham hoa o CK cup QG
Th? m?n Bùi Ti?n D?ng ???c ??ng viên sau màn thi ??u th?m h?a ? CK cúp QG Phát bi?u sau tr?n chung k?t cúp QG 2018, HLV CLB Bình D??ng ?? có l?i ??ng viên dành cho th? m?n Bùi Ti?n D?ng c?a FLC...

HAGL chiêu m? Qu? Ng?c H?i: Mi?ng ghép v?a in cho ??i bóng ph? núi

HAGL chieu mo Que Ngoc Hai: Mieng ghep vua in cho doi bong pho nui N?u nh?ng l?i ??n tr? thành s? th?c, HAGL mùa sau hoàn toàn có c? h?i c?nh tranh ng?i v? ??ch V-League khi s?...

M?t lo?t án ph?t vòng 22 V-League 2018 liên quan ??n tr?ng tài

Mot loat an phat vong 22 V-League 2018 lien quan den trong tai Tr?ng tài l?i tr? thành tam ?i?m c?a n?i khi m?t lo?t án ph?t vòng 22 V-League 2018 liên quan tr?c ti?p ??n...

Th? m?n Bùi Ti?n D?ng g?p g? ban l?nh ??o HAGL: Ng??i trong cu?c nói gì?

Thu mon Bui Tien Dung gap go ban lanh dao HAGL: Nguoi trong cuoc noi gi? Tr??c hình ?nh than m?t gi?a th? m?n Bùi Ti?n D?ng và l?nh ??o CLB HAGL tr??c tr?n ??u v?i FLC Thanh Hóa vào...

HLV FLC Thanh Hóa nói v? bí quy?t s? d?ng ‘c?u binh’ Rimario c?a HAGL

HLV FLC Thanh Hoa noi ve bi quyet su dung ‘cuu binh’ Rimario cua HAGL Chia s? sau chi?n th?ng tr??c HAGL, HLV FLC Thanh Hóa ?ng Nguy?n ??c Th?ng ?? có l?i khen cho ng?i sao sáng...

K?t qu? HAGL vs Thanh Hóa tr?n ??u vòng 21 V-League 2018

Ket qua HAGL vs Thanh Hoa tran dau vong 21 V-League 2018 Chuyên trang Bongda24h c?p nh?t chi ti?t k?t qu? HAGL vs Thanh Hóa tr?n ??u vòng 21 gi?i v? ??ch qu?c gia...

HLV Lê Th?y H?i nói gì v? tr?n HAGL vs FLC Thanh Hóa?

HLV Le Thuy Hai noi gi ve tran HAGL vs FLC Thanh Hoa? Nhà c?m quan k? c?u HLV Lê Th?y H?i ?? có chia s? c?a mình xung quanh tr?n c?u h?p d?n ? vòng 21 V-League...

Th? thành Bùi Ti?n D?ng nói gì tr??c c? h?i vào chung k?t cúp QG 2018?

Thu thanh Bui Tien Dung noi gi truoc co hoi vao chung ket cup QG 2018? Th? m?n tr? ng??i Thanh Hóa ?? có nh?ng chia s? c?a mình tr??c tr?n ??u bán k?t l??t v? cúp QG gi?a hai CLB...

Nh?n ??nh SLNA vs FLC Thanh Hóa (17h00 ngày 5/9): Khó l?t th? c?

Nhan dinh SLNA vs FLC Thanh Hoa (17h00 ngay 5/9): Kho lat the co Tr?n SLNA vs FLC Thanh Hóa s? ?ánh d?u s? tr? l?i c?a bóng ?á Vi?t sau g?n 2 tháng t?m ngh? ?? nh??ng ch? cho...

Th?t th? trên san nhà, th?y c?a Bùi Ti?n D?ng nói gì?

That thu tren san nha, thay cua Bui Tien Dung noi gi? Sau tr?n thua ng??c 2-3 tr??c SLNA trên san nhà, HLV Nguy?n ??c Th?ng c?a FLC Thanh Hóa ?? ch? trích cách c?m...

Nh?n ??nh Thanh Hóa vs SLNA 17h00 ngày 25/7 (Cúp qu?c gia Vi?t Nam 2018)

Nhan dinh Thanh Hoa vs SLNA 17h00 ngay 25/7 (Cup quoc gia Viet Nam 2018) Thanh Hóa vs SLNA lúc 17h00 ngày 25/7 (Bán k?t Cúp qu?c gia Vi?t Nam 2018): Nh?n ??nh bóng ?á, y ki?n chuyên...

HLV Hà N?i tuyên b? t? tin sau tr?n th?ng Thanh Hóa

HLV Ha Noi tuyen bo tu tin sau tran thang Thanh Hoa Chia s? v?i báo gi?i, nhà c?m quan c?a CLB Hà N?i, HLV Chu ?ình Nghiêm kh?ng ??nh ??i nhà s? v? ??ch s?m vài...

Tr? c?t FLC Thanh Hóa lên ti?ng tr??c tin ??n s?p ra ?i

Tru cot FLC Thanh Hoa len tieng truoc tin don sap ra di Tr??c nh?ng tin ??n v? vi?c s? chia tay ??i bóng x? Thanh sau khi mùa gi?i n?m nay khép l?i, ti?n ??o Omar...

FLC Thanh Hóa n? thu? 40 t? ??ng

FLC Thanh Hoa no thue 40 ty dong Theo th?ng báo ??t hai c?a C?c Thu? t?nh Thanh Hóa, FLC Thanh Hóa n? thu? lên ??n 40 t? ??ng c?ng là doanh...

Hà N?i v? ??ch V-League 2018: Kh?ng có ti?n, sao ch?i?

Ha Noi vo dich V-League 2018: Khong co tien, sao choi? Cau nói ng?m ngùi c?a HLV Nguy?n ??c Th?ng (SLNA) v? ch?c v? ??ch c?a Hà N?i nh? m?t thách th?c riêng v?i...

Nh?ng ?i?m nh?n chú y sau tr?n HAGL 0-3 FLC Thanh Hóa

Nhung diem nhan chu y sau tran HAGL 0-3 FLC Thanh Hoa Trong m?t ngày mà hàng th? ti?p t?c b?c l? nhi?u h?n ch?, CLB HAGL ?? ph?i ?ón nh?n th?t b?i ê ch? trên san...

HLV D??ng Minh Ninh nói gì sau tr?n HAGL 0-3 FLC Thanh Hóa?

HLV Duong Minh Ninh noi gi sau tran HAGL 0-3 FLC Thanh Hoa? V? thuy?n tr??ng CLB HAGL ?? ??a ra l?i gi?i thích c?a mình sau th?t b?i 0-3 ngay trên san nhà tr??c ??i th?...

HAGL 0-3 Thanh Hóa (KT): ??i bóng ph? Núi ch?t th?m d??i tay ng??i c?

HAGL 0-3 Thanh Hoa (KT): Doi bong pho Nui chet tham duoi tay nguoi cu Tr?c ti?p HAGL vs Thanh Hóa: C?p nh?t liên t?c di?n bi?n t??ng thu?t tình hu?ng k?t qu? bóng ?á tr?n ??u HAGL...

Nh?n ??nh HAGL vs FLC Thanh Hóa, (17h00 ngày 09/9): 3 ?i?m kh?ng d?

Nhan dinh HAGL vs FLC Thanh Hoa, (17h00 ngay 09/9): 3 diem khong de Tr?n ??u gi?a HAGL vs FLC Thanh Hóa ???c ?ánh giá là can tài can s?c và d??ng nh? ph?n th?ng có l? s? thu?c...

SLNA 0-4 (3-6) Thanh Hóa (KT): Thua tan nát ngay t?i san Vinh, SLNA tr? thành c?u v??ng cúp qu?c gia

SLNA 0-4 (3-6) Thanh Hoa (KT): Thua tan nat ngay tai san Vinh, SLNA tro thanh cuu vuong cup quoc gia Th?ng tr?n l??t ?i trên san khách, l?i s? h?u phong ?? cao tr??c qu?ng ngh? nh??ng ch? cho ASIAD 2018 (8 tr?n...

Bùi Ti?n D?ng ph?i bày nhi?u v?n ?? sau tr?n thua c?a FLC Thanh Hóa

Bui Tien Dung phoi bay nhieu van de sau tran thua cua FLC Thanh Hoa Th? m?n Bùi Ti?n D?ng ?? b?c l? nhi?u v?n ?? v? kh? n?ng ch?i bóng sau tr?n thua ng??c c?a FLC Thanh Hóa...

Thanh Hóa 2-3 SLNA (KT): Th?ng ??p, CLB x? Ngh? sáng c?a vào chung k?t cúp qu?c gia

Thanh Hoa 2-3 SLNA (KT): Thang dep, CLB xu Nghe sang cua vao chung ket cup quoc gia T?o nên màn r??t ?u?i k?ch tính v?i ??i gia FLC Thanh Hóa, S?ng Lam Ngh? An ti?p t?c phong ?? c?c k? ?n t??ng...

Sau vòng 20 V-League: S? v? ??i c?a Hà N?i

Sau vong 20 V-League: Su vo doi cua Ha Noi V?i chi?n th?ng ng??c dòng 2-3 tr??c Thanh Hóa, CLB Hà N?i ?? ch?m m?t tay vào ch?c v? ??ch. ?i?u này cho...

Thua ng??c CLB Hà N?i, HLV FLC Thanh Hóa ph?i th?a nh?n m?t s? th?t

Thua nguoc CLB Ha Noi, HLV FLC Thanh Hoa phai thua nhan mot su that Phát bi?u sau th?t b?i trên san nhà tr??c CLB Hà N?i, HLV Nguy?n ??c Th?ng c?a FLC Thanh Hóa ?? ph?i th?a...
FLC Thanh Hóa
Hu?n luy?n viên tr??ng: Qu?c t?ch: Thành ph?: 37 Lê Quy ??n, P. Ba ?ình, TP Thanh Hóa Thành l?p: 1960 San nhà: SV? Thanh Hóa S?c ch?a: 14000 Website: flcthanhhoa.vn
FLC Thanh Hóa FLC Thanh Hóa
??i 1

V-League

        á quan: 2017
        H?ng ba (2): 2014, 2015

Siêu cúp bóng ?á Vi?t Nam:

        V? ??ch (1): 2009

Cúp qu?c gia Vi?t Nam:

        L?t vào bán k?t: 2011

??i tr?


Gi?i v? ??ch U19 qu?c gia Vi?t Nam

        L?t vào vòng chung k?t: 2014

Gi?i V-League 1

Thành tích Cau l?c b? bóng ?á Thanh Hóa t?i V-League
Mùa bóng Thành tích St T H B Bt Bb ?i?m
2010 Th? 12 26 8 7 11 36 44 31
2011 Th? 7 26 9 7 10 44 41 34
2012 Th? 11 26 9 5 12 32 36 32
2013 Th? 5 20 9 6 5 40 33 33
2014 Th? 3 22 12 4 6 33 34 40
2015 Th? 3 26 13 5 8 42 44 44
2016 Th? 6 26 12 6 8 51 42 42
2017 Th? 2 26 13 9 4 44 29 48

Thành tích t?i các Cúp chau á

Thành tích c?a FLC Thanh Hóa t?i các gi?i c?p chau l?c
N?m Thành tích St T H B Bt Bb ??i th? San nhà San khách
AFC Champions League
2018 Vòng lo?i th? 2 1 1 0 0 4 2 H?ng K?ng Eastern   4-2
Vòng play-off 1 0 0 1 1 5 Hàn Qu?c Suwon Samsung Bluewings   1-5
T?ng c?ng 1 l?n tham d? 2 1 0 1 5 7 -
AFC Cup
2018 Vòng b?ng 4 1 0 3 3 5 Indonesia Bali United 0-0 1-3
Philippines Global Cebu 1-0  
Myanmar Yangon United   1-2
T?ng c?ng 1 l?n tham d? 4 1 0 3 3 5 -
Trang tin ?i?n t? Bongda24h - Chuyên trang bóng ?á hàng ??u t?i Vi?t Nam
Gi?y phép thi?t l?p trang Th?ng tin ?i?n t? t?ng h?p s?: 1183/GP-TT?T c?p ngày 04/04/2016 b?i S? TT-TT Hà N?i, thay th? gi?y phép 258/GP-TT?T c?p ngày 07/04/2011 b?i S? TT-TT Hà N?i
N?i dung th?ng tin h?p tác gi?a báo ?i?n t? Th? thao Vi?t Nam và c?ng ty Incom
??n v? ch? qu?n: C?ng ty C? ph?n Truy?n th?ng qu?c t? INCOM - Ch?u trách nhi?m: ?ng V? M?nh C??ng
??a ch?: T?ng 3 Toà nhà IC, S? 82 Ph? Duy Tan, ph??ng D?ch V?ng H?u, C?u Gi?y, Hà N?i
Tel: (024) 3.784 8888 - Fax: (024) 3.7833699 * Email: bongda24h@incom.vn
DMCA.com Protection Status