1. Bóng ?á 24h
  2. ?
  3. Frankfurt
Bong da 24h, Trang tin bong da the thao 24h cap nhat nhanh nhat
Home:

Frankfurt

 
Frankfurt Eintracht Frankfurt là m?t cau l?c b? th? thao ??c có tr? s? t?i thành ph? Frankfurt am Main, C?ng hòa Liên bang ??c. T?i ??c, Eintracht Frankfurt kh?ng ph?i là CLB m?nh nh?t. Nh?ng h? thu?c s? nh?ng CLB giàu truy?n th?ng nh?t. V?i h?n 100 n?m tu?i ??i, Eintracht Frankfurt là m?t ph?n c?a l?ch s? bóng ?á ??c
Frankfurt
Hu?n luy?n viên tr??ng: Adi Hutter Qu?c t?ch: ??c Thành ph?: Frankfurt am Main Thành l?p: 1899 San nhà: Commerzbank-Arena S?c ch?a: 51500 Website: http://www.eintracht.de/
Frankfurt Frankfurt
V? ??ch ??c: 1
 
1959
 
Cúp bóng ?á ??c: 4
 
1974, 1975, 1981, 1988
 
UEFA Cup/Cúp C3: 1
 
1980
 
Cúp Intertoto: 1
 
1967
Trang tin ?i?n t? Bongda24h - Chuyên trang bóng ?á hàng ??u t?i Vi?t Nam
Gi?y phép thi?t l?p trang Th?ng tin ?i?n t? t?ng h?p s?: 1183/GP-TT?T c?p ngày 04/04/2016 b?i S? TT-TT Hà N?i, thay th? gi?y phép 258/GP-TT?T c?p ngày 07/04/2011 b?i S? TT-TT Hà N?i
N?i dung th?ng tin h?p tác gi?a báo ?i?n t? Th? thao Vi?t Nam và c?ng ty Incom
??n v? ch? qu?n: C?ng ty C? ph?n Truy?n th?ng qu?c t? INCOM - Ch?u trách nhi?m: ?ng V? M?nh C??ng
??a ch?: T?ng 3 Toà nhà IC, S? 82 Ph? Duy Tan, ph??ng D?ch V?ng H?u, C?u Gi?y, Hà N?i
Tel: (024) 3.784 8888 - Fax: (024) 3.7833699 * Email: bongda24h@incom.vn
DMCA.com Protection Status