1. Bóng ?á 24h
  2. ?
  3. Khánh Hòa
Bong da 24h, Trang tin bong da the thao 24h cap nhat nhanh nhat
Khánh Hòa Ti?n than c?a ??i bóng Sanna Khánh Hòa BVN là ??i tr? U21 c?a KHATOCO Khánh Hòa sau khi ??i 1 chuy?n giao cho H?i Phòng và các ??i tr? chuy?n v? tr? l?i cho S? V?n hóa, Th? thao và Du l?ch qu?n ly n?m 2013.
Nhan dinh Nam Dinh vs Khanh Hoa 18h00 ngay 9/9 (V-League 2018)
Nh?n ??nh Nam ??nh vs Khánh Hòa 18h00 ngày 9/9 (V-League 2018) Nam ??nh vs Khánh Hòa lúc 18h00 ngày 9/9 (Vòng 21 gi?i V?QG Vi?t Nam V-League 2018): Nh?n ??nh bóng ?á, y ki?n chuyên...

Khánh Hòa 0-0 H?i Phòng (KT): B?t phan th?ng b?i t?i Nha Trang

Khanh Hoa 0-0 Hai Phong (KT): Bat phan thang bai tai Nha Trang Trình di?n m?t phong ?? ?n t??ng, th? m?n ??ng V?n Lam ?? làm n?n lòng các chan sút Sanna.KH, qua ?ó góp c?ng...

Nh?n ??nh Khánh Hòa vs Sài Gòn 17h00 ngày 14/7 (V-League 2018)

Nhan dinh Khanh Hoa vs Sai Gon 17h00 ngay 14/7 (V-League 2018) Khánh Hòa vs Sài Gòn lúc 17h00 ngày 14/7 (Vòng 19 gi?i V?QG Vi?t Nam V-League 2018): Nh?n ??nh bóng ?á, y...

Nh?ng ?i?u rút ra sau tr?n c?u k?ch tính HAGL 2-4 Khánh Hòa

Nhung dieu rut ra sau tran cau kich tinh HAGL 2-4 Khanh Hoa Dù ???c thi ??u trên san nhà l?i có bàn th?ng m? t? s? t? khá s?m song CLB HAGL cu?i cùng v?n ph?i nh?n th?t...

Th? m?n Tu?n M?nh ??ng ?àn ch? trích C?ng Ph??ng ch?i x?u

Thu mon Tuan Manh dang dan chi trich Cong Phuong choi xau Ng??i gác ??n c?a Khánh Hòa, Nguy?n Tu?n M?nh ?? t? cáo hành vi ch?i x?u c?a ti?n ??o C?ng Ph??ng sau tr?n...

HLV HAGL ly gi?i v? hành ??ng thi?u fair-play c?a C?ng Ph??ng

HLV HAGL ly giai ve hanh dong thieu fair-play cua Cong Phuong Chia s? sau tr?n ??u, HLV D??ng Minh Ninh cho r?ng C?ng Ph??ng kh?ng có y ??nh ch?i x?u v?i th? m?n Tu?n M?nh...

Nh?n ??nh HAGL vs Khánh Hòa 17h00 ngày 8/7 (V-League 2018)

Nhan dinh HAGL vs Khanh Hoa 17h00 ngay 8/7 (V-League 2018) HAGL vs Khánh Hòa lúc 17h00 ngày 8/7 (Vòng 18 gi?i V?QG Vi?t Nam V-League 2018): Nh?n ??nh bóng ?á, y ki?n...

V?n Lam ???c ??a "lên may" sau màn trình di?n t?i vòng 20 V-League

Van Lam duoc dua len may sau man trinh dien tai vong 20 V-League V?i nh?ng pha c?n phá xu?t th?n trong tr?n ??u gi?a H?i Phòng và Khánh Hòa t?i vòng 20 V-League, th? m?n ??ng...

Nh?n ??nh Khánh Hòa vs H?i Phòng 17h00 ngày 22/7 (V-League 2018)

Nhan dinh Khanh Hoa vs Hai Phong 17h00 ngay 22/7 (V-League 2018) Khánh Hòa vs H?i Phòng lúc 17h00 ngày 22/7 (Vòng 20 gi?i V?QG Vi?t Nam V-League 2018): Nh?n ??nh bóng ?á, y...

C?ng Ph??ng lên ti?ng sau tình hu?ng m?t ki?m ch? v?i th? m?n Tu?n M?nh

Cong Phuong len tieng sau tinh huong mat kiem che voi thu mon Tuan Manh Ti?n ??o HAGL Nguy?n C?ng Ph??ng m?i ?ay ?? có chia s? trên trang cá nhan sau tình hu?ng n?i nóng ? cu?i tr?n...

C?ng Ph??ng b? chê, tr??ng ?oàn HAGL nói gì?

Cong Phuong bi che, truong doan HAGL noi gi? Tr??c vi?c ti?n ??o C?ng Ph??ng b? ch? trích ?á láo v?i 'ng??i ?àn anh' Tu?n M?nh c?a Khánh Hòa, tr??ng ?oàn...

HLV Khánh Hòa chê ti?n ??o C?ng Ph??ng ?á láo

HLV Khanh Hoa che tien dao Cong Phuong da lao Tr? l?i ph?ng v?n sau tr?n, HLV V? ?ình Tan c?a Khánh Hòa ?? ch? trích ti?n ??o C?ng Ph??ng vì hành ??ng ch?i...

HAGL 2-4 Khánh Hòa (KT): Th? quá t?, ??i bóng ph? Núi thua s?p m?t trên san nhà

HAGL 2-4 Khanh Hoa (KT): Thu qua te, doi bong pho Nui thua sap mat tren san nha Tr?c ti?p HAGL vs Khánh Hòa: C?p nh?t liên t?c di?n bi?n t??ng thu?t tình hu?ng k?t qu? bóng ?á tr?n ??u HAGL...

Nh?n ??nh Khánh Hòa vs Bình D??ng 17h00 ngày 26/6 (V-League 2018)

Nhan dinh Khanh Hoa vs Binh Duong 17h00 ngay 26/6 (V-League 2018) Khánh Hòa vs Bình D??ng lúc 17h00 ngày 26/6 (Vòng 16 gi?i V?QG Vi?t Nam V-League 2018): Nh?n ??nh bóng ?á, y...
Khánh Hòa
Hu?n luy?n viên tr??ng: Qu?c t?ch: Thành ph?: Thành l?p: 2013 San nhà: S?c ch?a: Website:
Khánh Hòa Khánh Hòa
- 2013: ??ng h?ng Nh?t gi?i h?ng Nhì Qu?c gia (th?ng h?ng Nh?t 2014)
- 2014: X?p th? Nhì gi?i h?ng Nh?t Qu?c gia (th?ng h?ng thi ??u t?i V.League 2015)
- 2015: X?p th? 5 gi?i V?QG
- 2016: X?p th? 8 gi?i V?QG
- 2017: X?p th? 6 gi?i V?QG
Trang tin ?i?n t? Bongda24h - Chuyên trang bóng ?á hàng ??u t?i Vi?t Nam
Gi?y phép thi?t l?p trang Th?ng tin ?i?n t? t?ng h?p s?: 1183/GP-TT?T c?p ngày 04/04/2016 b?i S? TT-TT Hà N?i, thay th? gi?y phép 258/GP-TT?T c?p ngày 07/04/2011 b?i S? TT-TT Hà N?i
N?i dung th?ng tin h?p tác gi?a báo ?i?n t? Th? thao Vi?t Nam và c?ng ty Incom
??n v? ch? qu?n: C?ng ty C? ph?n Truy?n th?ng qu?c t? INCOM - Ch?u trách nhi?m: ?ng V? M?nh C??ng
??a ch?: T?ng 3 Toà nhà IC, S? 82 Ph? Duy Tan, ph??ng D?ch V?ng H?u, C?u Gi?y, Hà N?i
Tel: (024) 3.784 8888 - Fax: (024) 3.7833699 * Email: bongda24h@incom.vn
DMCA.com Protection Status