1. Bóng ?á 24h
  2. ?
  3. Nantes
Bong da 24h, Trang tin bong da the thao 24h cap nhat nhanh nhat
Home:

Nantes

 
Nantes CLB Nantes Atlantique n?m ? thành ph? Nantes n??c Pháp chính th?c ra ??i n?m 1943. Nantes là m?t trong nh?ng CLB gi?u truy?n th?ng n??c Pháp v?i thành tích 8 ch?c V?QG, 3 Cup Qu?c Gia
Nantes
Hu?n luy?n viên tr??ng: Michel Der Zakarian Qu?c t?ch: Pháp Thành ph?: Centre Sportif José Arribas, La Jonelière 44240 La Chapelle-sur-Erdre Thành l?p: 1943 San nhà: La Beaujoire-Louis Fonteneau S?c ch?a: 38004 Website: http://www.fcnantes.com/
Nantes Nantes

V? ??ch Ligue 1 - Pháp: 1965, 1966, 1973, 1977, 1980, 1983, 1995, 2001

V? ??ch Cup Pháp: 1979, 1999, 2000

Trang tin ?i?n t? Bongda24h - Chuyên trang bóng ?á hàng ??u t?i Vi?t Nam
Gi?y phép thi?t l?p trang Th?ng tin ?i?n t? t?ng h?p s?: 1183/GP-TT?T c?p ngày 04/04/2016 b?i S? TT-TT Hà N?i, thay th? gi?y phép 258/GP-TT?T c?p ngày 07/04/2011 b?i S? TT-TT Hà N?i
N?i dung th?ng tin h?p tác gi?a báo ?i?n t? Th? thao Vi?t Nam và c?ng ty Incom
??n v? ch? qu?n: C?ng ty C? ph?n Truy?n th?ng qu?c t? INCOM - Ch?u trách nhi?m: ?ng V? M?nh C??ng
??a ch?: T?ng 3 Toà nhà IC, S? 82 Ph? Duy Tan, ph??ng D?ch V?ng H?u, C?u Gi?y, Hà N?i
Tel: (024) 3.784 8888 - Fax: (024) 3.7833699 * Email: bongda24h@incom.vn
DMCA.com Protection Status