1. Bóng ?á 24h
  2. ?
  3. Qu?ng Nam
Bong da 24h, Trang tin bong da the thao 24h cap nhat nhanh nhat
Qu?ng Nam Cau l?c b? bóng ?á Qu?ng Nam là m?t ??i bóng ?á chuyên nghi?p t?i Vi?t Nam, có tr? s? ? thành ph? Tam K?, t?nh Qu?ng Nam, Vi?t Nam.
Nhan dinh Nam Dinh vs Quang Nam 18h00 ngay 21/7 (V-League 2018)
Nh?n ??nh Nam ??nh vs Qu?ng Nam 18h00 ngày 21/7 (V-League 2018) Nam ??nh vs Qu?ng Nam lúc 18h00 ngày 21/7 (Vòng 20 gi?i V?QG Vi?t Nam V-League 2018): Nh?n ??nh bóng ?á, y ki?n chuyên...

HLV Nguy?n ??c Th?ng b? s?c khi SLNA toàn th?ng 7 tr?n liên ti?p

HLV Nguyen Duc Thang bi soc khi SLNA toan thang 7 tran lien tiep Phát bi?u sau chi?n th?ng 2-1 tr??c Qu?ng Nam, HLV Nguy?n ??c Th?ng ?? kh?ng kh?i b?t ng? v? thành tích thi...

Nh?n ??nh SLNA vs Qu?ng Nam 17h00 ngày 15/7 (V-League 2018)

Nhan dinh SLNA vs Quang Nam 17h00 ngay 15/7 (V-League 2018) SLNA vs Qu?ng Nam lúc 17h00 ngày 15/7 (Vòng 19 gi?i V?QG Vi?t Nam V-League 2018): Nh?n ??nh bóng ?á, y ki?n...

Qu?ng Nam 4-4 Bình D??ng (KT): M?a bàn th?ng t?i Tam K?

Quang Nam 4-4 Binh Duong (KT): Mua ban thang tai Tam Ky Tr?c ti?p Qu?ng Nam vs Bình D??ng: C?p nh?t liên t?c di?n bi?n t??ng thu?t tình hu?ng video clip k?t qu? bóng...

Sao HAGL nh?n gi?i th??ng bàn th?ng ??p nh?t V-League trong tháng 6

Sao HAGL nhan giai thuong ban thang dep nhat V-League trong thang 6 Ti?n v? Tr?n Minh V??ng m?i ?ay ?? ???c VPF trao gi?i th??ng bàn th?ng ??p nh?t tháng 6 sau pha sút ph?t ??p...

?i?m nh?n Qu?ng Nam 2-2 HAGL: Cú ?úp c?a V?n Toàn

Diem nhan Quang Nam 2-2 HAGL: Cu dup cua Van Toan Ti?p t?c cho th?y m?t phong ?? thi ??u c?c k? ?n ??nh, ti?n ??o V?n Toàn ?? có cú ?úp bàn th?ng th? hai liên...

Nh?n ??nh Qu?ng Nam vs HAGL (17h00 ngày 1/7): Th? thách san khách

Nhan dinh Quang Nam vs HAGL (17h00 ngay 1/7): Thu thach san khach CLB HAGL ???c ?ánh giá s? g?p nhi?u khó kh?n khi ph?i t?i thi ??u trên san Tam K? c?a CLB Qu?ng Nam. Và khi...

Nh?n ??nh Hà N?i vs Qu?ng Nam 19h00 ngày 27/6 (V-League 2018)

Nhan dinh Ha Noi vs Quang Nam 19h00 ngay 27/6 (V-League 2018) Hà N?i vs Qu?ng Nam lúc 19h00 ngày 27/6 (Vòng 16 gi?i V?QG Vi?t Nam V-League 2018): Nh?n ??nh bóng ?á, y ki?n...

Nh?n ??nh Qu?ng Nam vs H?i Phòng 17h00 ngày 22/6 (V-League 2018)

Nhan dinh Quang Nam vs Hai Phong 17h00 ngay 22/6 (V-League 2018) Qu?ng Nam vs H?i Phòng lúc 17h00 ngày 22/6 (Vòng 15 gi?i V?QG Vi?t Nam V-League 2018): Nh?n ??nh bóng ?á, y...

Sao HAGL ch?i x?u chính th?c nh?n án ph?t n?ng c?a VFF

Sao HAGL choi xau chinh thuc nhan an phat nang cua VFF M?i ?ay, Ban k? lu?t VFF ?? c?ng b? các án ph?t cho các CLB sau vòng 13 V-League, ?áng chú y h?u v? Nguy?n...

HAGL thua Qu?ng Nam: T?t c? ?? n?m trong toan tính c?a b?u ??c

HAGL thua Quang Nam: Tat ca da nam trong toan tinh cua bau Duc Nhi?u ng??i có th? t? ra bi quan v? ch?ng ???ng phía tr??c c?a CLB HAGL sau tr?n thua ng??c tr??c ??i khách...

HLV Qu?ng Nam ch? ra t? huy?t c?a HAGL sau th?t b?i t?i Pleiku

HLV Quang Nam chi ra tu huyet cua HAGL sau that bai tai Pleiku Chia s? sau th?ng l?i trên san HAGL, HLV Hoàng V?n Phúc ?? ch? ra t? huy?t c?a HAGL là v? trí hành lang hai...

C?ng th?n t?ng giúp Qu?ng Nam v? ??ch b? thanh ly h?p ??ng

Cong than tung giup Quang Nam vo dich bi thanh ly hop dong CLB Qu?ng Nam m?i ?ay ?? ??a ra quy?t ??nh thanh ly h?p ??ng tr??c th?i h?n v?i ti?n ??o Claudecir Junior do...

SLNA 2-1 Qu?ng Nam (KT): Thiên ???ng th? 7 c?a ??i bóng x? Ngh?

SLNA 2-1 Quang Nam (KT): Thien duong thu 7 cua doi bong xu Nghe V?i hai bàn th?ng c?a Xuan Th?ng và Olaha, SLNA ?? có cú l?i ng??c dòng th?ng l?i v?i t? s? 2-1 tr??c Qu?ng...

T?ng h?p: Qu?ng Nam 4-4 Bình D??ng (Vòng 18 V-League 2018) Tin Video

Tong hop: Quang Nam 4-4 Binh Duong (Vong 18 V-League 2018) Hai ??i ?? t?o ra c?n m?a bàn th?ng, m?t màn r??t ?u?i t? s? h?p d?n trên san Tam K?. Trong ?ó, ?inh Thanh...

Nh?n ??nh Qu?ng Nam vs Bình D??ng 17h00 ngày 8/7 (V-League 2018)

Nhan dinh Quang Nam vs Binh Duong 17h00 ngay 8/7 (V-League 2018) Qu?ng Nam vs Bình D??ng lúc 17h00 ngày 8/7 (Vòng 18 gi?i V?QG Vi?t Nam V-League 2018): Nh?n ??nh bóng ?á, y...

HLV D??ng Minh Ninh ti?c nu?i sau tr?n hòa c?a HAGL tr??c Qu?ng Nam

HLV Duong Minh Ninh tiec nuoi sau tran hoa cua HAGL truoc Quang Nam Phát bi?u sau tr?n ??u, HLV D??ng Minh Ninh ?? t? ra ti?c nu?i khi các h?c trò ch? giành ???c 1 ?i?m dù h?...

Qu?ng Nam 2-2 HAGL (KT): D?n tr??c 2 bàn, ??i bóng ph? Núi v?n ch? có 1 ?i?m t?i Tam K?

Quang Nam 2-2 HAGL (KT): Dan truoc 2 ban, doi bong pho Nui van chi co 1 diem tai Tam Ky Dù có hai bàn th?ng v??n lên d?n tr??c ngay trên san Tam K? c?a Qu?ng Nam FC, tuy nhiên k?t thúc 90 phút thi...

Hà N?i 2-1 Qu?ng Nam (KT): "C?u v??ng" ch?t ??ng vào phút chót trên san c?a "tan v??ng"

Ha Noi 2-1 Quang Nam (KT): Cuu vuong chet dung vao phut chot tren san cua tan vuong Tr?c ti?p Hà N?i vs Qu?ng Nam: C?p nh?t liên t?c di?n bi?n t??ng thu?t tình hu?ng video clip k?t qu? bóng ?á...

B? c?m chan, HLV Qu?ng Nam h?t l?i khen ng?i tài n?ng c?a ??ng V?n Lam

Bi cam chan, HLV Quang Nam het loi khen ngoi tai nang cua Dang Van Lam Trong tr?n ??u di?n ra t?i Tam K? chi?u 22/6, CLB Qu?ng Nam ?? ph?i ‘c?a ?i?m’ tr??c H?i Phòng FC c?a ??ng...

Nha?n ?i?nh Khánh Hòa vs Qu?ng Nam 17h00 nga?y 17/6 (V-League 2018)

Nha?n di?nh Khanh Hoa vs Quang Nam 17h00 nga?y 17/6 (V-League 2018) Khánh Hòa vs Qu?ng Nam lúc 17h00 nga?y 17/6 (Vòng 14 gi?i V?QG Vi?t Nam V-League 2018): Nh?n ??nh bóng ?á, y...

C?ng Ph??ng tr?i lòng sau tr?n thua tr??c Qu?ng Nam

Cong Phuong trai long sau tran thua truoc Quang Nam Ti?n ??o C?ng Ph??ng ?? có nh?ng chia s? v?i gi?i truy?n th?ng sau tr?n HAGL 2-3 Qu?ng Nam di?n ra chi?u t?i...

HLV D??ng Minh Ninh nói gì sau th?t b?i c?a HAGL tr??c Qu?ng Nam?

HLV Duong Minh Ninh noi gi sau that bai cua HAGL truoc Quang Nam? Nói v? tr?n thua ng??c c?a ??i nhà tr??c Qu?ng Nam, HLV D??ng Minh Ninh ?? ?? m?t ph?n nguyên nhan th?t b?i...
Qu?ng Nam
Hu?n luy?n viên tr??ng: Qu?c t?ch: Thành ph?: T? 8 ph??ng Hòa H??ng, thành ph? Tam K?, t?nh Qu?ng Nam Thành l?p: 1997 San nhà: S?c ch?a: Website:
Qu?ng Nam Qu?ng Nam

2009: X?p th? 12 Gi?i HNQG
2010: X?p th? 5 Gi?i HNQG
2011: X?p th? 9 Gi?i HNQG
2012: X?p th? 10 Gi?i HNQG
2013: V? ??ch Gi?i HNQG
2014: X?p th? 8 gi?i V?QG
2015: X?p th? 8 gi?i V?QG
2016: X?p th? 5 gi?i V?QG
2017: V? ??ch gi?i V?QG

Trang tin ?i?n t? Bongda24h - Chuyên trang bóng ?á hàng ??u t?i Vi?t Nam
Gi?y phép thi?t l?p trang Th?ng tin ?i?n t? t?ng h?p s?: 1183/GP-TT?T c?p ngày 04/04/2016 b?i S? TT-TT Hà N?i, thay th? gi?y phép 258/GP-TT?T c?p ngày 07/04/2011 b?i S? TT-TT Hà N?i
N?i dung th?ng tin h?p tác gi?a báo ?i?n t? Th? thao Vi?t Nam và c?ng ty Incom
??n v? ch? qu?n: C?ng ty C? ph?n Truy?n th?ng qu?c t? INCOM - Ch?u trách nhi?m: ?ng V? M?nh C??ng
??a ch?: T?ng 3 Toà nhà IC, S? 82 Ph? Duy Tan, ph??ng D?ch V?ng H?u, C?u Gi?y, Hà N?i
Tel: (024) 3.784 8888 - Fax: (024) 3.7833699 * Email: bongda24h@incom.vn
DMCA.com Protection Status