1. Bóng ?á 24h
  2. ?
  3. Rennais
Bong da 24h, Trang tin bong da the thao 24h cap nhat nhanh nhat
Home:

Rennais

 
Rennais Rennes, tên chính th?c là Stade Rennais Football là CLB c?a thành ph? Rennes, h? ?? 47 l?n ???c thi ??u t?i ??u tr??ng Ligue1. Thành l?p n?m 1901 t? CLB Stade Rennais Université
Rennais
Hu?n luy?n viên tr??ng: Philippe Montanier Qu?c t?ch: Pháp Thành ph?: 111, route de Lorient 35039 Rennes Thành l?p: 1901 San nhà: Roazhon Park S?c ch?a: 29778 Website: http://www.staderennais.com/index.php
Rennais Rennais
 V? ??ch Cúp Qu?c gia Pháp mùa bóng: 1965, 1971
 
L?t vào chung k?t Cúp Qu?c gia Pháp: 1922, 1935
 
L?t vào bán k?t Cúp Qu?c gia Pháp: 1919, 1959, 1967, 1970, 1986, 2003 , 2006.
 
L?t vào t? k?t Cúp Qu?c gia Pháp: 1918, 1923, 1924, 1929, 1934, 1952, 1989, 2000, 2004
 
V? ??ch Cúp Gambardella: 1973, 2003, 2008
 
V? ??ch h?ng Nhì Pháp: 1956, 1983
 
L?t vào chung k?t Intertoto Cup: 1999
 
Intertoto Cup
V? ??ch: 2008
 
V? ??ch Cúp liên ?oàn Pháp:  1916
 
V? ??ch gi?i DH : 1923
 
V? ??ch Coupe Odorico : 1920
 
V? ??ch gi?i Coupe des Alliés: 1916, 1917
 
V? ??ch  gi?i Brittany: 1904
 
V? ??ch gi?i Brittany and Normandy : 1909
 
V? ??ch gi?i Mi?n Tay, Pháp : 1920
 
V? ??ch gi?i Haute-Bretagne: 1921
 
Giành chi?n th?ng gi?i Coupe de Rennes : 1916
Trang tin ?i?n t? Bongda24h - Chuyên trang bóng ?á hàng ??u t?i Vi?t Nam
Gi?y phép thi?t l?p trang Th?ng tin ?i?n t? t?ng h?p s?: 1183/GP-TT?T c?p ngày 04/04/2016 b?i S? TT-TT Hà N?i, thay th? gi?y phép 258/GP-TT?T c?p ngày 07/04/2011 b?i S? TT-TT Hà N?i
N?i dung th?ng tin h?p tác gi?a báo ?i?n t? Th? thao Vi?t Nam và c?ng ty Incom
??n v? ch? qu?n: C?ng ty C? ph?n Truy?n th?ng qu?c t? INCOM - Ch?u trách nhi?m: ?ng V? M?nh C??ng
??a ch?: T?ng 3 Toà nhà IC, S? 82 Ph? Duy Tan, ph??ng D?ch V?ng H?u, C?u Gi?y, Hà N?i
Tel: (024) 3.784 8888 - Fax: (024) 3.7833699 * Email: bongda24h@incom.vn
DMCA.com Protection Status