1. Bóng ?á 24h
  2. ?
  3. SL Ngh? An
Bong da 24h, Trang tin bong da the thao 24h cap nhat nhanh nhat
SL Ngh? An Cau l?c b? bóng ?á S?ng Lam Ngh? An là m?t cau l?c b? bóng ?á chuyên nghi?p t?i Vi?t Nam, có tr? s? thành ph? Vinh, t?nh Ngh? An. Là CLB giàu truy?n th?ng và ??m b?n s?c nh?t Vi?t Nam, ?o?t r?t nhi?u danh hi?u t? gi?i v? ??ch, cúp qu?c gia c?ng nh? các l?a tu?i tr? và là m?t trong nh?ng cau l?c b? ?óng góp c?u th? cho ??i tuy?n bóng ?á qu?c gia Vi?t Nam nhi?u nh?t.
HAGL chieu mo Que Ngoc Hai: Mieng ghep vua in cho doi bong pho nui
HAGL chiêu m? Qu? Ng?c H?i: Mi?ng ghép v?a in cho ??i bóng ph? núi N?u nh?ng l?i ??n tr? thành s? th?c, HAGL mùa sau hoàn toàn có c? h?i c?nh tranh ng?i v? ??ch V-League khi s? có ???c...

Ch?u ?n b?u ??c, Qu? Ng?c H?i nói gì v? vi?c gia nh?p HAGL?

Chiu on bau Duc, Que Ngoc Hai noi gi ve viec gia nhap HAGL? Tr??c nh?ng th?ng tin v? t??ng lai, Qu? Ng?c H?i ph? nh?n vi?c gia nh?p HAGL khi cho bi?t ch?a ??a ra quy?t...

HLV Park Hang Seo ?ón tin x?u c?a Phan V?n ??c

HLV Park Hang Seo don tin xau cua Phan Van Duc Nhà c?m quan Hàn Qu?c có ly do ?? lo ng?i khi c?u h?c trò c?ng Phan V?n ??c ?ang g?p ch?n th??ng khá n?ng khi...

C?V SLNA ??i náo san Hàng ??y trong ngày Hà N?i v? ??ch V-League 2018

CDV SLNA dai nao san Hang Day trong ngay Ha Noi vo dich V-League 2018 C?V SLNA ??i náo san Hàng ??y v?i vi?c ph? vàng khu v?c khán ?ài dành cho ??i khách, c?ng nh? t?o ra nh?ng...

SLNA b?i tr?n, HLV ??c Th?ng t? BTC thiên v? Hà N?i

SLNA bai tran, HLV Duc Thang to BTC thien vi Ha Noi Th?t b?i tr??c Hà N?i, HLV Nguy?n ??c Th?ng b?t bình vì Ban ?i?u hành V-League 2018 s?p x?p l?ch thi ??u b?t...

K?t qu? Hà N?i vs SLNA tr?n ??u vòng 21 V-League 2018

Ket qua Ha Noi vs SLNA tran dau vong 21 V-League 2018 Chuyên trang Bongda24h c?p nh?t chi ti?t k?t qu? Hà N?i vs SLNA tr?n ??u vòng 21 gi?i v? ??ch qu?c gia V?QG...

Nh?n ??nh Hà N?i vs SLNA, (19h00 ngày 09/9): Khó có b?t ng?

Nhan dinh Ha Noi vs SLNA, (19h00 ngay 09/9): Kho co bat ngo V?i th?c l?c hai ??i hi?n t?i, nhi?u kh? n?ng ph?n th?ng trong cu?c ?? s?c gi?a Hà N?i vs SLNA t?i vòng 21...

Tuy?n th? Olympic Vi?t Nam dính ch?n th??ng n?ng t?i cúp QG 2018

Tuyen thu Olympic Viet Nam dinh chan thuong nang tai cup QG 2018 Tuy?n th? Olympic Vi?t Nam Ph?m Xuan M?nh v?a dính ch?n th??ng n?ng trong tr?n ??u bán k?t l??t v? cúp QG...

Nh?n ??nh SLNA vs FLC Thanh Hóa (17h00 ngày 5/9): Khó l?t th? c?

Nhan dinh SLNA vs FLC Thanh Hoa (17h00 ngay 5/9): Kho lat the co Tr?n SLNA vs FLC Thanh Hóa s? ?ánh d?u s? tr? l?i c?a bóng ?á Vi?t sau g?n 2 tháng t?m ngh? ?? nh??ng ch? cho...

R? tin Qu? Ng?c H?i s? r?i SLNA ?? vào Nam thi ??u v?i m?c lót tay c?c kh?ng

Ro tin Que Ngoc Hai se roi SLNA de vao Nam thi dau voi muc lot tay cuc khung Khi mà mùa gi?i V-League 2018 v?n ch?a k?t thúc, ?ang có nh?ng tin ??n h?u v? Qu? Ng?c H?i s? chia tay SLNA...

Thanh Hóa 2-3 SLNA (KT): Th?ng ??p, CLB x? Ngh? sáng c?a vào chung k?t cúp qu?c gia

Thanh Hoa 2-3 SLNA (KT): Thang dep, CLB xu Nghe sang cua vao chung ket cup quoc gia T?o nên màn r??t ?u?i k?ch tính v?i ??i gia FLC Thanh Hóa, S?ng Lam Ngh? An ti?p t?c phong ?? c?c k? ?n t??ng...

K?t qu? SLNA vs HAGL tr?n ??u vòng 20 V-League 2018

Ket qua SLNA vs HAGL tran dau vong 20 V-League 2018 Chuyên trang Bongda24h c?p nh?t chi ti?t k?t qu? SLNA vs HAGL tr?n ??u vòng 20 gi?i v? ??ch qu?c gia V?QG...

S?p SLNA nói gì v? kh? n?ng gi? chan ???c l?a Qu? Ng?c H?i?

Sep SLNA noi gi ve kha nang giu chan duoc lua Que Ngoc Hai? Trong m?t chia s? m?i ?ay, ng??i ??ng ??u CLB SLNA- t?ng giám ??c Nguy?n H?ng Thanh ?? th?a nh?n vi?c ??i...

Th?c h? chuy?n Qu? Ng?c H?i s?p v? HAGL

Thuc hu chuyen Que Ngoc Hai sap ve HAGL V?i vi?c s?p h?t h?p ??ng v?i SLNA, trung v? Qu? Ng?c H?i có quy?n chuy?n t?i khoác áo m?t ??i bóng m?i. Và...

Sao nh?p t?ch ?n m?ng giàu c?m xúc khi giúp Hà N?i v? ??ch V-League 2018

Sao nhap tich an mung giau cam xuc khi giup Ha Noi vo dich V-League 2018 Hoàng V? Samson có m?t ngày khó quên khi l?p cú ?úp trong tr?n th?ng SLNA, qua ?ó giúp Hà N?i v? ??ch...

V? ??ch V-League 2018, HLV Chu ?ình Nghiêm ti?t l? m?c tiêu c?a Hà N?i

Vo dich V-League 2018, HLV Chu Dinh Nghiem tiet lo muc tieu cua Ha Noi HLV Chu ?ình Nghiêm ti?t l? bí quy?t giúp Hà N?i FC lên ng?i v? ??ch V-League 2018 s?m n?m vòng ??u sau chi?n...

Video t?ng h?p: Hà N?i 2-0 SLNA (Vòng 21 V-League 2018) Tin Video

Video tong hop: Ha Noi 2-0 SLNA (Vong 21 V-League 2018) Cú ?úp c?a ti?n ??o nh?p t?ch vào san thay ng??i, Hoàng V? Samson ?? giúp th?y trò HLV Chu ?ình Nghiêm hoàn...

V?n ??c ti?c vì kh?ng ???c ra san ? tr?n g?p Hà N?i

Van Duc tiec vi khong duoc ra san o tran gap Ha Noi Trong m?t chia s? m?i ?ay ti?n v? Phan V?n ??c ?? t? ra ti?c nu?i khi anh kh?ng th? thi ??u cho ??i nhà SLNA...

V?a tr? v? t? ASIAD 2018, Phan V?n ??c ???c vinh danh c?u th? hay nh?t V-League

Vua tro ve tu ASIAD 2018, Phan Van Duc duoc vinh danh cau thu hay nhat V-League CLB SLNA ?m tr?n gi?i th??ng cá nhan tháng 7&8 c?a V-League 2018 khi Phan V?n ??c là c?u th? xu?t s?c nh?t,...

SLNA 0-4 (3-6) Thanh Hóa (KT): Thua tan nát ngay t?i san Vinh, SLNA tr? thành c?u v??ng cúp qu?c gia

SLNA 0-4 (3-6) Thanh Hoa (KT): Thua tan nat ngay tai san Vinh, SLNA tro thanh cuu vuong cup quoc gia Th?ng tr?n l??t ?i trên san khách, l?i s? h?u phong ?? cao tr??c qu?ng ngh? nh??ng ch? cho ASIAD 2018 (8 tr?n...

Trung v? Qu? Ng?c H?i khoe con gái m?i sinh

Trung ve Que Ngoc Hai khoe con gai moi sinh Trung v? SLNA chùm lên ng??i con gái chi?c áo ??u c?a Xuan Tr??ng ?? c? v? Olympic Vi?t Nam trong t?n ??u v?i...

Nh?ng bàn th?ng ??p c?a ti?n ??o Phan V?n ??c Tin Video

Nhung ban thang dep cua tien dao Phan Van Duc Ti?n ??o Phan V?n ??c v?a ghi bàn th?ng ??y tinh t? vào l??i Olympic Uzbekistan c?ng ?ang s? h?u phong ?? cao...

Nh?n ??nh Thanh Hóa vs SLNA 17h00 ngày 25/7 (Cúp qu?c gia Vi?t Nam 2018)

Nhan dinh Thanh Hoa vs SLNA 17h00 ngay 25/7 (Cup quoc gia Viet Nam 2018) Thanh Hóa vs SLNA lúc 17h00 ngày 25/7 (Bán k?t Cúp qu?c gia Vi?t Nam 2018): Nh?n ??nh bóng ?á, y ki?n chuyên...

Nam ??nh 2-3 SLNA (KT): Chi?n th?ng th? 6 liên ti?p c?a CLB x? Ngh?

Nam Dinh 2-3 SLNA (KT): Chien thang thu 6 lien tiep cua CLB xu Nghe Tr?c ti?p Nam ??nh vs SLNA: C?p nh?t liên t?c di?n bi?n t??ng thu?t tình hu?ng k?t qu? bóng ?á tr?n ??u Nam...
SL Ngh? An
Hu?n luy?n viên tr??ng: Qu?c t?ch: Thành ph?: Thành l?p: 1960 San nhà: S?c ch?a: Website: http://www.slnafc.com.vn/
SL Ngh? An SL Ngh? An

Thành tích c?a S?ng Lam Ngh? An t?i V-League
N?m Thành tích St T H B Bt Bb ?i?m
2001 V? ??ch 18 11 3 4 20 16 36
2002 Th? 2 18 8 4 6 22 20 28
2003 Th? 5 22 9 5 8 25 16 32
2004 Th? 4 22 9 10 3 38 17 37
2005 Th? 5 22 8 7 7 33 28 31
2006 Th? 5 24 9 9 6 27 27 36
2007 Th? 7 26 8 11 7 38 35 35
2008 Th? 9 26 10 7 9 45 35 36
2009 Th? 3 26 11 10 5 39 28 43
2010 Th? 9 26 9 10 7 34 26 37
2011 V? ??ch 26 15 4 7 47 28 49
2012 Th? 4 26 9 14 3 44 30 41
2013 Th? 4 22 9 6 5 40 24 33
2014 Th? 5 22 10 6 6 38 26 36
2015 Th? 7 26 10 7 9 36 33 37
2016 Th? 9 26 9 7 10 34 36 34
Trang tin ?i?n t? Bongda24h - Chuyên trang bóng ?á hàng ??u t?i Vi?t Nam
Gi?y phép thi?t l?p trang Th?ng tin ?i?n t? t?ng h?p s?: 1183/GP-TT?T c?p ngày 04/04/2016 b?i S? TT-TT Hà N?i, thay th? gi?y phép 258/GP-TT?T c?p ngày 07/04/2011 b?i S? TT-TT Hà N?i
N?i dung th?ng tin h?p tác gi?a báo ?i?n t? Th? thao Vi?t Nam và c?ng ty Incom
??n v? ch? qu?n: C?ng ty C? ph?n Truy?n th?ng qu?c t? INCOM - Ch?u trách nhi?m: ?ng V? M?nh C??ng
??a ch?: T?ng 3 Toà nhà IC, S? 82 Ph? Duy Tan, ph??ng D?ch V?ng H?u, C?u Gi?y, Hà N?i
Tel: (024) 3.784 8888 - Fax: (024) 3.7833699 * Email: bongda24h@incom.vn
DMCA.com Protection Status