1. Bóng ?á 24h
  2. ?
  3. TP H? Chí Minh
Bong da 24h, Trang tin bong da the thao 24h cap nhat nhanh nhat
TP H? Chí Minh Cau l?c b? bóng ?á Thành ph? H? Chí Minh là m?t cau l?c b? bóng ?á Vi?t Nam có tr? s? ? Thành ph? H? Chí Minh. ?ay là m?t trong nh?ng cau l?c b? giàu truy?n th?ng nh?t Vi?t Nam, ???c thành l?p t? ngày 1 tháng 11 n?m 1975 v?i tên ??u tiên là ??i bóng ?á c?ng nhan C?ng Sài Gòn, và sau này là Cau l?c b? bóng ?á C?ng Sài Gòn. Hi?n nay, cau l?c b? thu?c s? qu?n ly c?a C?ng ty c? ph?n bóng ?á Thép Mi?n Nam C?ng Sài Gòn, và nhà tài tr? chính là C?ng ty Thép Vi?t Nam. ??i hi?n ?ang thi ??u ? V-League sau khi th?ng h?ng vào n?m 2016.
CLB TP Ho Chi Minh co nguy co tan dan xe nghe: Cuoc song ma!
CLB TP H? Chí Minh có nguy c? tan ?àn x? nghé: Cu?c s?ng mà! Vi?c CLB TP H? Chí Minh g?p khó ph?n ánh m?t th?c t? c?a V-League r?ng ch?ng nào bóng ?á ch?a nu?i n?i bóng ?á, vi?c...

Ch? t?ch H?u Th?ng nói gì khi S?m Ng?c ??c ph?m l?i th? b?o?

Chu tich Huu Thang noi gi khi Sam Ngoc Duc pham loi tho bao? Tr??c vi?c c?u th? c?a ??i bóng là S?m Ng?c ??c ph?m l?i th? b?o trong tr?n ??u v?i Than Qu?ng Ninh h?m cu?i...

Nh?n ??nh TPHCM vs Qu?ng Ninh 19h00 ngày 22/7 (V-League 2018)

Nhan dinh TPHCM vs Quang Ninh 19h00 ngay 22/7 (V-League 2018) TPHCM vs Qu?ng Ninh lúc 19h00 ngày 22/7 (Vòng 20 gi?i V?QG Vi?t Nam V-League 2018): Nh?n ??nh bóng ?á, y ki?n...

Hà N?i 6-3 TPHCM (KT): Hoàng V? Samson l?p poker trong tr?n c?u nhi?u bàn nh?t V-League 2018

Ha Noi 6-3 TPHCM (KT): Hoang Vu Samson lap poker trong tran cau nhieu ban nhat V-League 2018 Tr?c ti?p Hà N?i vs TPHCM: C?p nh?t liên t?c di?n bi?n t??ng thu?t tình hu?ng k?t qu? bóng ?á tr?n ??u Hà N?i...

Kh?ng có chuy?n k?t qu? tr?n Qu?ng Ninh vs TP.HCM b? h?y

Khong co chuyen ket qua tran Quang Ninh vs TP.HCM bi huy VPF v?a ph?n h?i v? th?ng tin có th? h?y k?t qu? tr?n Qu?ng Ninh vs TP H? Chí Minh liên quan ??n án k? lu?t...

TPHCM 1-1 Bình D??ng: Ch? nhà v?n ch?a bi?t th?ng

TPHCM 1-1 Binh Duong: Chu nha van chua biet thang Ch?i l?n l??t h?n và có quá nhi?u c? h?i ?n bàn, nh?ng các chan sút c?a ch? nhà TP.HCM l?i b? l? r?t ?áng...

CLB TP.HCM ti?p t?c kh?ng th?ng, HLV Miura ch? ra ?i?m y?u c?a bóng ?á Vi?t Nam

CLB TP.HCM tiep tuc khong thang, HLV Miura chi ra diem yeu cua bong da Viet Nam Trong ngày CLB TP H? Chí Minh nang chu?i kh?ng th?ng lên con s? 7, HLV Toshiya Miura b?t ng? nói v? ?i?m y?u...

Renan Marques b?t ng? l?t kèo CLB TP H? Chí Minh ?? ? l?i Thái Lan

Renan Marques bat ngo lat keo CLB TP Ho Chi Minh de o lai Thai Lan Ngo?i binh Renan Marques b?t ng? l?t kèo CLB TP H? Chí Minh ?? gia nh?p m?t ??i bóng ? Thái Lan.

K?t qu? HAGL vs TPHCM tr?n ??u vòng 11 V-League 2018

Ket qua HAGL vs TPHCM tran dau vong 11 V-League 2018 Chuyên trang Bongda24h c?p nh?t chi ti?t k?t qu? HAGL vs TPHCM tr?n ??u vòng 11 gi?i v? ??ch qu?c gia V?QG...

U23 Vi?t Nam ch?m trán Barcelona B hai tr?n tr??c th?m ASIAD 2018

U23 Viet Nam cham tran Barcelona B hai tran truoc them ASIAD 2018 ?? chu?n b? cho ASIAD 2018, U23 Vi?t Nam ch?m trán Barcelona B ??n hai tr?n ? Hà N?i và TP H? Chí Minh ??...

Tan Ch? t?ch Nguy?n H?u Th?ng bác b? m?c tiêu c?a C?ng Vinh

Tan Chu tich Nguyen Huu Thang bac bo muc tieu cua Cong Vinh Tan Ch? t?ch Nguy?n H?u Th?ng kh?ng ??nh kh?ng ??t m?c tiêu vào top 3 nh? ng??i ti?n nhi?m Lê C?ng Vinh mà...

CLB TP.HCM kêu tr?i vì l?c l??ng, S?m Ng?c ??c ???c gi?m án treo giò

CLB TP.HCM keu troi vi luc luong, Sam Ngoc Duc duoc giam an treo gio Trong c?n khó kh?n v? l?c l??ng, CLB TP H? Chí Minh nh?n tin vui khi S?m Ng?c ??c ???c gi?m án treo giò sau...

B? sa th?i, HLV Toshiya Miura ?òi b?i th??ng g?n 5 t? ??ng

Bi sa thai, HLV Toshiya Miura doi boi thuong gan 5 ty dong HLV Toshiya Miura ?òi b?i th??ng ?úng m?t n?m h?p ??ng còn l?i sau khi b? sa th?i, t??ng ???ng g?n 5 t? ??ng...

TPHCM 2-1 Qu?ng Ninh (KT): V??t khó chi?n th?ng, th?y trò HLV Miura l?i thoát kh?i nhóm nguy hi?m

TPHCM 2-1 Quang Ninh (KT): Vuot kho chien thang, thay tro HLV Miura lai thoat khoi nhom nguy hiem Cú ?úp c?a Matias Jadue giúp ??i bóng c?a HLV Toshiya Miura th?ng 2-1 khi ti?p ?ón Qu?ng Ninh ? vòng 20 gi?i...

Nh?n ??nh TPHCM vs ?à N?ng 18h00 ngày 14/7 (V-League 2018)

Nhan dinh TPHCM vs Da Nang 18h00 ngay 14/7 (V-League 2018) TPHCM vs ?à N?ng lúc 18h00 ngày 14/7 (Vòng 19 gi?i V?QG Vi?t Nam V-League 2018): Nh?n ??nh bóng ?á, y ki?n...

Nh?n ??nh TPHCM vs Nam ??nh 18h00 ngày 23/6 (V-League 2018)

Nhan dinh TPHCM vs Nam Dinh 18h00 ngay 23/6 (V-League 2018) TPHCM vs Nam ??nh lúc 18h00 ngày 23/6 (Vòng 15 gi?i V?QG Vi?t Nam V-League 2018): Nh?n ??nh bóng ?á, y ki?n...

HLV Miura l?i t? tr?ng tài làm CLB TP.HCM m?t ?i?m

HLV Miura lai to trong tai lam CLB TP.HCM mat diem Phát bi?u sau tr?n g?p Bình D??ng, v? thuy?n tr??ng c?a CLB TP.HCM, HLV Miura m?t l?n n?a ?? ?? l?i cho tr?ng...

Nh?n ??nh TPHCM vs Bình D??ng 19h00 ngày 12/6 (V-League 2018)

Nhan dinh TPHCM vs Binh Duong 19h00 ngay 12/6 (V-League 2018) TPHCM vs Bình D??ng lúc 19h00 ngày 12/6 (Vòng 13 gi?i V?QG Vi?t Nam V-League 2018): Nh?n ??nh bóng ?á, y ki?n...

Nh?n ??nh C?n Th? vs H? Chí Minh 17h00 ngày 8/6 (V-League 2018)

Nhan dinh Can Tho vs Ho Chi Minh 17h00 ngay 8/6 (V-League 2018) C?n Th? vs H? Chí Minh lúc 17h00 ngày 8/6 (Vòng 12 gi?i V?QG Vi?t Nam V-League 2018): Nh?n ??nh bóng ?á, y...

BLV Quang Huy chê t? truy?n c?a C?ng Vinh: "Con gà t?c nhau ti?ng gáy"

BLV Quang Huy che tu truyen cua Cong Vinh: Con ga tuc nhau tieng gay BLV Quang Huy là g??ng m?t ti?p theo lên ti?ng chê t? truy?n c?a C?ng Vinh khi cho r?ng nh?ng chi ti?t gay...

CLB TP.HCM ch?a bi?t th?ng, Ch? t?ch H?u Th?ng nói v? t??ng lai HLV Miura

CLB TP.HCM chua biet thang, Chu tich Huu Thang noi ve tuong lai HLV Miura Ch? t?ch H?u Th?ng kh?ng ??nh thành tích kh?ng t?t c?a CLB TP H? Chí Minh th?i gian g?n ?ay kh?ng hoàn toàn...

Vua phá l??i AFC Cup s? gia nh?p CLB TP H? Chí Minh

Vua pha luoi AFC Cup se gia nhap CLB TP Ho Chi Minh Chan sút nh?p t?ch Hu?nh Kesley - vua phá l??i AFC 2009 - tr? l?i Vi?t Nam khi gia nh?p CLB TP H? Chí Minh...

B? t??c bàn th?ng và nh?n th? ??, Phi S?n b?c xúc tr?ng tài

Bi tuoc ban thang va nhan the do, Phi Son buc xuc trong tai Tr?n Phi S?n b?c xúc tr?ng tài Hoàng Anh Tu?n khi t??c bàn th?ng, sau ?ó rút th? ?? khi?n CLB TP H? Chí Minh...

CHíNH TH?C: HLV H?u Th?ng ti?p qu?n gh? Ch? t?ch CLB TP.HCM

CHINH THUC: HLV Huu Thang tiep quan ghe Chu tich CLB TP.HCM HLV H?u Th?ng ?? chính th?c tr? thành tan Ch? t?ch CLB TP H? Chí Minh trong bu?i ra m?t vào chi?u ngày 24/5,...
TP H? Chí Minh
Hu?n luy?n viên tr??ng: Qu?c t?ch: Thành ph?: Thành l?p: 2013 San nhà: S?c ch?a: Website:
TP H? Chí Minh TP H? Chí Minh
 Gi?i th??ng
2013: Th?ng h?ng Gi?i HNQG
2014: Tr? h?ng
2015: X?p th? 4 gi?i HNQG 
2016: X?p th? Nh?t Gi?i HNQG, th?ng h?ng V.League 2017
 
Trang tin ?i?n t? Bongda24h - Chuyên trang bóng ?á hàng ??u t?i Vi?t Nam
Gi?y phép thi?t l?p trang Th?ng tin ?i?n t? t?ng h?p s?: 1183/GP-TT?T c?p ngày 04/04/2016 b?i S? TT-TT Hà N?i, thay th? gi?y phép 258/GP-TT?T c?p ngày 07/04/2011 b?i S? TT-TT Hà N?i
N?i dung th?ng tin h?p tác gi?a báo ?i?n t? Th? thao Vi?t Nam và c?ng ty Incom
??n v? ch? qu?n: C?ng ty C? ph?n Truy?n th?ng qu?c t? INCOM - Ch?u trách nhi?m: ?ng V? M?nh C??ng
??a ch?: T?ng 3 Toà nhà IC, S? 82 Ph? Duy Tan, ph??ng D?ch V?ng H?u, C?u Gi?y, Hà N?i
Tel: (024) 3.784 8888 - Fax: (024) 3.7833699 * Email: bongda24h@incom.vn
DMCA.com Protection Status