1. Bóng ?á 24h
  2. ?
  3. Villarreal
Bong da 24h, Trang tin bong da the thao 24h cap nhat nhanh nhat
Villarreal Villareal Club de Fulsbol SAD, tên th??ng g?i là Villareal, là m?t trong 20 ??i bóng ?ang ch?i ? La Liga. CLB này n?m trong m?t th? tr?n nh? tên là Vila-real thu?c vùng Castellon de la Plana. Cau l?c b? này ???c thành l?p n?m 1923 và v?n ch?i bóng ? nh?ng gi?i ??u ??a ph??ng, cho dù cu?c n?i chi?n TBN x?y ra. “Tàu ng?m vàng” ?ang là m?t trong nh?ng ??i bóng có l?i ch?i t?n c?ng hay nh?t Chau ?u ? th?i ?i?m hi?n t?i. V?i nh?ng h?o th? trong ??i hình c?a mình nh?: Riquelme, Sorin, Forlan, Jose Maria… Villareal ?? l?t vào vòng bán k?t Champions League mùa bóng 05/06. Th?t ?áng ti?c cho nh?ng ai kh?ng ???c ch?ng ki?n Villareal tung hoành t?i Champions League mùa gi?i v?a r?i , nh?ng n?m sau, Gi?i ??u danh giá nh?t hành tinh c?p CLB s? v?ng bóng “Tàu ng?m vàng”. B?i vì ?? có 1 giai ?o?n, Villareal m?t ph??ng h??ng và kh?ng có s? t?p trung t?i La Liga. Khi mùa gi?i 05-06 k?t thúc,h? ch? ??ng ? v? trí th? 7. Nh?ng t?t c? ?ang ch? Villareal tr? l?i, m?t mùa bóng m?i s? là m?t k? nguyên m?i c?a ??i bóng ??y ti?m n?ng này.
Villarreal
Hu?n luy?n viên tr??ng: Javier Calleja Qu?c t?ch: Tay Ban Nha Thành ph?: Thành l?p: 1960 San nhà: El Madrigal S?c ch?a: 24890 Website: http://www.villarrealcf.es
Villarreal Villarreal

*5 Tham d?  Primera Liga.

 *1 Bán k?t Champion League 2005/06

 Biggest home win: Valencia 18–0 Sporting de Gijon (29/11/1953)

 Biggest away win: Lleida 1–6 Valencia (04/02/1951)

                               Malaga 1–6 Valencia (31/01/2004)

 Biggest home defeat: Valencia 1–5 Athletic Bilbao (15/01/1933)

                                     Valencia 1–5 Real Madrid(31/10/2007)

 Biggest defeat: Sevilla 10–3 Valencia (13/10/1940)

Javier Calleja
Javier Calleja
Trang tin ?i?n t? Bongda24h - Chuyên trang bóng ?á hàng ??u t?i Vi?t Nam
Gi?y phép thi?t l?p trang Th?ng tin ?i?n t? t?ng h?p s?: 1183/GP-TT?T c?p ngày 04/04/2016 b?i S? TT-TT Hà N?i, thay th? gi?y phép 258/GP-TT?T c?p ngày 07/04/2011 b?i S? TT-TT Hà N?i
N?i dung th?ng tin h?p tác gi?a báo ?i?n t? Th? thao Vi?t Nam và c?ng ty Incom
??n v? ch? qu?n: C?ng ty C? ph?n Truy?n th?ng qu?c t? INCOM - Ch?u trách nhi?m: ?ng V? M?nh C??ng
??a ch?: T?ng 3 Toà nhà IC, S? 82 Ph? Duy Tan, ph??ng D?ch V?ng H?u, C?u Gi?y, Hà N?i
Tel: (024) 3.784 8888 - Fax: (024) 3.7833699 * Email: bongda24h@incom.vn
DMCA.com Protection Status
 BXH TBN | K?t qu? bóng ?á Tay Ban Nha | L?ch thi ??u Tay Ban Nha
L?ch thi ??u bóng ?á h?m nay | L?ch thi ??u bóng ?á | Video bóng ?á Tay Ban Nha