Bong da 24h, Trang tin bong da the thao 24h cap nhat nhanh nhat

Trang tin ?i?n t? Bongda24h - Chuyên trang bóng ?á hàng ??u t?i Vi?t Nam
Gi?y phép thi?t l?p trang Th?ng tin ?i?n t? t?ng h?p s?: 258/GP-TT?T c?p ngày 07/04/2011 b?i S? TT-TT Hà N?i, thay th? gi?y phép s? 09/GP-TT?T c?p ngày 24/07/2008 b?i C?c qu?n ly Phát thanh, truy?n hình và Th?ng tin ?i?n t? - B? Th?ng tin và Truy?n th?ng
N?i dung th?ng tin h?p tác gi?a báo ?i?n t? Th? thao Vi?t Nam và c?ng ty Incom
??n v? ch? qu?n: C?ng ty C? ph?n Truy?n th?ng qu?c t? INCOM - Ch?u trách nhi?m: ?ng V? M?nh C??ng
??a ch?: T?ng 3 Toà nhà IC, S? 82 Ph? Duy Tan, ph??ng D?ch V?ng H?u, C?u Gi?y, Hà N?i
Tel: (04) 3.7833688 - Fax: (04) 3.7833699 * Email: bongda24h@incom.vn