logo tren duong pitch logo bong da 24h

C? h?i cho các c?u th? nh?p t?ch: Nên hay kh?ng nên?

Bài vi?t c?a Góc Khán ?ài 05/11/2018

Mùa hè 2008, ? Ernst Happel Station, Th? ?? Viên n??c áo. Phút 33, Fernando Torres v??t qua Philip Lahm ?? ghi m?t trong nh?ng bàn th?ng quan tr?ng nh?t l?ch s? bóng ?á Tay Ban Nha, bàn th?ng giúp ??i tuy?n Tay Ban Nha v??t qua ??c ?? lên ng?i v? ??ch Chau ?u sau 44 n?m. Tr?n th?ng ?? m? ra th?i kì th?ng tr? c?a qu?c gia này trên toàn th? gi?i v?i hai ch?c v? ??ch Euro và m?t World Cup. Xavi là ng??i ???c x??ng tên cho danh hi?u " C?u th? xu?t s?c nh?t gi?i ".?
?
Trên ???ng lên b?c nh?n gi?i, bên c?nh nh?ng anh chàng da tr?ng, có m?t c?u th? da màu n? m?t n? c??i m?n nguy?n. Anh ???c gi?i chuyên m?n ?ánh giá là quan tr?ng b?c nh?t trong ??i hình c?a Tay Ban Nha khi ?ó, ng??i ?? canh gi? nh?ng kho?ng kh?ng, s?a ch?a nh?ng sai l?m, và là b?n l? c?a l?i ch?i tiki taka, tên anh là Marcos Senna.
Image result for marcos senna t?¢y ban nha

Marcos Senna, chàng trai da màu l?t th?m gi?a nh?ng ng??i Tay Ban Nha da tr?ng tóc vàng ?ó là m?t tài n?ng n? mu?n, anh ??n v?i " Vua vòng lo?i" khi ?? ? tu?i 30. Luis Aragones, ng??i n?i ti?ng v?i vi?c g?i Thiery Henry là " th?ng m?i ?en rác r??i", ?? cho chàng trai sinh ra ? ngo?i ? Sao Paulo, Brazil này c? h?i ?? khoác lên mình chi?c áo m?t ??i tuy?n qu?c gia. Sau khi quê h??ng anh, Brazil, liên t?c kh??c t?.
?
Vi?c nh?ng ng??i Tay Ban Nha, v?i r?t nhi?u h?o th? ch?p nh?n m?t anh chàng ng?p nghé tu?i 30 ??n t? m?t ??t n??c khác, m?t màu da khác là m?t s? ki?n ??c bi?t ??i v?i ??t n??c này. Tuy nhiên, nó là trào l?u kh?ng ph?i quá m?i ? Chau ?u lúc ?ó. Khi anh có tài n?ng, anh có khát khao, dù anh sinh ra ? ?au, ch? c?n anh mang trên mình h? chi?u c?a chúng t?i, chúng t?i s? tr?ng d?ng anh, ?? c?ng hi?n cho ??t n??c.
?
Tr??c ?ó hai n?m, ? ??c, ng??i Italia ?? lên ng?i v? ??ch th? gi?i v?i m?t ng??i ch?y dòng máu Argentina trong huy?t qu?n, Mauro Camoranesi. Sau ?ó 6 n?m, khi Mario Balotelli g?ng mình khoe c? b?p cu?n cu?n sau khi n? hai phát vào l??i ??c ? Euro 2012, nh?ng ng??i Italia, v?n n?i ti?ng v?i n?n phan bi?t ch?ng t?c, ??u mu?n ?m chàng trai g?c Ghana này vào lòng. Còn lúc này ?ng ch? khu trung tuy?n c?a màu áo thiên thanh là Jorginho, m?t ng??i g?c Brazil.
?
Chuy?n ng??i Pháp v? ??ch th? gi?i v?i nh?ng c?u th? g?c Phi hay ng??i ??c lên ??nh th? gi?i v?i ??i hình ?a s?c t?c ?? tr? thành m?t chuy?n quá ??i bình th??ng trên th? gi?i. Khi toàn c?u hoá là m?t xu h??ng t?t y?u, nh?ng qu?c gia trên hành tinh này ??u mu?n thu hút nhan tài t? kh?p n?i v? ph?c v? ??t n??c mình. C?ng chính vì l? ?ó, trong mùa hè v?a qua, Mario Fernandes, ???c ?ích than t?ng th?ng Nga, Vladimir Putin. V?n là m?t qu?c gia n?i ti?ng b?o th? và t? hào dan t?c, vinh danh t?i ?i?n Kremlin. Mario Fernandes là ai? Anh là ng??i Brazil, m?i ??n ch?i ? n??c Nga sáu n?m, kh?ng bi?t hát qu?c ca Nga, th?m chí ti?ng Nga b?p b? c?ng kh?ng bi?t n?t.
?
Tr? l?i v?i ??i tuy?n qu?c gia Vi?t Nam, ngày 03/11 v?a qua, hu?n luy?n viên Park Hang Seo ?? c?ng b? danh sách chính th?c cho chi?n d?ch AFF cúp. Và nh? m?i l?n, kh?ng m?t c?u th? nh?p t?ch nào có tên trong danh sách. ?i?u gì ?ang x?y ra, ph?i ch?ng các c?u th? nh?p t?ch kh?ng ?? tài n?ng hay ??n gi?n nh?t, h? kh?ng khát khao khi lên tuy?n?
?
Related image

? V League lúc này, các c?u th? nh?p t?ch v?i chuyên m?n t?t có th? k? tên nh? Hoàng V? Samson, Lê V?n Phú hay Nguy?n Van Bakel...Chúng ta b?t ??u v?i Hoàng V? Samson, chàng trai 29 tu?i có g?n 10 n?m s?ng và làm vi?c t?i ??t n??c chúng ta. Samson là ti?n ??o xu?t s?c nh?t l?ch s? V league, là chan sút ?áng s? nh?t v?i m?i hàng phòng ng?, t?ng ???c Atletico Madrid liên h?. Anh có v? là ng??i Vi?t, nói ti?ng Vi?t sành s?i và r?t am hi?u v?n hoá Vi?t Nam.
?
?? h?n m?t l?n, Samson bày t? s? ti?c nu?i và bu?n t?i m?i khi ??i tuy?n qu?c gia Vi?t Nam tri?u t?p. Là chàng trai ??n t? Nigeria xa x?i, khi còn là m?t c?u bé 19 tu?i, h?n ai h?t Samson coi Vi?t Nam là quê h??ng th? hai c?a mình. Anh mong mu?n khát khao c?ng hi?n cho ??t n??c. ? Clb Hà N?i, anh là ti?n ??o ch? l?c, là ??ng ??i c?a Quang H?i, V?n Quy?t, Hùng D?ng, V?n H?u...th?i ?i?m này, khi các c?u th? c?a Hà N?i là tr?c x??ng s?ng c?a ??i tuy?n, h?y t??ng t??ng khi có thêm Samson, chúng ta ch?c ch?n s? m?nh thêm r?t nhi?u.
?
Nhìn sang khu v?c Chau á nói chung và ??ng Nam á nói riêng, xu th? c?u th? nh?p t?ch khoác áo ??i tuy?n qu?c gia c?ng kh?ng còn là ?i?u quá m?i m?. Ng??i Nh?t là m?t trong nh?ng qu?c gia d?n ??u v?i hàng lo?t c?u th? g?c Brazil, ti?p theo ?ó các qu?c gia ? Tay á c?ng ?ang có nh?ng chính sách thu hút các c?u th? có g?c gác bên ngoài ??t n??c h?. T?t c? ch? nh?m m?c ?ích, nang cao trình ?? và thành tích c?a ??i tuy?n qu?c gia mình.
Image result for nháo-p tá??ch ??t viá??t nam

? khu v?c ??ng Nam á, Singapore là n??c kh?i ??u cho xu th? này. Ti?p theo là Philiphines, Indonesia. Trong khi ?ó Malaysia và Thái Lan thì b?t ??u r?c r?ch tìm ki?m. S? d?, Thái Lan, ??i th? mà chúng ta xác ??nh là m?nh nh?t, ?ng k? c?a bóng ?á ?NA h?u nh? kh?ng có c?u th? nh?p t?ch là vì chính sách nh?p t?ch r?t khó kh?n c?a h? ( Ng??i nào mu?n nh?p qu?c t?ch Thái, ph?i ch?ng minh ???c hàng lo?t th? t?c kh?c khe. Nh? thu nh?p trên 2000usd/ tháng, nói ti?ng Thái nh? ti?ng m? ??, có g?c Thái, bi?t hát qu?c ca và t?n kính vua Thái...). Chính vì l? ?ó nên Thái Lan ch? tìm ki?m nh?ng c?u th? g?c Thái trên kh?p th? gi?i v? ph?c v? ??t n??c mình.?
?
D??i th?i Henrique Calisto, ??i tuy?n qu?c gia Vi?t Nam ?? xu?t hi?n nh?ng c?u th? nh?p t?ch ??u tiên, nh? Phan V?n Santos, ?inh Hoàng Max, Hu?nh Kesley Alves...Nh?ng ??n nay sau ngót ngét 10 n?m, chúng ta kh?ng còn nh?ng c?u th? nh?p t?ch n?a.
?
?? có nh?ng y ki?n khác nhau v? v?n ?? này, m?t s? quan ?i?m cho r?ng, nh?ng c?u th? kh?ng có g?c gác ng??i Vi?t, ??n Vi?t Nam ch? nh?m m?c ?ích ki?m ti?n thì kh?ng nên xu?t hi?n trong ??i tuy?n qu?c gia. S? có m?t c?a h? s? làm m?t ?i v?n hoá, b?n s?c c?a ??i tuy?n. M?t s? khác thì cho r?ng, khi ?? cùng là ng??i Vi?t Nam v?i nhau, dù có khác màu da, khác n?i sinh ra thì c?ng nên có s? c?ng b?ng, nh?t là v?i nh?ng ng??i th?t s? mu?n c?ng hi?n cho ??t n??c.
C? h?i cho các c?u th? nh?p t?ch Nên hay kh?ng nên hình ?nh
C? h?i cho các c?u th? nh?p t?ch: Nên hay kh?ng nên?
Bóng ?á Vi?t Nam nh?ng n?m g?n ?ay ?? ??t ???c nh?ng thành tích ?áng k? nh? l?t vào WC U20, á quan U23 Chau á, hay m?i nh?t là vào ??n vòng bán k?t Asiad. ?? ??t ???c nh?ng thành c?ng ?ó, chúng ta ph?i cám ?n các trung tam ?ào t?o c?a các clb trong n??c. Nh?ng ?? ?ánh giá s? phát tri?n c?a m?t n?n bóng ?á. Thành tích c?a ??i tuy?n qu?c gia m?i là th??c ?o th?t s?.?
?
Sau thành c?ng c?a các ??i tr?, chúng ta ?? ngh? ??n nh?ng m?c tiêu xa h?n nh? h??ng t?i vòng lo?i WC2022 hay WC2026. ?? ??t ???c m?c tiêu này, nh?ng c?u th? ngo?i nh?p t?ch nên ???c t?o c? h?i ?? b? sung thêm vào n?i l?c ?? có c?a bóng ?á n??c nhà.
?
Ng??i Vi?t Nam chúng ta, v?n n?i ti?ng v?i t?m lòng t??ng than t??ng ái, ?ùm b?c th??ng yêu l?n nhau. " B?u ?i th??ng l?y bí cùng, tuy r?ng khác gi?ng nh?ng chung m?t giàn ". Thi?t ngh? ?? ??n lúc t?t c? cùng ng?i l?i xem xét m?t cách nghiêm túc v?n ?? này, vì ??i tuy?n qu?c gia Vi?t Nam là c?a m?i ng??i dan Vi?t. Nh?ng ng??i lu?n mu?n m?t ??i tuy?n m?nh nh?t có th?, v?i t?t c? s? c?ng b?ng cho nh?ng c?ng dan có cùng qu?c t?ch Vi?t Nam.

H?NG TR?N (TTVN)

Tác gi?

“N?i chuy?n trò c?a các thành viên Trên ???ng Pitch....”

Các cay vi?t

1543 bài vi?t

“With great power, comes great responsibility.”

19 bài vi?t

“THE BEST IS YET TO COME!”

16 bài vi?t

“N?u b?n thích m?t ??i bóng, b?n theo dõi m?i tr?n ??u c?a h?. N?u b?n thích bóng ?á, b?n ?ón ch? m?i tr?n c?u. Và khi b?n yêu bóng ?á, hãy vi?t ra nh?ng dòng c?m xúc cho nó.”

5 bài vi?t

“Call me tifosi...”

67 bài vi?t

“They ask me who I want to be. I say I want to be happy. They grimace at me, saying I do not understand the question. I shrug my shoulders, replying they do not understand life.”

Trên ???ng PITCH là gì?

Trên ???ng Pitch là d? án n?i dung Bóng ?á ??nh h??ng c?m xúc, hoài c?,chuyên sau ???c v?n hành b?i www.digimediapros.com

DMCA.com Protection Status

© TRêN ???NG PITCH - www.digimediapros.com

Trang tin ?i?n t? Bongda24h - Chuyên trang bóng ?á hàng ??u t?i Vi?t Nam

Gi?y phép thi?t l?p trang Th?ng tin ?i?n t? t?ng h?p s?: 1183/GP-TT?T c?p ngày 04/04/2016 b?i S? TT-TT Hà N?i, thay th? gi?y phép 258/GP-TT?T c?p ngày 07/04/2011 b?i S? TT-TT Hà N?i

N?i dung th?ng tin h?p tác gi?a báo ?i?n t??Th? thao Vi?t Nam?và c?ng ty Incom

??n v? ch? qu?n: C?ng ty C? ph?n Truy?n th?ng qu?c t? INCOM - Ch?u trách nhi?m: ?ng V? M?nh C??ng

??a ch?: T?ng 3 Toà nhà IC, S? 82 Ph? Duy Tan, ph??ng D?ch V?ng H?u, C?u Gi?y, Hà N?i

Tel: (04) 3.7833688 - Fax: (04) 3.7833699 H? tr?: 1900561589 Email: bongda24h@incom.vn

??ng ky nh?n Tin h?ng ngày