Bong da 24h, Trang tin bong da the thao 24h cap nhat nhanh nhat

"50 s?c thái" c?a HLV Park Hang Seo trong bu?i t?p c?a ?T Vi?t Nam

HLV Park Hang Seo có nh?ng bi?u c?m r?t ?áng yêu trong bu?i t?p ??u tiên c?a ?T Vi?t Nam sau khi tr? v? n??c chu?n b? cho tr?n g?p Malaysia.

?T Vi?t Nam gay s?t trong bu?i t?p ??u tiên chu?n b? cho tr?n g?p Malaysia
Trong bu?i t?p ??u tiên sau khi tr? v? Vi?t Nam, HLV Park Hang Seo ch?a ghép bài mà ch? y?u cho các h?c trò t?p ph?i h?p và di chuy?n trong kh?ng gian...

HLV Park Hang Seo trong buoi tap cua DT Viet Nam chieu 11/11 tiep tuc gay nhieu chu y.
HLV Park Hang Seo trong bu?i t?p c?a ?T Vi?t Nam chi?u 11/11 ti?p t?c gay nhi?u chú y.

Ngay tu khi buoc vao san tap, thay Park da co nhung bieu cam rat dang yeu.
Ngay t? khi b??c vào san t?p, th?y Park ?? có nh?ng bi?u c?m r?t ?áng yêu.

HLV Park Hang Seo thao luan voi tro ly ve viec bo tri dieu kien tap cho doi.
HLV Park Hang Seo th?o lu?n v?i tr? ly v? vi?c b? trí ?i?u ki?n t?p cho ??i.

???c Tài Tr?
Dich than HLV Park Hang Seo di chuan bi dung cu tap luyen cho doi.
?ích than HLV Park Hang Seo ?i chu?n b? d?ng c? t?p luy?n cho ??i.

Thay Park do theo buoc chan de dung voan tap.
Th?y Park ?o theo b??c chan ?? d?ng c?c t?p luy?n.

Thay Park cho thay su chu dao khi tu tay dat dung cu tap cho doi.
Th?y Park cho th?y s? chu ?áo khi t? tay ??t d?ng c? t?p cho ??i.

HLV Park Hang Seo dung voan tap di chuyen cho khu vuc thu mon.
HLV Park Hang Seo d?ng c?c t?p di chuy?n cho khu v?c th? m?n.

Ong thay nguoi Han Quoc kha ky tinh trong viec dat dung cu tap luyen.
?ng th?y ng??i Hàn Qu?c khá k? tính trong vi?c ??t d?ng c? t?p luy?n.

Thay Park cung tu tay mang ao bib cho cac cau thu.
Th?y Park c?ng t? tay mang áo bib cho các c?u thù.

Trong bai tap doi khang, HLV Park Hang Seo cung dam nhiem vai tro trong tai.
Trong bài t?p ??i kháng, HLV Park Hang Seo c?ng ??m nhi?m vai trò tr?ng tài.

Ket thuc buoi tap, nhieu nguoi ham mo cho san de xin chu ky HLV Park Hang Seo.
K?t thúc bu?i t?p, nhi?u ng??i ham m? ch? s?n ?? xin ch? ky HLV Park Hang Seo.

Thay Park vui ve ky tang NHM.
Th?y Park vui v? ky t?ng NHM.

HLV Park Hang Seo bi nguoi ham mo quay kin sau buoi tap.
HLV Park Hang Seo b? ng??i ham m? quay kín sau bu?i t?p.

HLV Park Hang Seo chup anh luu niem cung nguoi ham mo.
HLV Park Hang Seo ch?p ?nh l?u ni?m cùng ng??i ham m?.

Xem thêm nh?ng bài vi?t khác trên www.digimediapros.com v? ?T Vi?t Nam:


Các tuy?n th? Vi?t Nam ?au ??u x? ly c?n ác m?ng xin vé tr?n g?p Malaysia
?au ??u v?i chuy?n xin vé AFF Cup 2018 c?a ng??i than và b?n bè, th?y trò ?ng Park Hang-seo quy?t ??nh ng?i l?i tìm ra ph??ng án gi?i quy?t tr??c khi “m? b?ng”...
Xác ??nh cái tên ch?n th??ng duy nh?t c?a tuy?n Vi?t Nam
Vào h?m nay, ?T Vi?t Nam ?? có bu?i t?p ??u tiên k? t? khi v? n??c. Toàn ??i ?? có th? quay l?i luy?n t?p, ngo?i tr? ti?n v? Huy Hùng g?p ch?n th??ng.
C?n s?t vé tr?n Vi?t Nam vs Malaysia: Khi ?am mê ch?a ??ng m?a, m? h?i và n??c m?t
S?n vé tr?n Vi?t Nam vs Malaysia kh?ng ph?i là nhi?m v? d? th?c hi?n v?i NHM bóng ?á Vi?t Nam. ??ng sau hành trình s? h?u nh?ng t?m vé ?ó ch?a ??ng c? m?a, m?...
BLV Quang Huy mu?n ?T Vi?t Nam làm ???c ?i?u này h?n là v? ??ch AFF Cup
Trong m?t chia s? m?i ?ay, bình lu?n viên k? c?u V? Quang Huy ?? hy v?ng ?T Vi?t Nam s? th?c hi?n ???c ?i?u này ? AFF Cup 2018.
Báo Tay á theo d?i “nh?t c?, nh?t ??ng” c?a ?T Vi?t Nam ? AFF Cup
Sau nh?ng thành c?ng c?a ??i U23 ? ??u tr??ng chau l?c, d??ng nh? bóng ?á Vi?t Nam ?ang là m?t ch? ?? thu hút s? quan tam c?a gi?i truy?n th?ng và NHM t?i Tay...
HLV Lê Th?y H?i lo ng?i cho ?T Vi?t Nam tr??c tr?n g?p Malaysia
V?i kinh nghi?m lau n?m trong ngh? c?a mình, HLV Lê Th?y H?i ?? có nh?ng s? lo ng?i cho ?T Vi?t Nam tr??c tr?n ??u quan tr?ng v?i Malaysia s?p t?i.
Nh? ??t (TTVN)
 
 
BONGDA24H ?? có b?n quy?n toàn b? 26 tr?n ??u AFF Cup 2018. T?t c? hình ?nh và video bàn th?ng ??u ???c c?p nh?t trên website www.digimediapros.com, m?i quy ??c gi? chú y theo d?i!
G?I BìNH LU?N
Email (b?t bu?c)
Tiêu ?? (b?t bu?c)
Vui lòng g? ti?ng Vi?t có d?u. Chúng t?i có th? s? biên t?p l?i n?i dung ph?n h?i c?a quy v? ?? phù h?p v?i tiêu chí chung c?a Bongda24h.
G?i bình lu?n
Th?m dò y ki?n
??i bóng nào s? ??ng quang ? Premier League 2018/19?
Bình ch?n K?t qu?
Trang tin ?i?n t? Bongda24h - Chuyên trang bóng ?á hàng ??u t?i Vi?t Nam
Gi?y phép thi?t l?p trang Th?ng tin ?i?n t? t?ng h?p s?: 1183/GP-TT?T c?p ngày 04/04/2016 b?i S? TT-TT Hà N?i, thay th? gi?y phép 258/GP-TT?T c?p ngày 07/04/2011 b?i S? TT-TT Hà N?i
N?i dung th?ng tin h?p tác gi?a báo ?i?n t? Th? thao Vi?t Nam và c?ng ty Incom
??n v? ch? qu?n: C?ng ty C? ph?n Truy?n th?ng qu?c t? INCOM - Ch?u trách nhi?m: ?ng V? M?nh C??ng
??a ch?: T?ng 3 Toà nhà IC, S? 82 Ph? Duy Tan, ph??ng D?ch V?ng H?u, C?u Gi?y, Hà N?i
Tel: (024) 3.784 8888 - Fax: (024) 3.7833699 * Email: bongda24h@incom.vn
DMCA.com Protection Status
Phan V?n ??c | Nguy?n Tu?n Anh | Nguy?n Quang H?i | Bùi Ti?n D?ng | 24h bóng ?á | Chuy?n nh??ng | Ngo?i H?ng Anh | La Liga | Bundesliga | Serie A | Ligue 1 | V-League | T? s? bóng ?á | ??i tuy?n Vi?t Nam | U23 Vi?t Nam | AFF Cup | Nh?n ??nh | Video bóng ?á