Bong da 24h, Trang tin bong da the thao 24h cap nhat nhanh nhat

B? n? l??ng, HLV Conte ki?n Chelsea ra tòa

Chelsea v?n ?ang nhùng nh?ng trong vi?c ??n bù ti?n sau khi sa th?i HLV Antonio Conte. Vì th?, chi?n l??c gia ng??i Italia mu?n ki?n ??i ch? san Stamford Bridge ra tòa.

Tr??c khi sa th?i Julen Lopetegui, Real Madrid ?? liên h? v?i Conte. Th? nh?ng, chi?n l??c gia ng??i Italia v?n còn nh?ng r?c r?i trong h?p ??ng v?i Chelsea. Trong kho?ng th?i gian ?ó, các lu?t s? c?a Conte ?? g?p rút làm vi?c v?i Chelsea ?? tháo g? nh?ng khúc m?c nh?ng b?t thành. Vì th?, HLV 49 tu?i này ?? kh?ng th? ??n v?i Real.
B? n? l??ng, HLV Conte ki?n Chelsea ra tòa hình ?nh
 


Nh?ng r?c r?i xu?t phát t? vi?c Conte ?òi n? l??ng Chelsea. ?ng b? ??i ch? san Stamford Bridge sa th?i vào tháng 7/2018 trong khi v?n còn h?p ??ng. Conte mu?n Chelsea tr? n?t m?c l??ng 11,3 tri?u b?ng, c?ng thêm 8,7 tri?u b?ng "ti?n thi?t h?i", nang t?ng s? ti?n lên 20 tri?u b?ng.

Phía Chelsea t? ch?i tr? ti?n. H? vi?n c? là Conte ?? có nh?ng hành vi kh?ng ?úng m?c khi ? CLB nh? mau thu?n v?i Diego Costa, th?t b?i trong vi?c t? ch?c các s? ki?n tài tr?, ??n mu?n khi h?p báo hay ?? xe sai trong trung tam hu?n luy?n Cobham.

Chelsea ?? c? g?ng thi?t l?p các cu?c ?àm phá v?i Conte ?? tìm ki?m gi?i pháp nh?ng phía HLV ng??i Italia ?? t? ch?i tham d?. Conte s? ki?n Chelsea ra Tòa án tr?ng tài th? thao (CAS) ?? ?òi h?i quy?n l?i c?a mình.
BONGDA24H ?? có b?n quy?n toàn b? 26 tr?n ??u AFF Cup 2018. T?t c? hình ?nh và video bàn th?ng ??u ???c c?p nh?t trên website www.digimediapros.com, m?i quy ??c gi? chú y theo d?i!
G?I BìNH LU?N
Email (b?t bu?c)
Tiêu ?? (b?t bu?c)
Vui lòng g? ti?ng Vi?t có d?u. Chúng t?i có th? s? biên t?p l?i n?i dung ph?n h?i c?a quy v? ?? phù h?p v?i tiêu chí chung c?a Bongda24h.
G?i bình lu?n
Trang tin ?i?n t? Bongda24h - Chuyên trang bóng ?á hàng ??u t?i Vi?t Nam
Gi?y phép thi?t l?p trang Th?ng tin ?i?n t? t?ng h?p s?: 1183/GP-TT?T c?p ngày 04/04/2016 b?i S? TT-TT Hà N?i, thay th? gi?y phép 258/GP-TT?T c?p ngày 07/04/2011 b?i S? TT-TT Hà N?i
N?i dung th?ng tin h?p tác gi?a báo ?i?n t? Th? thao Vi?t Nam và c?ng ty Incom
??n v? ch? qu?n: C?ng ty C? ph?n Truy?n th?ng qu?c t? INCOM - Ch?u trách nhi?m: ?ng V? M?nh C??ng
??a ch?: T?ng 3 Toà nhà IC, S? 82 Ph? Duy Tan, ph??ng D?ch V?ng H?u, C?u Gi?y, Hà N?i
Tel: (024) 3.784 8888 - Fax: (024) 3.7833699 * Email: bongda24h@incom.vn
DMCA.com Protection Status
Báo bóng ?á | Bóng ?á | Chuy?n nh??ng | Ngo?i H?ng Anh | La Liga | Bundesliga | Serie A | Ligue 1 | V-League | T? s? bóng ?á | ??i tuy?n Vi?t Nam | U23 Vi?t Nam | AFF Cup | Nh?n ??nh | Video bóng ?á