Bong da 24h, Trang tin bong da the thao 24h cap nhat nhanh nhat

Ph? b?c con r?i, ti?n ??o Eto’o b? kh?i ki?n ra tòa

Samuel Eto’o ?ang b? m?t ph? n? ng??i Tay Ban Nha v?i tên vi?t t?t là DR ?am ??n kh?i ki?n lên tòa án thành ph? Madrid, vì c? tình r? b? trách nhi?m làm cha.

Theo cáo bu?c, ng??i ph? n? 38 tu?i này và chan sút hi?n thi ??u cho Qatar SC quen nhau vào n?m 1997. Th?i ?i?m ?ó, Báo ?en ?ang thi ??u cho Real Madrid và k?t qu? t? cu?c tình ch?p nhoáng kéo dài 6 tháng? là ng??i ph? n? kia ?? ?eo “ba l? ng??c”.
?


Càng hy v?ng bao nhiêu ng??i ph? n? ?áng th??ng càng h?t h?ng b?y nhiêu b?i thái ?? gh? l?nh, h?t h?i t? danh th? ng??i Cameroon. Ngay c? khi c? v??t c?n t?i b?nh vi?n Alcorcón ?? sinh ??a con gái có chung gi?a hai ng??i, Eto’o ch?ng h? ?oái hoài.

M?c dù nhi?u l?n liên l?c v?i Eto’o ?? yêu c?u chu c?p cho hai m? con, song ng??i ph? n? này ch? ???c ?áp l?i b?ng s? l?ng im m?t cách v? c?m. “T?i ch? mu?n cho m?i ng??i th?y b? m?t th?t c?a Eto’o nh? th? nào, sau nh?ng gì ??i x? b?c b?o v?i m? con t?i trong su?t th?i gian v?a qua”, DR ?? c?p t?i ly do ki?n Eto’o.

Trong khi ?ó, c?u ng?i sao Barcelona ngay l?p t?c lên ti?ng s?n sàng ki?n bà m? này vì cho r?ng mình b? vu kh?ng. ?ay ch?ng ph?i là l?n ??u tiên Eto’o g?p phi?n toái vì chuy?n con r?i. Ngoài 3 ??a con v?i c? v? Georgette ???c c??i h?i ?àng hoàng, Eto’o còn gay tai ti?ng l?n b? ki?n t?ng b?i chuy?n lùm xùm có 3 ??a con ngoài giá thú v?i 3 ng??i ?àn bà khác nhau.
?
BONGDA24H ?? có b?n quy?n toàn b? 26 tr?n ??u AFF Cup 2018. T?t c? hình ?nh và video bàn th?ng ??u ???c c?p nh?t trên website www.digimediapros.com, m?i quy ??c gi? chú y theo d?i!
G?I BìNH LU?N
Email (b?t bu?c)
Tiêu ?? (b?t bu?c)
Vui lòng g? ti?ng Vi?t có d?u. Chúng t?i có th? s? biên t?p l?i n?i dung ph?n h?i c?a quy v? ?? phù h?p v?i tiêu chí chung c?a Bongda24h.
G?i bình lu?n
Trang tin ?i?n t? Bongda24h - Chuyên trang bóng ?á hàng ??u t?i Vi?t Nam
Gi?y phép thi?t l?p trang Th?ng tin ?i?n t? t?ng h?p s?: 1183/GP-TT?T c?p ngày 04/04/2016 b?i S? TT-TT Hà N?i, thay th? gi?y phép 258/GP-TT?T c?p ngày 07/04/2011 b?i S? TT-TT Hà N?i
N?i dung th?ng tin h?p tác gi?a báo ?i?n t? Th? thao Vi?t Nam và c?ng ty Incom
??n v? ch? qu?n: C?ng ty C? ph?n Truy?n th?ng qu?c t? INCOM - Ch?u trách nhi?m: ?ng V? M?nh C??ng
??a ch?: T?ng 3 Toà nhà IC, S? 82 Ph? Duy Tan, ph??ng D?ch V?ng H?u, C?u Gi?y, Hà N?i
Tel: (024) 3.784 8888 - Fax: (024) 3.7833699 * Email: bongda24h@incom.vn
DMCA.com Protection Status
Báo bóng ?á | Bóng ?á | Chuy?n nh??ng | Ngo?i H?ng Anh | La Liga | Bundesliga | Serie A | Ligue 1 | V-League | T? s? bóng ?á | ??i tuy?n Vi?t Nam | U23 Vi?t Nam | AFF Cup | Nh?n ??nh | Video bóng ?á