Bong da 24h, Trang tin bong da the thao 24h cap nhat nhanh nhat

Ti?n v? Markovic khi?n fan Liverpool ?iên ti?t vì ch? nh?o ... ??i nhà

Tiê?n vê? Lazar Markovic, ca?u thu? thu??c biên chê? Liverpool ?ang khiê?n ca?c C?V t??c s?i ma?u khi cho?c va?o n??i ?au thua tra?n cu?a The Kop ta?i Champions League.

Gi??a tua?n qua, Liverpool co? chuyê?n ha?nh quan t??i Serbia ?ê? cha?m tra?n Crvena Zvezda ?? vo?ng ba?ng Champions League. Du? ????c ?a?nh gia? ma?nh h?n ra?t nhiê?u, nh?ng ???i bo?ng vu?ng Merseyside ?a? co? m??t nga?y thi ?a?u d???i s??c va? nha?n 2 ba?n thua cho?ng va?nh b??ng cu? ?u?p cu?a tiê?n ?a?o Milan Pavkov ?? gi??a hiê?p 1.
?


S?? tha?t vo?ng cu?a NHM Liverpool ch?a ki?p ngu?i, thi? kh?ng lau sau ?o?, "ga? nha?" cu?a ???i chu? san Anfield la?i khiê?n ca?c C?V t??c gia?n, ?o? la? tiê?n vê? Lazar Markovic. Ba?n h??p ???ng tri? gia? 20 triê?u ba?ng cu?a The Kop kh?ng thê? hiê?n ????c nhiê?u va? hiê?n ta?i bi? ?a?y xu??ng ???i d?? bi? thi ?a?u ?a? ba?y to? ca?m xu?c va?o twitter cu?a m??t ng???i ??ng hi?nh la? c?? Serbia quê h??ng anh cu?ng biê?u t???ng tra?i tim sau tra?n ?a?u cu?a Liverpool ta?i Champions League.

M??t fan cu?a Liverpool ra?t t??c gia?n? tr??c hành ??ng này và chia se? trên Twitter: "Ha?y g??i h??n ta ?ê?n m??t ???i bo?ng ha?ng 3".

M??t C?V kha?c cu?ng ra?t b??c xu?c viê?t: "Ha?y cu?t ?i Lazar, ?o? la? ?iê?u t??t nha?t cho ma?y".
?


M??t fan kha?c tha?m chi? co?n cay nghiê?t h?n chia se?: "Co? thê? hiê?u ?iê?u ?o? nê?u la? Marko Gruji?, vi? ca?u a?y t??ng la? ca?u thu? cu?a Crvena Zvezda, nh?ng ?ay l?i la? Markovic. Ca?u la?c b?? co? le? nên c??t l?? va? cha?m d??t h??p ???ng v??i h??n ta".

Tr???c la?n so?ng pha?n ??ng gay g??t, tiê?n vê? 24 tu??i ng???i Serbia ?a? pha?i lên tiê?ng gia?i thi?ch vê? ha?nh ???ng cu?a mi?nh: "G??i ca?c ba?n, t?i ?a? biê?u l?? ca?m xu?c v??i la? c?? Serbia. T?i la? m??t c??u ca?u thu? cu?a Partizan Belgrade (?a?i ki?nh ?i?ch cu?a Crvena Zvezda). Nh? va?y, t?i kh?ng thê? ?n m??ng vi? chiê?n th??ng cu?a ho?, ???c biê?t la? ch??ng la?i Liverpool. Ca?m ?n ta?t ca? mo?i ng???i".
?
BONGDA24H ?? có b?n quy?n toàn b? 26 tr?n ??u AFF Cup 2018. T?t c? hình ?nh và video bàn th?ng ??u ???c c?p nh?t trên website www.digimediapros.com, m?i quy ??c gi? chú y theo d?i!
G?I BìNH LU?N
Email (b?t bu?c)
Tiêu ?? (b?t bu?c)
Vui lòng g? ti?ng Vi?t có d?u. Chúng t?i có th? s? biên t?p l?i n?i dung ph?n h?i c?a quy v? ?? phù h?p v?i tiêu chí chung c?a Bongda24h.
G?i bình lu?n
Trang tin ?i?n t? Bongda24h - Chuyên trang bóng ?á hàng ??u t?i Vi?t Nam
Gi?y phép thi?t l?p trang Th?ng tin ?i?n t? t?ng h?p s?: 1183/GP-TT?T c?p ngày 04/04/2016 b?i S? TT-TT Hà N?i, thay th? gi?y phép 258/GP-TT?T c?p ngày 07/04/2011 b?i S? TT-TT Hà N?i
N?i dung th?ng tin h?p tác gi?a báo ?i?n t? Th? thao Vi?t Nam và c?ng ty Incom
??n v? ch? qu?n: C?ng ty C? ph?n Truy?n th?ng qu?c t? INCOM - Ch?u trách nhi?m: ?ng V? M?nh C??ng
??a ch?: T?ng 3 Toà nhà IC, S? 82 Ph? Duy Tan, ph??ng D?ch V?ng H?u, C?u Gi?y, Hà N?i
Tel: (024) 3.784 8888 - Fax: (024) 3.7833699 * Email: bongda24h@incom.vn
DMCA.com Protection Status
Báo bóng ?á | Bóng ?á | Chuy?n nh??ng | Ngo?i H?ng Anh | La Liga | Bundesliga | Serie A | Ligue 1 | V-League | T? s? bóng ?á | ??i tuy?n Vi?t Nam | U23 Vi?t Nam | AFF Cup | Nh?n ??nh | Video bóng ?á