Bong da 24h, Trang tin bong da the thao 24h cap nhat nhanh nhat

Vì sao vé xem AFF Cup 2018 khan hi?m?

Vé xem ??i tuy?n Vi?t Nam t?ng chóng m?t cùng v?i tình tr?ng khan hi?m do s? l??ng l??ng l?n ???c dùng làm vé m?i thay vì bán ra th? tr??ng.

Nhi?u th?ng tin kh?ng ??nh có kho?ng 15.000 vé m?i (kh?ng có m?nh giá) s? ???c phát hành và cho r?ng ?ay là con s? t??ng ??i l?n. Nh? v?y, s? ch? có kho?ng 25.000 vé ???c bán t?i tay ng??i ham m?.

Tr??c cau h?i li?u ban t? ch?c có phát hành vé m?i v?i s? l??ng quá l?n hay kh?ng, ?ng Chau tr? l?i: "L?n hay kh?ng l?n, th?c s? r?t khó nói".
Vì sao vé xem AFF Cup 2018 khan hi?m hình ?nh
Nhi?u vé xem AFF Cup ???c phát hành d??i d?ng vé m?i.


"Vé m?i t?i AFF Cup l?n h?n so v?i các gi?i ??u khác. ?ay là gi?i ??u qu?c t?, BTC yêu c?u m?t l??ng t??ng ??i vé m?i ?? h? tr? quy?n l?i cho nhà tài tr? gi?i, quan h? v?i m?t s? ??i tác... ?ay là yêu c?u b?t bu?c v? c? 10 n??c tham d? ??u ph?i th?c hi?n", ?ng Chau nói ti?p.

??ng th?i, theo v? này thì san M? ?ình có ??c thù riêng so v?i nhi?u san khác t?i Vi?t Nam. C? th?, khán ?ài ???c thi?t k? v?i kh?ng ch? h?n 40.000 ch? ng?i mà còn c? nhi?u phòng VIP, phòng doanh nhan... ? hai khán ?ài A và B.

"Chúng t?i phát hành vé m?i bao g?m c? gh? ngoài khán ?ài l?n trong các phòng riêng. S? vé này, c?ng nh? cách s? d?ng c?a ban t? ch?c AFF Cup. M?t s? ?? m?i ??i tác, nhà tài tr? ho?c ph?c v? c?ng tác ??i ngo?i. ?ó ??u là nh?ng thành phan ???c ?u tiên ??c bi?t", ?ng Chau chia s?.

V?i ???ng phan ph?i vé khác là ??t vé qua ???ng c?ng v?n, Phó t?ng th? ky Nguy?n Minh Chau cho bi?t nhu c?u hi?n nay là c?c k? l?n và ch?c ch?n kh?ng th? ?áp ?ng 100% s? l??ng ??ng ky: "Th?ng kê s? b? cho th?y kho?ng h?n 50.000 vé ???c ??ng ky v?i g?n 800 c?ng v?n g?i ??n, bao g?m c? 2 tr?n ??u. Con s? này v??t quá s?c ch?a c?a c? 2 san".
???c Tài Tr?

Viec phat hanh ve dang duoc gap rut trien khai.
Vi?c phát hành vé ?ang ???c g?p rút tri?n khai.

Chi?u qua, b? phan chuyên m?n ?? t? ch?c cu?c h?p kéo dài kho?ng 3 ti?ng ?? ch?t l?i ph??ng án trình lên l?nh ??o VFF. Theo ?ó, s? l??ng vé qua ???ng c?ng v?n s? chi?m kho?ng 60% t?ng l??ng vé bán.

"Chúng t?i ph?i can ??i, s?p x?p và có s? ?u tiên cho m?t s? ??i t??ng nh?t ??nh. Ví d?, phía nhà tài tr? có c?ng v?n ??t mua thì chúng t?i ph?i làm sao ?? h? có vé s?m và ?áp ?ng t?i ?a nhu c?u, d?a trên kh? n?ng th?c t?", ?ng Chau chia s?.

T?i chi?u 9/11, ??t tr? vé ??u tiên ?? ???c Liên ?oàn bóng ?á Vi?t Nam (VFF) ti?n hành c? b?n hoàn t?t. ?ay là ??t tr? vé cho nh?ng ng??i ??t mua tr?c tuy?n, g?m c? 2 tr?n g?p Malaysia trên san M? ?ình và Campuchia trên san Hàng ??y.

"VFF phát hành kho?ng 13% t?ng l??ng vé có m?nh giá (kh?ng ph?i vé m?i) ph?c v? nhu c?u mua tr?c tuy?n. Con s? này là t??ng ??i cao so v?i m?t s? l?n th? nghi?m tr??c ?ay, g?p kho?ng 4-5 l?n", ?ng Chau cho bi?t.

Dù v?y, theo nhi?u ng??i ham m?, l??ng vé phát hành qua ???ng ??t mua tr?c ti?p v?n khá th?p so v?i nhu c?u th?c t?. Hi?n t??ng quá t?i, ??t mua th?t b?i còn t??ng ??i nhi?u.

Theo ?ng Chau, VFF ?? n? l?c h?t s?c và ?ang d?n hoàn thi?n quy trình b?i ?ay m?i là gi?i ??u ??u tiên chính th?c áp d?ng ph??ng th?c bán vé hi?n ??i này.

??t ti?p theo di?n ra trong ngày 11/11 v?i vi?c bán vé t?i qu?y bán l? và tr? vé qua ???ng c?ng v?n. ?ng Chau kh?ng ??nh t?t c? s? gói g?n trong ngày mai.

"Tr??ng h?p v?n còn th?a vé kh?ng bán h?t, chúng t?i s? chuy?n cho ??i ly phan ph?i ?? t?p trung lo các c?ng vi?c t? ch?c khác", ?ng cho hay.

Theo?Zing.vn
?
BONGDA24H ?? có b?n quy?n toàn b? 26 tr?n ??u AFF Cup 2018. T?t c? hình ?nh và video bàn th?ng ??u ???c c?p nh?t trên website www.digimediapros.com, m?i quy ??c gi? chú y theo d?i!
G?I BìNH LU?N
Email (b?t bu?c)
Tiêu ?? (b?t bu?c)
Vui lòng g? ti?ng Vi?t có d?u. Chúng t?i có th? s? biên t?p l?i n?i dung ph?n h?i c?a quy v? ?? phù h?p v?i tiêu chí chung c?a Bongda24h.
G?i bình lu?n
Trang tin ?i?n t? Bongda24h - Chuyên trang bóng ?á hàng ??u t?i Vi?t Nam
Gi?y phép thi?t l?p trang Th?ng tin ?i?n t? t?ng h?p s?: 1183/GP-TT?T c?p ngày 04/04/2016 b?i S? TT-TT Hà N?i, thay th? gi?y phép 258/GP-TT?T c?p ngày 07/04/2011 b?i S? TT-TT Hà N?i
N?i dung th?ng tin h?p tác gi?a báo ?i?n t? Th? thao Vi?t Nam và c?ng ty Incom
??n v? ch? qu?n: C?ng ty C? ph?n Truy?n th?ng qu?c t? INCOM - Ch?u trách nhi?m: ?ng V? M?nh C??ng
??a ch?: T?ng 3 Toà nhà IC, S? 82 Ph? Duy Tan, ph??ng D?ch V?ng H?u, C?u Gi?y, Hà N?i
Tel: (024) 3.784 8888 - Fax: (024) 3.7833699 * Email: bongda24h@incom.vn
DMCA.com Protection Status
Báo bóng ?á | Bóng ?á | Chuy?n nh??ng | Ngo?i H?ng Anh | La Liga | Bundesliga | Serie A | Ligue 1 | V-League | T? s? bóng ?á | ??i tuy?n Vi?t Nam | U23 Vi?t Nam | AFF Cup | Nh?n ??nh | Video bóng ?á