logo tren duong pitch logo bong da 24h

AC Milan và Leonardo Bonucci: Tình v?i ??n thì c?ng v?i ?i

Bài vi?t c?a CG 11/11/2018

Là m?t trong nh?ng cu?c th? hùng ?áng mong ??i nh?t c?a bóng ?á Italia, Ch? nh?t này tr?n ??i chi?n gi?a AC Milan và Juventus chính là tam ?i?m ? ??t n??c hình chi?c ?ng. Và chi ti?t ???c chú y nh?t tr?n ??u này kh?ng gì khác là ngày tr? l?i san San Siro c?a Leonardo Bonucci. Trung v? c?a Juventus mùa gi?i tr??c còn khoác áo AC Milan sau m?t trong nh?ng th??ng v? k? l? nh?t trong qu?ng th?i gian g?n ?ay t?i Serie A.
AC Milan va Leonardo Bonucci: Tinh voi den thi cung voi di
AC Milan và Leonardo Bonucci: Tình v?i ??n thì c?ng v?i ?i
Là b?n h?p ??ng ?áng chú y nh?t d??i k? nguyên c?a Ch? t?ch Yonghong Li t?i AC Milan th? nh?ng Bonucci ?? quay tr? l?i Turin ch?a ??y 1 n?m sau cùng v?i ??ng gi?c m? tái sinh Rossoneri n?m trong s?t rác.
 
Th??ng v? chuy?n nh??ng t? Turin t?i Milan c?a Bonucci vào tháng 7 n?m 2017 th?c s? là c?n ??a ch?n v?i bóng ?á Italia. Bonucci là m?t trong nh?ng trung v? hàng ??u th? gi?i. C?u c?u th? Bari và Inter Milan ?? cùng Gianluigi Buffon, Giorgio Chiellini và Andrea Barzagli h?p thành nh?ng kh?i bê t?ng v?ng ch?c cho thành trì Juventus và giúp “Bà ??m già” quay tr? l?i th?ng tr? Italia v?i 6 ch?c v? ??ch Qu?c gia liên ti?p.
 
Tuy nhiên, m?i th? d?n tr? nên t?i t? v?i Bonucci t?i Juventus, ??c bi?t càng tr? nên c?ng th?ng h?n sau nh?ng b?t ??ng v?i hu?n luy?n viên Max Allegri trong su?t tr?n ??u v?i Palermo. Và h?u v? này sau ?ó ph?i th?a nh?n r?ng “sau 7 n?m ??y nhi?t huy?t v?i Juventus”, m?i quan h? gi?a anh và cau l?c b? ?? kh?ng còn nh? x?a. “Trong ph?n cu?i cùng c?a mùa gi?i tr??c [mùa 2016/2017], m?i quan h? gi?a hai phía ?? phai nh?t m?t chút,” anh th?a nh?n. Milan ?? t?n d?ng ?i?u này và l?i kéo trung v? 30 tu?i b?ng t?m b?ng th? quan và m?t d? án ??y h?a h?n. “T? gi? tr? ?i, t?i s? ch? ngh? v? Milan mà th?i,” Bonucci khi ?ó kh?ng ??nh.
 
Ch? t?ch Li ?? kh?ng ti?c ti?n mang v? nh?ng Mateo Musacchio, Andrea Conti, Hakan ?alhano?lu, Lucas Biglia và André Silva th? nh?ng kh?ng c?n ph?i bàn c?i gì n?a, b?n h?p ??ng 37 tri?u b?ng mang tên Bonucci m?i ???c xem là ??i di?n c?a m?t Milan m?i – m?t b?n h?p ??ng mang tính bi?u t??ng. “Xét v? k? thu?t, t?i ngh? c?u ?y và Sergio Ramos là nh?ng trung v? m?nh nh?t th? gi?i,” hu?n luy?n viên th?i ?i?m ?ó Vincenzo Montella nh?n xét. “???c hu?n luy?n c?u ?y là m?t gi?c m? tr? thành hi?n th?c.”
 
Image result for bonucci milan

Th? nh?ng “Ti?u phi c?” l?i kh?ng có c? h?i ???c làm vi?c cùng Bonucci quá lau. ??i bóng c?a Montella thi ??u chu?ch cho?c b?t ??u t? tr?n thua 1-4 tr??c Lazio vào tháng 9 và sau ?ó ?ng ph?i ra ?i vào tháng 11. Khi ?y, Milan ?? ph?i nh?n 6 th?t b?i ? gi?i v? ??ch Qu?c gia và trong khi Juventus ti?p t?c m?t m?ch leo lên d?n ??u kh?ng h? khó kh?n thì Rossoneri l?i l?c l?i gi?a b?ng x?p h?ng. D? án c?a Milan có v? ?? ?i ch?ch h??ng.
 
??n tháng 1 n?m 2018, h?u v? này d??ng nh? b?t ??u suy ngh? l?i v? quy?t ??nh r?i b? s? ?n ??nh t?i Turin ?? ??n v?i m?t n?i còn h?n mang nh? Milan. “Leo s?ng v?i nh?ng th? thách và c?u ?y c?n th?p l?i ng?n l?a ?ó sau m?t quy?t ??nh ch?c ch?n gay nhi?u tranh c?i,” ng??i b?n và ng??i ??ng ??i c?, Gianluigi Buffon, bình lu?n. “T?i t?n tr?ng ?i?u ?y, nh?ng t?i l?y làm ti?c – và t?i ngh? c?u ?y bay gi? c?ng ?ang r?t h?i ti?c v? quy?t ??nh ?ó.”
 
T? h?n n?a, Bonucci d??ng nh? c?m th?y b? t?n th??ng khi nh?ng gì anh làm ???c ? Juventus ?ang b? hoen m?. H?u v? này ?? xu?t hi?n trên nguyên c? m?t trang qu?ng cáo c?a t? La Gazzetta dello Sport ?? c?m ?n ng??i ham m?, các c?u th? vì qu?ng th?i gian tuy?t v?i ? Bianconeri – nh?ng l?i b? qua Allegri – và miêu t? kho?ng th?i gian ?ó là “m?t cau chuy?n ??p.”
 
Image result for bonucci allegri

Sau ?ó, Bonucci ti?p t?c b? s?c b?i nh?ng l?i l? n?ng n? t? các c? ??ng viên Juventus – nh?ng ng??i vài n?m tr??c ?ó còn hát vang tên anh kh?p khán ?ài – khi quay tr? l?i san Allianz cùng Milan vào tháng 4. Nh?ng qu? th?c kh?ng h? l? khi ng??i ham m? ph?n n? nh? v?y b?i hành ??ng ?n m?ng cu?ng nhi?t c?a trung v? 30 tu?i sau khi ghi bàn ? phút 28. “T?t c? các b?n có th? nghe th?y cách mà h? chào ?ón t?i tr? l?i n?i ?ay,” anh chia s? cùng các phóng viên. “Tr??c tr?n, t?i ?? phan van li?u có nên ?n m?ng n?u ghi bàn hay kh?ng nh?ng cu?i cùng thì t?i quy?t ??nh là có.
 
Nó khi?n t?i h?i ?au ??n m?t chút vì nh?ng con ???ng có th? s? r? l?i trong su?t c? cu?c ??i b?n,” anh ti?p t?c. “?i?u ?y x?y ra ngay c? v?i h?n nhan. Nh?ng dù sao c?ng nên có s? t?n tr?ng ? m?c t?i thi?u.” Dù nói nh? v?y th? nh?ng s? vi?c ?y kh?ng làm m?t ?i tình yêu c?a anh dành cho ??i bóng c?. “Juventus v?n có m?t v? trí trong trái tim t?i,” Bonucci kh?ng ??nh.
 
Khi tình hình t??ng lai v? m?t tài chính c?a Milan d??i th?i Ch? t?ch Li tr? nên b?t ?n, cau l?c b? l?i ?ánh m?t v? trí th? sáu trên b?ng x?p h?ng, Bonucci t? ra m?t chút ganh t? v?i các ??ng ??i c? khi h? v?a giành Scudetto th? b?y liên ti?p. Và b?t ch?p nh?ng s? r?n n?t t?ng có gi?a hai bên cùng l?i “ve v?n” c?a Manchester United hay Paris Saint-Germain su?t mùa hè, Bonucci ?? chính th?c quay tr? l?i khoác áo “Bà ??m già” trong mùa gi?i 2018/2019 – ch? 377 ngày sau khi anh r?i ??i bóng này ?? thành ??u tàu trong k? nguyên m?i c?a Milan. “R?i b? là m?t s? l?a ch?n khó kh?n, ???c t?i th?c hi?n trong m?t kho?nh kh?c nóng gi?n,” anh tuyên b?.
 
Và g?t sang m?t bên m?i quan h? kh?ng t?t cùng v?i h?u v? này, hu?n luy?n viên Allegri v?n d? d? dàng ch?p nh?n s? tr? l?i c?a anh – m?t trung v? ??ng c?p th? gi?i ?? quen v?i h? th?ng cùng các c?u th? bên c?nh. Juventus kh?ng h? gi?u gi?m mong mu?n giành Champions League mà minh ch?ng là s? xu?t hi?n c?a Cristiano Ronaldo. Và Bonucci s? ?óng vai trò then ch?t trong hành trình ?y nh? ?? hoàn thành nh?ng ?i?u mà anh t?ng vi?t trong lá th? chia tay g?i ng??i ham m? Bianconeri n?m 2017 r?ng “?i?u h?i ti?c l?n” c?a anh là ra ?i mà kh?ng giành ???c cúp chau ?u.
 
Th? nh?ng, n?u Bonucci ngh? s? ???c chào ?ón v?i nh?ng vòng tay dang r?ng c?a toàn th? c? ??ng viên Juventus thì anh ?? nh?m. Sau khi quay l?i t?p luy?n ? Turin vào tháng 8, anh ?? ph?i ??i m?t v?i nh?ng cau h?i liên t?c, d?n d?p t? các c? ??ng viên cu?ng n?, “Khi nào anh s? xin l?i v? s? ph?n b?i c?a mình vào n?m ngoái?” Ng??i ham m? Juve sau ?ó còn t?i Chievo ?? ch? gi?u Bonucci. Nh?ng dù ph?i nh?n l?y s? gh? l?nh trong cu?c ti?p ?ón Lazio trên san nhà, sau tr?n ??u anh v?n t?i khán ?ài Curva Sud – pháo ?ài c?a các ultra – chìa bàn tay t?i ng??i ham m? nh? m?t c? ch? c?a s? ?n n?n.
 
Trong khi ?ó, 1 mùa gi?i duy nh?t c?a Bonucci ? San Siro có l? ?? phai m? trong tam trí và ky ?c c?a các c? ??ng viên Milan. Cú s?c sau s? r?i ?i ??t ng?t c?a c?u ??i tr??ng c?a h? ph?n nào c?ng ngu?i ngoai m?t chút b?i ?i?u ki?n trong b?n h?p ??ng ??a anh v? Turin là Gonzalo Higuain và trung v? tr? tri?n v?ng Mattia Caldara ??n theo chi?u ng??c l?i. Tri?u ??i ng?n ng?i c?a Ch? t?ch Li Yonghong c?ng k?t thúc, ??i bóng thu?c v? Qu? Elliott. Các ?ng ch? m?i ban ??u ?? cho th?y s? nghiêm túc và làm d?u b?t nh?ng cái ??u nóng c?a c? ??ng viên b?ng cách b? nhi?m nh?ng bi?u t??ng c?a AC Milan là Leonardo và Paolo Maldini vào các v? trí ?i?u hành.
Related image

?êm nay, ch?c h?n s? có r?t nhi?u nh?ng ti?ng la ó, ch?i b?i c?a các Milanista trên kh?p khán ?ài nh?m v? phía Bonucci. Tuy nhiên, có l? h?u v? này s? ch?ng ?? y quá t?i ?i?u ?ó, v?i anh bay gi? ?i?u quan tr?ng nh?t là chi?m l?i trái tim c?a nh?ng c? ??ng viên Juve trung thành. “Nh?ng ti?ng huyt sáo s? tr? thành nh?ng tràng pháo tay và t?i hy v?ng s? ti?p t?c nh? th?,” Bonucci chia s? trong m?t phát bi?u g?n ?ay. “T?i bi?t ?ó là m?t n?m khó kh?n v?i h? c?ng nh? v?i t?i, nh?ng t?i s? làm m?i th? có th? ?? thuy?t ph?c h? b?ng màn trình di?n trên san c?… T?i ?ang ? m?t n?i mà t?i l?i có th? g?i là nhà c?a mình.”

L??c d?ch t? bài vi?t “Leonardo Bonucci and a bizarre year in Milan” c?a tác gi? Fergal McAlinden trên These Football Times

CG (TTVN)
 

Tác gi?

“Just a boy who wanna be a man”

Các cay vi?t

1543 bài vi?t

“With great power, comes great responsibility.”

19 bài vi?t

“THE BEST IS YET TO COME!”

16 bài vi?t

“N?u b?n thích m?t ??i bóng, b?n theo dõi m?i tr?n ??u c?a h?. N?u b?n thích bóng ?á, b?n ?ón ch? m?i tr?n c?u. Và khi b?n yêu bóng ?á, hãy vi?t ra nh?ng dòng c?m xúc cho nó.”

5 bài vi?t

“Call me tifosi...”

67 bài vi?t

“They ask me who I want to be. I say I want to be happy. They grimace at me, saying I do not understand the question. I shrug my shoulders, replying they do not understand life.”

Trên ???ng PITCH là gì?

Trên ???ng Pitch là d? án n?i dung Bóng ?á ??nh h??ng c?m xúc, hoài c?,chuyên sau ???c v?n hành b?i www.digimediapros.com

DMCA.com Protection Status

© TRêN ???NG PITCH - www.digimediapros.com

Trang tin ?i?n t? Bongda24h - Chuyên trang bóng ?á hàng ??u t?i Vi?t Nam

Gi?y phép thi?t l?p trang Th?ng tin ?i?n t? t?ng h?p s?: 1183/GP-TT?T c?p ngày 04/04/2016 b?i S? TT-TT Hà N?i, thay th? gi?y phép 258/GP-TT?T c?p ngày 07/04/2011 b?i S? TT-TT Hà N?i

N?i dung th?ng tin h?p tác gi?a báo ?i?n t??Th? thao Vi?t Nam?và c?ng ty Incom

??n v? ch? qu?n: C?ng ty C? ph?n Truy?n th?ng qu?c t? INCOM - Ch?u trách nhi?m: ?ng V? M?nh C??ng

??a ch?: T?ng 3 Toà nhà IC, S? 82 Ph? Duy Tan, ph??ng D?ch V?ng H?u, C?u Gi?y, Hà N?i

Tel: (04) 3.7833688 - Fax: (04) 3.7833699 H? tr?: 1900561589 Email: bongda24h@incom.vn

??ng ky nh?n Tin h?ng ngày