logo tren duong pitch logo bong da 24h

Ryan Mason: "T?i là m?t chàng trai may m?n!"

05/11/2018

Khi b?n tr? thành m?t c?u th? chuyên nghi?p, r?t d? ?? b?n quên ?i y ngh?a th?t s? c?a m?n th? thao này – hay nói c? th? h?n, b?n quên m?t ly do mà mình yêu thích nó. B?n có th? nhìn th?y ?i?u này t?i m?i cau l?c b? vào b?t kì lúc nào: Các chàng trai ?ang t?p luy?n, nh?ng h? kh?ng t? ra thích thú m?t chút nào, h? kh?ng thi ??u v?i m?t n? c??i trên m?i và h? kh?ng h? t?n h??ng nó.
 
Khi b?n là m?t c?u bé, b?n kh?ng ngh? ??n b?t kì ?i?u gì khác – b?n ch? ??n gi?n là mu?n ch?i bóng. Th?i còn nh?, t?i th??ng v?i v? ch?y v? nhà, ?i th?ng ra v??n và ch?i bóng cho ??n t?n b?a t?i. Sau khi ?n xong, t?i s? quay l?i ?ó và ti?p t?c ch?i thêm n?a. Bóng ?á còn h?n c? m?t s? thích, nó gi?ng nh? m?t ch?t gay nghi?n v?y.
 
M?t trong nh?ng ky ?c ?áng nh? ??u ??i là khi t?i ?á qu? bóng vào b?c t??ng nh? trong nhà c?a bà ngo?i và khu v??n c?a ?ng n?i – m? và b? th??ng k? r?ng t?i lu?n mang theo bên mình m?t qu? bóng m?i khi ??n b?t c? n?i nào. T?i l?n lên ? Cheshunt, ngay bên ngoài London, và gia nh?p cau l?c b? ??u tiên trong ??i, East Herts FC ? Turnford, vào n?m lên sáu. Nh?ng t?i ch? ? ?ó v?n v?n sáu tháng.
 

?ó là khi Tottenham phát hi?n ra t?i l?n ??u tiên. Micky Hazard ?? theo d?i sát sao t?i t?i m?t tr??ng d?y bóng ?á vào mùa hè và m?i t?i cùng ??n Tottenham. T?i v?n còn nh? cái lúc b? nh?n ???c cu?c g?i t? Spurs và báo tin l?i cho t?i – t?i ?? ch?y quanh phòng khách và reo hò trong ni?m vui s??ng. ?ó là t?t c? nh?ng gì mà t?i t?ng khát khao. 
 
Thi ??u cho Spurs là m?t gi?c m? ?? tr? thành s? th?c. ? tu?i lên 7, b?n ch?a th?c s? ngh? ??n chuy?n thi ??u chuyên nghi?p. Nh?ng k? c? ? th?i ?ó, vi?c khoác lên mình b? áo ??u vào m?i bu?i sáng th? 7 nh? ti?p thêm cho b?n s? hào h?ng v?y. ???ng nhiên, ngay c? ? th?i ?i?m ?ó thì nh?ng tr?n ??u g?p Arsenal c?ng là nh?ng tr?n ??u l?n. Nh?ng m?i th? v?n ch? ??n gi?n là vui v? v?i b?n bè – t?i ch? có th? c?m th?y nh? v?y khi ch?i cho Spurs.
 
M?t vài ng??i trong s? nh?ng ??ng ??i sát cánh bên t?i ngày ?ó hi?n nay ?ang ch?i t?i Premier League. T?i ?? thi ??u v?i Adam Smith t? n?m lên b?y, và Andros Townsend t? n?m lên tám. Sau này, nh?ng ng??i nh? Harry Kane và Steven Caulker, m?c dù tr? h?n m?t chút, nh?ng c?ng ???c cho phép ch?i cùng ??i v?i chúng t?i. Theo t?i nh? thì có ??n 80% nh?ng c?u bé trong ??i hình ngày ?ó nay ?? thi ??u chuyên nghi?p, và có m?t b?c ?nh cho th?y b?n ng??i trong s? chúng t?i ?? ch?i cho ??i tuy?n Anh.
 
T?p th? này ?? kh?ng ???c ng??i ta nh?c ??n nhi?u, nh?ng ?ó v?n là m?t giai ?o?n ?áng kinh ng?c ??i v?i h?c vi?n ?ào t?o tr? c?a cau l?c b?. Th?t n?c c??i, b?i vì khi ?ó, ??i tr? c?a các ?àn anh l?n tu?i h?n m?i ???c ?ánh giá là “th? h? ??c bi?t”, thay vì là chúng t?i. Theo m?t cách nào ?ó, t?i cho r?ng chính ?i?u này ?? thúc ??y chúng t?i n? l?c h?n g?p nhi?u l?n – c? b?n lu?n thi ??u m?t cách khát khao ??n ?iên cu?ng. B?u kh?ng khí ?ó th?t tuy?t v?i. T?t c? chúng t?i ??u c? g?ng t? ra chuyên nghi?p h?t m?c và t?i ngh? t?t c? m?i ng??i ??u có m?t nhan cách chu?n m?c.
 
Có m?t mùa gi?i, t?i ghi ??n 42 bàn cho ??i U-18 và b?t ??u ngh? r?ng mình ?? s?n sàng cho c? h?i ra san ? ??i m?t. T?i nh? là mình ?? có m?t cu?c trò chuy?n v?i giám ??c c?a h?c vi?n, John McDermott và ?ng ?y b?o v?i t?i r?ng ?ng ?y kh?ng ngh? t?i s? có th? thi ??u ? Premier League cho ??n n?m 22 tu?i, b?i vì xu h??ng phát tri?n c?a c? th? t?i. Có m?t s? c?u bé cho th?y s? tr??ng thành v? m?t th? ch?t vào n?m 16 tu?i, nh?ng t?i thì kh?ng ???c nh? v?y.
 

GI? V?NG NI?M TIN

 
T?i lu?n cho r?ng ??nh m?nh c?a mình là tr? thành m?t c?u th? c?a Tottenham. Ngay c? khi h? c? g?ng bán t?i, t?i v?n kiên quy?t bám tr? l?i ?ó – t?i tin ch?c r?ng mình hoàn toàn có th? làm nên chuy?n ? Spurs, và t?i ngh? r?ng mình x?ng ?áng v?i ?i?u ?ó. John lu?n nói v?i t?i, “H?y gi? v?ng ni?m tin,” ?? nh?c nh? t?i r?ng ph?i kiên nh?n và ??ng b? cu?c.
 
S? là nói d?i n?u t?i b?o r?ng kh?ng có nh?ng kho?ng kh?c t?i c?m th?y nghi ng? v? t??ng lai c?a b?n than, ví d? nh? khi t?i ?ang ng?i trên gh? d? b? trong giai ?o?n ch?i ? Doncaster d??i d?ng cho m??n, nh?ng y ngh? “c? h?i th? hi?n b?n than ? Spurs r?i c?ng s? ??n” ?? giúp t?i có th? v?ng tin ti?n b??c.
 
T?i ?? có chút kh?ng may khi Tim Sherwood ti?p qu?n chi?c gh? hu?n luy?n viên Spurs vào tháng 12 n?m 2013. ?ng ?y nói r?ng t?i ch?c ch?n s? tr? thành m?t ph?n quan tr?ng trong k? ho?ch c?a mình, nh?ng khi ?ó t?i ?? ky vào m?t b?ng h?p ??ng cho m??n dài h?n ? Swindon và kh?ng th? quay l?i Spurs.
 
T?i v?n còn nh? cái lúc mình theo d?i tr?n ??u ??u tiên c?a Sherwood t?i ??i bóng, cu?c ??i ??u v?i Southampton, và nhìn th?y Nabil Bentaleb s? ch?i ? trung tam hàng ti?n v? trong 40 phút còn l?i c?a tr?n ??u. Th?t quá ?au ??n. T?i ch?i r?t than v?i Nabil, b?n t?i là b?n t?t c?a nhau và t?i r?t vui vì c?u ?y ?? ???c trao c? h?i, nh?ng ??ng th?i t?i c?ng v? cùng ghen t? và b?c t?c – t?i ngh? r?ng mình ?? b? l? m?t c? h?i v? cùng l?n.
 
Và r?i Mauricio Pochettino ?? ??n. M?t trong nh?ng cu?c trò chuy?n ??u tiên c?a t?i v?i ?ng ?y là trong chuy?n du ??u c?a chúng t?i ? Hoa Kì vào mùa hè n?m ?ó, trong khi chúng t?i ?ang x?p hàng ch? m?t chuy?n bay chuy?n ti?p. T?i và ?ng ?y mau chóng nh?n ra r?ng c? hai có nh?ng quan ?i?m r?t gi?ng nhau v? cu?c s?ng và bóng ?á.
 
Chúng t?i ?? nói chuy?n kho?ng 25 phút – tr??c ?ó, t?i ch?a t?ng có cu?c trò chuy?n nào kéo dài h?n 25 giay v?i m?t hu?n luy?n viên c?a Tottenham. Trong su?t chuy?n bay, t?t c? nh?ng gì t?i có th? ngh? là: “Wow, ?ay chính là c? h?i c?a mình,”. Hai ng??i chúng t?i có m?t s? k?t n?i m?nh m? mà t?i ch?a t?ng có v?i b?t kì ai tr??c ?ay trong bóng ?á.
 

M?t kho?nh kh?c v? cùng tr?ng ??i ?? ??n vào tháng 9. Chúng t?i ?ang b? d?n tr??c 1-0 ngay trên san nhà tr??c Nottingham Forest t?i League Cup. Tr??c ?ó, Spurs ?? kh?i ??u mùa gi?i kh?ng th?c s? t?t và b?u kh?ng khí ?ang d?n tr? nên c?c kì c?ng th?ng. Hu?n luy?n viên quy?t ??nh tung Harry Kane vào san và ng??i ti?p theo ???c trao c? h?i sau 65 phút c?a tr?n ??u chính là t?i. Ch? trong vòng 7 phút, t?i ?? có cho mình bàn th?ng ??u tiên trong màu áo Spurs. Harry c?ng ghi bàn và chúng t?i ?? l?i ng??c dòng 3-1. T?i cho r?ng ?ó là m?t b??c ngo?c l?n c?a c?u ?y t?i cau l?c b? này.
 
Vài ngày sau, t?i có tr?n ??u ??u tiên c?a cu?c ??i t?i Premier League – trong chuy?n làm khách trên san Arsenal. T? ?ó tr? ?i, m?i chuy?n ùa ??n m?t cách v? cùng nhanh chóng. T?i ?? ra san 17 tr?n trong t?ng s? 18 tr?n k? ti?p.
 
TAM S? V?Y G?I
 
Vào tháng 2, t?i ?? thi ??u trong tr?n chung k?t League Cup di?n ra trên san Wembley, và ??n tháng ti?p theo, t?i ???c ra m?t trong màu áo ??i tuy?n Anh, trong chuy?n hành quan ??n Italia. Ngh? ??n vi?c ch? m?t n?m tr??c ?ó t?i v?n còn ch?i ? League one, thì có th? th?y m?i th? ?? thay ??i nhanh nh? m?t c?n l?c. T?i cho r?ng mình x?ng ?áng v?i nh?ng ?i?u ?ó – t?i hoàn toàn có ?? kh? n?ng ?? thi ??u ? c?p ?? cao nh?t. T?i ?? chu?n b? s?n sàng cho nh?ng c? h?i trong t??ng lai t? r?t lau tr??c ?ó. Và khi chúng ??n, t?i ?? ngay l?p t?c n?m b?t.

Trong n?m ho?c sáu tr?n ??u tiên c?a mùa gi?i 2015/2016, t?i th?c s? c?m th?y mình là c?u th? xu?t s?c nh?t c?a Spurs. T?i ti?p t?c nh?n ???c m?t cu?c g?i khác t? ??i tuy?n Anh, nh?ng l?n này t?i ?? ph?i b? l? c? h?i, b?i vì m?t ch?n th??ng dính ph?i sau khi ghi bàn vào l??i Sunderland ?? khi?n t?i ph?i ng?i ngoài trong vài tu?n.
 
Khát khao quay tr? l?i thi ??u ?? khi?n t?i thúc ép b?n than v??t quá gi?i h?n ch?u ??ng. Sau khi th?t b?i trong quá trình ph?c h?i, t?i l?i ph?i ti?p t?c ng?i ngoài thêm vài tu?n n?a.
 
T?i ?? ph?i t?p luy?n v?i m?t ch?n th??ng, và nó t? ??n m?c t?i kh?ng th? t?m n??c nóng – n?u làm v?y, ??u g?i c?a t?i s? s?ng t?y lên ngay l?p t?c. Cu?i cùng, t?i ?? có th? quay tr? l?i trong m?t vài tr?n ??u, nh?ng ??n cu?c ??ng ?? v?i Chelsea, t?i l?i g?p m?t ch?n th??ng m?t cá chan và ph?i ti?p t?c n?m vi?n thêm hai tháng n?a. Khi bình ph?c hoàn toàn, t?i ?? m?t ?i ch? ??ng trong ??i hình xu?t phát. Khi ?ó, Tottenham ?ang là thành viên trong cu?c ?ua ??n ng?i ??u b?ng và Mousa Dembele ?? th? hi?n m?t phong ?? phi th??ng. ??i hình t?i ?u ?? ???c l?a ch?n, và t?i bu?c ph?i mài ??ng qu?n trên b?ng gh? d? b?.
 
??u mùa hè n?m ?ó, m?t s? cau l?c b? ?? ?? m?t ??n t?i, nh?ng t?i quy?t ??nh t? ch?i t?t c? b?n h? vì ?? h? quy?t tam chi?n ??u cho v? trí c?a mình ? Tottenham. Pochettino nói r?ng s?m mu?n gì c? h?i c?ng ??n v?i t?i, và ?ng ?y mu?n t?i ? l?i. Nh?ng khi t?i quay tr? l?i trong giai ?o?n tr??c mùa gi?i thì có m?t vài chuy?n ?? x?y ra – ?ó là nh?ng chuy?n v?n th??ng x?y ra trong bóng ?á và hoàn toàn kh?ng liên quan gì ??n hu?n luy?n viên – và t?i ?? kh?ng th? nào ch?p nh?n hay v??t qua ???c chúng.
 
Sau khi kh?ng ???c ra san trong ba tr?n ??u m? màn c?a mùa gi?i, t?i ?? nói chuy?n ng??i ??i di?n c?a mình và quy?t ??nh r?ng, ? tu?i 25, t?i th?c s? c?n ph?i ???c ra san thi ??u th??ng xuyên. T?i ?? d? ??nh s? chuy?n ??n Hull City ngay trong mùa gi?i này và sau ?ó ti?p t?c ??n v?i m?t ??i bóng khác - hay th?m chí là có th? quay tr? l?i v?i Tottenham. ?ó ch? ??n gi?n là suy ngh? c?a t?i. ??i c?u th? ng?n l?m, ??i khi b?n c?n ph?i có m?t chút ích k? vì l?i ích c?a b?n than.
 
Hull là m?t ??i bóng r?t khác v?i Spurs. T?i ?? chuy?n t? m?t ??i bóng th??ng xuyên chi?m ?u th? trong các tr?n ??u, lu?n lu?n tìm cách ?? pressing và giành l?i quy?n ki?m soát bóng, sang m?t ??i bóng thi ??u dè d?t, th?n tr?ng và t?p trung vào m?t tr?n phòng ng?. Và l?i ch?i ?ó hoàn toàn kh?ng phù h?p v?i phong cách thi ??u c?a t?i. T?i ?? ???c b?o r?ng mình s? ho?t ??ng trong vai trò c?a m?t s? 10, nh?ng sau hai tr?n ??u tiên, t?i ?? ph?i thi ??u ? m?t v? trí lùi sau h?n. Ph?i m?t m?t kho?ng th?i gian ?? t?i thích nghi v?i s? thay ??i này, nh?ng ??n khi Marco Silva ??t chan ??n, m?i th? ?? thay ??i.
 
Chúng t?i ?? thi ??u theo l?i ch?i mà t?i yêu thích và t?i ???c ch?i theo cái cách mà mình mu?n. B?n tr?n ??u c?a t?i d??i s? ch? ??o c?a ?ng ?y có l? chính là b?n tr?n ??u hay nh?t mà t?i có trong màu áo Hull City. T?i b?t ??u c?m th?y nh? c? h?i ?? mình ch?ng t? b?n than l?i ??n m?t l?n n?a. T?i ?? r?t l?c quan v? t??ng lai c?a mình.
 
M?t ngày bình th??ng nh? m?i ngày khác, chúng t?i hành quan ??n m?t tr?n ??u trên san khách. ?ó là m?t tr?n ??u di?n ra vào chi?u ch? nh?t, vì v?y, chúng t?i ?? kh?i hành vào th? b?y và qua ?êm t?i m?t khách s?n g?n san v?n ??ng. Vào bu?i sáng, chúng t?i ?i b? d?c theo b? s?ng Thames ?? th? gi?n, sau ?ó là ??n b?a ?n tr??c tr?n ??u, ngh? ng?i m?t chút và chu?n b? ?? ??n Stamford Bridge.
 
T?i ?? ?? dành s?n hai t?m vé cho b? và m? t?i phòng bán vé. T?i th?m chí còn ??t ch? cho h? ng?i ? hàng gh? ??u bên phía khán ?ài dành cho C?V Hull City vì ngh? r?ng s? th?t tuy?t v?i n?u t?i có th? ghi bàn và ch?y ??n ?ó ?? ?n m?ng cùng b? m?.
 

Tr?n ??u b?t ??u v?i nh?ng tín hi?u ??y tích c?c cho ??i bóng c?a chúng t?i. ??i th? mà t?i ph?i ??ng ?? chính là N’Golo Kante và ?ó là m?t cu?c ??i ??u tuy?t v?i. ?? có m?t vài pha t?c bóng khá nguy hi?m, mang tính 50-50, nh?ng nói chung thì ch?ng có gì nghiêm tr?ng x?y ra c?. Nh?ng sau khi tr?n ??u di?n ra ???c 13 phút, th?m h?a ?? x?y ??n.
 
Chelsea ???c h??ng m?t qu? ph?t góc. Q?a bóng bay ??n, khi b?t cao ?? ?ánh ??u phá bóng, t?i ??t nhiên c?m th?y m?t l?c tác ??ng m?nh ??n m?c nh? ?am xuyên qua h?p s? c?a mình. ?ó là c?n ?au t?i t? nh?t mà m?t con ng??i có th? t??ng t??ng ???c.
 
M?i ng??i cho r?ng t?i s? kh?ng th? nh? gì v? giay phút nguy k?ch ?ó, nh?ng h? ?? l?m, t?i nh? r?t r?. T?i có th? nh? t? vi?c các bác s? v?i v? lao nhanh t?i ch? mình, s? kh?ng khi?p c?a c?n ?au, cho ??n vi?c mình ?? tr?i qua t?t c? các c?ng tác ki?m tra tiêu chu?n th??ng ???c th?c hi?n v?i nh?ng ch?n th??ng ? ??u. C? th? c?a b?n s? r?i vào tr?ng thái ho?ng s? t?t ?? và kích ho?t b?n n?ng t? b?o toàn m?i khi b?n g?p ph?i m?t c?n ?au t?i t? - nó có th? t? nh?n bi?t khi có ?i?u gì ?ó c?c kì x?u ?ang di?n ra. T?i ?au ??n ??n m?c kh?ng th? ch?u ??ng n?i, nó gi?ng nh? m?t qu? bom v?a n? tung trong ??u t?i, ngay ? thái d??ng.
 
Bác s? c?a cau l?c b?, Mark Waller, ?? ??a ra nh?ng quy?t ??nh quan tr?ng ?? ??nh hình s? h?i ph?c c?a t?i. ?ng ?y ngay l?p t?c nh?n ra là t?i ?? b? n?t s? và nhi?u kh? n?ng là còn b? c? t?n th??ng n?o, b?i vì toàn b? ph?n bên ph?i c?a khu?n m?t t?i ?? va ??p xu?ng ??t và b? tê li?t. Nhan viên lái xe c?u th??ng mu?n ??a t?i ??n b?nh vi?n g?n nh?t, nh?ng Waller b?o r?ng n?i c?n ph?i ??n St Mary và chúng t?i ?? lái xe qua hai b?nh vi?n khác ?? ??n ???c ?ó.
 
?ó ch?c ch?n chính là quy?t ??nh ?? c?u m?ng t?i. N?u khi ?y chúng t?i quy?t ??nh ?i ??n m?t trong nh?ng b?nh vi?n g?n ?ó, có l? t?i s? ph?i tr?i qua m?t l?n scan r?i m?i ???c ??a ??n St Mary, ?i?u ?ó s? khi?n l?ng phí r?t nhi?u th?i gian quy báu.
 
Ch? vài phút sau khi ??n n?i, t?i ?? ???c ??a ngay vào phòng ph?u thu?t. N?u t?i b? ??a ??n b?t c? n?i nào khác, có l? m?i chuy?n ?? kh?ng th? k?t thúc m?t cách t?t ??p nh? hi?n t?i. Sau 61 phút k? t? lúc b? dính ch?n th??ng, t?i ?? có th? c? ??ng l?i.
 

N?I ?AU Và S? IM L?NG
 
?i?u ti?p theo t?i nh? là nh?ng gì di?n ra sau khi t?nh gi?c. T?t c? m?i th? xung quanh ??u r?t m?. Khi ?ó, t?i v?n c?m th?y c?c kì ?au ??n. Có quá nhi?u ti?ng ?n mà ??u t?i kh?ng th? x? ly ???c – và h? ?? ph?i ??a t?i vào m?t c?n phòng riêng. T?i c?n ph?i ???c cách li hoàn toàn kh?i nh?ng ti?ng ??ng, b?i vì cho dù ch? là m?t ti?ng ??ng r?t nh? c?ng là quá nhi?u ??i v?i ch?n th??ng c?a t?i. Ngay c? ti?ng thì th?m c?a các y tá trong hành lang c?ng khi?n t?i c?m th?y nh? th? có ai ?ó ?ang hét vào tai mình, t?i ?? ? trong tình tr?ng r?t nh?y c?m v?i nh?ng ti?ng ?n.
 
T?i ?? ng? kho?ng 20-22 ti?ng m?i ngày. Th?nh tho?ng, h? s? ?ánh th?c t?i d?y ?? làm m?t vài xét nghi?m, ki?m tra huy?t áp và nhi?u th? khác, nh?ng trong ph?n l?n th?i gian, t?i ph?i ng?. Ph?c h?i t? lo?i ch?n th??ng này là m?t c?ng vi?c r?t khó kh?n ??i v?i c? th?. B?n c?n ph?i h?t s?c c?n tr?ng.
 
T?i bi?t là ng??i ta ?? ??a vào ??u mình nh?ng t?m kim lo?i và ?inh k?p, m?c dù t?i c?ng kh?ng nh?n th?c ???c m?t cách r? ràng v? ?i?u ?ó, m?i cho ??n 6 tháng sau, khi t?i ???c các bác s? gi?i thích v? nh?ng vi?c mà h? ?? làm. Ch?n th??ng c?a t?i là c?c kì nghiêm tr?ng và h? ?? c? g?ng ?? kh?ng khi?n t?i b? kh?ng ho?ng ho?c quá shock. T?i kh?ng ch?c là li?u mình có th? ti?p nh?n t?t c? s? th?t kh?ng.
 
T?ng c?ng, t?i ph?i mang ??n 14 t?m kim lo?i trong h?p s?, v?i 28 chi?c ?c vít ?? gi? chúng ? ?úng v? trí. Ngoài ra còn có 45 chi?c ?inh k?p và m?t v?t s?o dài 6 inch trên ??u t?i. Nh?ng th?ng tin kh?ng m?y thú v?.
 
??n t?n bay gi?, t?i v?n có th? c?m nh?n ???c t?t c? nh?ng món “ph? ki?n” ?ó. T?i lu?n y th?c v? chúng. N?u nh?ng ng??i khác có th? m?t l?n tr?i qua nh?ng gì mà t?i ?? ph?i ch?u ??ng, ch?c ch?n h? s? th?t lên: “Chúa ?i, c?n ?au ??u này th?c s? r?t t?i t?”, và ?ó chính là th? mà t?i ?? ph?i h?c cách s?ng chung trong m?t th?i gian dài. N?u b?t bu?c ph?i gi?i thích v? nó, thì t?i có th? so sánh cái c?m giác này v?i nh?ng gì mà b?n s? c?m th?y sau khi ng?i xem phim su?t ba gi? thì b?ng nhiên nghe th?y ti?ng chu?ng và b?n ngay l?p t?c b?t d?y ?? m? c?a. H?y t??ng t??ng v? cái tình hu?ng mà t?i ?? nêu ra, và ?ó chính là th? mà t?i ph?i ch?u ??ng t?ng phút m?i ngày. Gi? ?ay, m?i khi ??u t?i d? ch?ng, nó lu?n là m?t c?n ?au quá s?c ch?u ??ng ??i v?i b?t c? ai. Ch? c?n nghiêng ng??i sang m?t bên, t?i s? ngay l?p t?c c?m th?y m?t áp l?c l?n ?ang ?è n?ng lên ??u mình. ?ó là th? ?? hành h? t?i trong su?t m?t th?i gian dài.
 

Toàn b? các day th?n kinh ? m?t bên c?a khu?n m?t t?i ?? b? t?n th??ng và h? ?? ph?i c?t nh? hoàn toàn c? thái d??ng ?? có th? m? h?p s? t?i ra; vì v?y, trong m?t kho?ng th?i gian sau khi các day th?n kinh ???c n?i l?i, t?i ?? c?m th?y m?t c?n ng?a c?c kì khó ch?u, c? nh? b? hàng tá cay kim nh? ?am vào v?y.
 
Các c? ?ó k?t n?i v?i hàm, v?y nên t?i hoàn toàn kh?ng th? m? mi?ng: Trong su?t 10 ngày, t?i ?? ???c cho ?n b?ng thìa. Ph?i ??n 10 tu?n sau, t?i m?i có th? m? mi?ng m?t cách bình th??ng. Khi t?i có th? c?m l?y m?t ly n??c cam, ??a nó lên mi?ng và u?ng, ?ó ?? là m?t b??c ti?n l?n trong quá trình h?i ph?c. Gia ?ình t?i th?m chí còn quay video l?i kho?ng kh?c ?ó.
 
Kh? n?ng gi? th?ng b?ng c?a t?i c?ng b? ?nh h??ng n?ng n?. T?i hoàn toàn kh?ng th? ?i theo m?t ???ng th?ng – ngay c? khi h?i ?ó t?i r?t ít khi ?i b?. Trong m?t kho?ng th?i gian, m?i khi di chuy?n ??u, t?i ??u c?m th?y r?t chóng m?t. T?i ?? ?i g?p m?t chuyên gia v? v?n ?? này, và sau 12 tu?n, c? ?y ?? giúp t?i l?y l?i s? th?ng b?ng và d?n d?n di chuy?n l?i m?t cách bình th??ng.
 
Trong su?t quá trình h?i ph?c, t?i ?? ?i kh?p ??t n??c ?? tìm g?p các chuyên gia, tr?i qua nh?ng cu?c xét nghi?m, nh?ng bu?i ch?p scans – tình hình v? cùng c?ng th?ng. Vào m?t tu?n, có ng??i ??n g?p t?i và nói: “Kh?ng, ti?p t?c tr? l?i v?i bóng ?á kh?ng ph?i là y hay ?au.”

NH?NG TH? THáCH LIêN TI?P
 
Ba tháng ??u tiên sau v? tai n?n là kho?ng th?i gian t?i t? nh?t. Nh?ng th? thách c? ?p ??n liên ti?p: ??u tiên là, “Li?u t?i có th? ng?i trên gi??ng ???c kh?ng?”, sau ?ó ??n, “T?i có th? ?i l?i ???c kh?ng?”. Nó còn mang ??n m?t th? thách v? cùng l?n v? m?t tình c?m, kh?ng ch? ??i v?i t?i, mà còn v?i c? gia ?ình t?i. Ch? gái t?i s? ph?i ? trong m?t ng?i nhà kh?ng có ?èn, kh?ng có TV trong su?t 8-9 tu?n, và ng?i (g?n nh? hoàn toàn) im l?ng bên c?nh t?i trên gh? sofa h?u h?t th?i gian trong ngày. N?u ch? ?y c?n ngh? ng?i, m? t?i s? ??n và thay th? ch? ?y.
 
T?t nhiên, toàn b? nh?ng ?i?u ?ó c?ng v? cùng khó kh?n ??i v?i t?i – ??c bi?t là khi tr??c, ngày nào t?i c?ng ho?t ??ng n?ng n? -  nh?ng t?i cho r?ng chúng còn t?i t? h?n g?p nhi?u l?n ??i v?i gia ?ình t?i, vì h? ph?i nhìn th?y t?i trong tình tr?ng nh? v?y và toàn b? quá trình h?i ph?c ?? di?n ra v? cùng ch?m ch?p.
 
Image result for ryan mason fourfourtwo

Và th?t hài h??c, cái th?c t? t?i là m?t c?u th? bóng ?á l?i chính là th? ?? giúp t?i v??t qua giai ?o?n khó kh?n này: T?i nhìn nh?n nó nh? m?t thách th?c mà mình c?n ?ánh b?i, ch? là m?t c?ng vi?c mà t?i v?n th??ng ph?i làm trong su?t s? nghi?p – v??t qua nh?ng thách th?c. Trong tr??ng h?p l?n này thì nhi?m v? c?a t?i ch? là di chuy?n v? phía tr??c t?ng b??c m?t và tìm cách ?? làm ???c ?i?u ?ó.
 
??n cu?i tháng 5, t?i ?? ngh? ??n vi?c tr? l?i thi ??u m?t l?n n?a. T?i ?? ??n Hull ?? g?p các ??ng ??i và bác s? ?i?u tr? v?t ly ?? t?i sút m?t qu? bóng vào t??ng – gi?ng nh? vi?c mà t?i v?n th??ng làm th?i còn nh? v?y. ?ó là l?n ??u tiên t?i ???c ch?m chan vào m?t qu? bóng sau 5 tháng.
 
Vào th?i ?i?m ?ó, vi?c quay tr? l?i v?i san c? là m?t ch?ng ???ng dài và v? cùng khó kh?n. T?i ?? dành hai tu?n ? B? ?ào Nha vào tháng 6 ?? làm vi?c v?i các bác s? ?i?u tr? v?t ly ??n t? Hull. M?i ngày, t?i s? t?p ch?y b?, và m?c dù v?n có h?i chóng m?t, vào cu?i kì ngh? ?ó, t?i ?? ch?y ???c kho?ng 70 ho?c 80%, ??o c? th? qua l?i, xoay ng??i và sút vào trái bóng m?t l?n n?a. B??c ??t phá ?ó th?t s? ?? ti?p thêm cho t?i ni?m tin r?ng mình hoàn toàn có th? quay tr? l?i v?i bóng ?á.
 
Vào gi?a tháng 1 n?m nay, t?i ?? t? thuy?t ph?c b?n than r?ng ch? c?n vài tu?n n?a th?i là mình có th? quay tr? l?i v?i san c?. T?i ngh? r?ng mình s? tr? l?i Hull, thi ??u vài tháng ? Championship, r?i sau ?ó hy v?ng v? m?t cu?c tái xu?t ? Premier League vào mùa hè này. ?ó là t?t c? ni?m hy v?ng c?a t?i, nh?ng trong l?n ?i scan vào tháng hai, cái vi?n c?nh t??i sáng ?ó ?? s?p ?? hoàn toàn.
 
Trong n?m ??u tiên sau khi dính ch?n th??ng, t?t c? các v?n ?? g?n nh? hoàn toàn n?m ? h?p s? c?a t?i – có nh?ng chi?c l? và v?t n?t c?n ???c ch?a lành – nh?ng trong l?n scan vào tháng hai, ng??i ta ?? phát hi?n ra b? n?o c?a t?i c?ng ?ang g?p m?t s? v?n ??. Chúng t?i ?? nói chuy?n v?i các chuyên gia và bác s? ph?u thu?t th?n kinh, h? kh?ng gi?u gi?m s? th?t và nói r? ?i?u t?i t? gì có th? x?y ra n?u t?i v?n c? c? ch?p ti?p t?c ch?i bóng.
 
H? cho bi?t n?u t?i quay l?i thi ??u và th?c hi?n thêm b?t kì m?t pha ?ánh ??u nào khác trong vòng m?t n?m, hay th?m chí là ch? 6 tháng, nhi?u kh? n?ng t?i s? b? m?t trí nh? ho?c ??ng kinh khi b??c sang ?? tu?i 28-29. H? b?o r?ng vi?c t?i có th? h?i ph?c nh? hi?n t?i là m?t phép màu, nh?ng n?u ti?p t?c ch?i bóng, t?i s? ph?i nh?n thêm m?t s? th??ng t?n nghiêm tr?ng h?n r?t nhi?u.
 
Khi ??ng d?y và r?i kh?i cu?c nói chuy?n, t?i bi?t là mình bu?c ph?i gi?i ngh?. ?ó th?t s? là m?t tin t?c v? cùng kh?ng khi?p và ?au ??n, nh?ng t?i ?? có m?t c?u con trai vào tháng 12, và khi nhìn vào th?ng bé, t?t c? nh?ng gì t?i có th? ngh? là mình ?? may m?n và h?nh phúc ??n nh??ng nào. Th?ng bé ?? mang ??n cho t?i m?t m?c tiêu khác ?? có th? t?p trung toàn tam toàn y vào – cu?c s?ng c?a t?i gi? ?ay là ?? ch?m sóc, d?y d? th?ng bé.
 
Bóng ?á v?n là tình yêu c?a ??i t?i, và may m?n thay, gi? ?ay t?i ?? ?? s?c kh?e ?? có th? tung ra m?t cú sút. Nh?ng r?t ti?c, vi?c quay tr? l?i thi ??u chuyên nghi?p là kh?ng an toàn chút nào. T?i ?? c?m th?y mình ch?c ch?n s? ??t ???c r?t nhi?u thành t?u n?u có th? ti?p t?c ch?i bóng – và khoát áo ??i tuy?n Anh nhi?u h?n. Nhìn vào cái cách mà s? nghi?p c?a t?i phát tri?n, t?i kh?ng ngh? r?ng mình s? ch?m ??n ??nh cao c?a ??i c?u th? m?i cho ??n 28 - hay th?m chí là 32 tu?i. Nh?ng khi ng?m ngh? l?i, có th? nói, t?i ?? làm ???c t?t c? nh?ng ?i?u mà mình mu?n trong t? cách c?a m?t c?u th?.
 
T?i ?? ???c ch?i ? Premier League, tr? thành ??i tr??ng c?a ??i bóng th?i niên thi?u và khoát áo ??i tuy?n Anh. N?u b?n quay v? quá kh? ?? h?i th?ng nhóc Ryan Mason n?m 15 tu?i r?ng nó mu?n ??t ???c nh?ng gì trên con ???ng bóng ?á, thì ba ?i?u trên chính là t?t c? m? ??c c?a nó. T?i có th? t? hào v? nh?ng gì mà mình ?? ??t ???c trong s? nghi?p c?u th? ng?n ng?i kia – t?i hoàn toàn kh?ng có gì ph?i h?i ti?c c?.
 
N?u b?n c?ng ?? tr?i qua nh?ng bi?n c? t??ng t? nh? v?y và nó v?n kh?ng h? thay ??i quan ?i?m c?a b?n v? cu?c s?ng, b?n ch?c h?n là m?t tên ng?c. Khi b?n g?n nh? s?p ch?t và nh?n ???c c? h?i th? hai ?? ???c s?ng, b?n s? nhìn nh?n t?t c? nh?ng gì mà mình ?ang có theo m?t cách hoàn toàn m?i.
 
??i v?i t?i, th?t khó ?? suy ngh? quá xa x?i v? t??ng lai. T?i ?? b?t ??u làm vi?c v?i các c?u th? tr? t?i Spurs và ?ang c? g?ng ?? có ???c t?m b?ng hu?n luy?n, thêm vào ?ó là b??c chan vào m?t s? c?ng vi?c bên m?ng truy?n th?ng, nh?ng trên t?t c?, t?i thích ???c t?n h??ng cu?c s?ng c?a chính mình ? hi?n t?i. T?i mu?n ???c làm nh?ng vi?c nh? ?i d? nh?ng bu?i ti?c gia ?ình vào các bu?i t?i th? b?y, ?i?u mà tr??c ?ay t?i ?? ph?i b? l? vì nh?ng tr?n ??u. V? s?c kh?e,  gi? ?ay t?i ?? có th? t? mình làm h?u h?t m?i vi?c – t?i v?n có th? ch?y b? ho?c ch?i tennis. T?i th?c s? là m?t chàng trai may m?n.
 
Và h?n h?t, t?i hy v?ng r?ng mình có th? tìm ???c m?t th? gì ?ó khác ?? ?am mê và c?ng hi?n 100% - gi?ng nh? nh?ng gì mà t?i ?? t?ng làm v?i bóng ?á.
 
L??C D?CH T? PH?NG V?N RYAN MASON ???C TH?C HI?N B?I JAMES MAW, ??NG T?I TRêN FOURFOURTWO

NAM KHáNH (TTVN)
 

Các cay vi?t

1543 bài vi?t

“With great power, comes great responsibility.”

19 bài vi?t

“THE BEST IS YET TO COME!”

16 bài vi?t

“N?u b?n thích m?t ??i bóng, b?n theo dõi m?i tr?n ??u c?a h?. N?u b?n thích bóng ?á, b?n ?ón ch? m?i tr?n c?u. Và khi b?n yêu bóng ?á, hãy vi?t ra nh?ng dòng c?m xúc cho nó.”

5 bài vi?t

“Call me tifosi...”

67 bài vi?t

“They ask me who I want to be. I say I want to be happy. They grimace at me, saying I do not understand the question. I shrug my shoulders, replying they do not understand life.”

Trên ???ng PITCH là gì?

Trên ???ng Pitch là d? án n?i dung Bóng ?á ??nh h??ng c?m xúc, hoài c?,chuyên sau ???c v?n hành b?i www.digimediapros.com

DMCA.com Protection Status

© TRêN ???NG PITCH - www.digimediapros.com

Trang tin ?i?n t? Bongda24h - Chuyên trang bóng ?á hàng ??u t?i Vi?t Nam

Gi?y phép thi?t l?p trang Th?ng tin ?i?n t? t?ng h?p s?: 1183/GP-TT?T c?p ngày 04/04/2016 b?i S? TT-TT Hà N?i, thay th? gi?y phép 258/GP-TT?T c?p ngày 07/04/2011 b?i S? TT-TT Hà N?i

N?i dung th?ng tin h?p tác gi?a báo ?i?n t??Th? thao Vi?t Nam?và c?ng ty Incom

??n v? ch? qu?n: C?ng ty C? ph?n Truy?n th?ng qu?c t? INCOM - Ch?u trách nhi?m: ?ng V? M?nh C??ng

??a ch?: T?ng 3 Toà nhà IC, S? 82 Ph? Duy Tan, ph??ng D?ch V?ng H?u, C?u Gi?y, Hà N?i

Tel: (04) 3.7833688 - Fax: (04) 3.7833699 H? tr?: 1900561589 Email: bongda24h@incom.vn

??ng ky nh?n Tin h?ng ngày