Bong da 24h, Trang tin bong da the thao 24h cap nhat nhanh nhat

TR?C TI?P Myanmar vs Campuchia 18h30 ngày 12/11 (AFF Cup 2018)

Tr?c ti?p Myanmar vs Campuchia: C?p nh?t liên t?c di?n bi?n t??ng thu?t tình hu?ng k?t qu? bóng ?á kèm link xem tr?n ??u Myanmar vs Campuchia b?ng A AFF Cup 2018 lúc 18h30 t?i ngày h?m nay 12/11.

(?n Ctrl + F5 ?? nh?n th?ng tin m?i nh?t)

Do kh?ng thi ??u l??t ??u tiên (m?i b?ng t?i AFF Cup 2018 có 5 ??i nên m?i l??t tr?n, s? có 1 ??i ???c ngh?) nên Myanmar càng là ?n s? c?a b?ng A và có th? s?m vai “ng?a ?” nh? t?i AFF Cup 2016.

Cách ?ay hai n?m, Myanmar c?ng n?m chung b?ng v?i Vi?t Nam, Malaysia và Campuchia ? gi?i v? ??ch bóng ?á khu v?c. K?t thúc vòng b?ng, Myanmar ?? v??t m?t Malaysia ?? cùng Vi?t Nam vào bán k?t. AFF Cup l?n này, tham v?ng c?a h? là ít nh?t l?p l?i chi?n tích ?ó.
Tr?c ti?p Myanmar vs Campuchia t??ng thu?t bóng ?á AFF Cup 2018 hình ?nh
Myanmar vs Campuchia

Vi?t Nam ch?c ch?n c?ng kh?ng th? xem th??ng Myanmar. Th?y trò HLV Antoine Hey ?? c? s? ?? ti?p t?c gay thêm b?t ng?. Th? nên, s? chu?n b? k? và nghiên c?u t? m? ??i th? s? giúp HLV Park Hang Seo có thêm t? tin cho chuy?n làm khách c?a Myanmar ? l??t tr?n th? ba (ngày 20/11). B?n than nhà c?m quan ng??i Hàn Qu?c c?ng ?? c? tr? ly sang Myanmar ?? theo d?i tr?n ??u m? màn nh?m ?ánh giá th?c l?c c?a ??i b?n. Ti?p ?ón Campuchia trên san nhà và l?i là tr?n ra quan, Myanmar s? ph? di?n h?t s?c m?nh, và ?ó là c? h?i ?? ?T Vi?t Nam tìm hi?u ??i th?.

C?p ??u Myanmar vs Campuchia khá chênh l?ch. ??i bóng ?á x? chùa Tháp ?? thua sít sao Malaysia ? tr?n ra quan. Kh?ng ph? nh?n Campuchia ?? t?o ra nhi?u c? h?i ?n bàn nh?ng kh?ng t?n d?ng thành c?ng. Tuy nhiên, s? d? Campuchia ch?i ???c nh? v?y m?t ph?n nhi?u vì h? ???c ch?i trên san nhà. Còn h?m nay, khi ph?i làm khách, Campuchia s? ph?i ??i di?n v?i b?u kh?ng khí cu?ng nhi?t n?i ti?ng do C?V Myanmar t?o ra, ?? s?c ?? làm lung l?c tinh th?n chi?n ??u c?a b?t c? ??i khách nào. L?ch s? ??i ??u c?ng nghiêng v? Myanmar khi h? ch? 1 l?n thua Campuchia, còn l?i th?ng ??n 11/12 tr?n khác.

Nh?ng Myanmar ?ang g?p vài v?n ?? trong khau khau d?t ?i?m. M?c dù m?i g?p ch?n th??ng g?y tay nh?ng ti?n ??o s? 1 Myanmar, Aung Thu v?n có tên trong danh sách tham d? AFF Cup 2018 nh? s? kh?ng ??nh HLV Antoine Hey r?t c?n chan sút này. Trong quá trình chu?n b? cho gi?i ??u, Myanmar r?t b? t?c trong khau ghi bàn, khi ch? có 1 bàn ? 3 tr?n giao h?u tr??c gi?i. V? chi?n l??c gia ng??i ??c ?? liên t?c th? nghi?m các ph??ng án khác nh?ng kh?ng hi?u qu?.

D?u sao, ch? g?p m?t Campuchia kh?ng m?nh, Myanmar có ?? c? s? ?? giành chi?n th?ng.

?
BONGDA24H ?? có b?n quy?n toàn b? 26 tr?n ??u AFF Cup 2018. T?t c? hình ?nh và video bàn th?ng ??u ???c c?p nh?t trên website www.digimediapros.com, m?i quy ??c gi? chú y theo d?i!
G?I BìNH LU?N
Email (b?t bu?c)
Tiêu ?? (b?t bu?c)
Vui lòng g? ti?ng Vi?t có d?u. Chúng t?i có th? s? biên t?p l?i n?i dung ph?n h?i c?a quy v? ?? phù h?p v?i tiêu chí chung c?a Bongda24h.
G?i bình lu?n
Th?m dò y ki?n
??i bóng nào s? ??ng quang ? Premier League 2018/19?
Bình ch?n K?t qu?
Trang tin ?i?n t? Bongda24h - Chuyên trang bóng ?á hàng ??u t?i Vi?t Nam
Gi?y phép thi?t l?p trang Th?ng tin ?i?n t? t?ng h?p s?: 1183/GP-TT?T c?p ngày 04/04/2016 b?i S? TT-TT Hà N?i, thay th? gi?y phép 258/GP-TT?T c?p ngày 07/04/2011 b?i S? TT-TT Hà N?i
N?i dung th?ng tin h?p tác gi?a báo ?i?n t? Th? thao Vi?t Nam và c?ng ty Incom
??n v? ch? qu?n: C?ng ty C? ph?n Truy?n th?ng qu?c t? INCOM - Ch?u trách nhi?m: ?ng V? M?nh C??ng
??a ch?: T?ng 3 Toà nhà IC, S? 82 Ph? Duy Tan, ph??ng D?ch V?ng H?u, C?u Gi?y, Hà N?i
Tel: (024) 3.784 8888 - Fax: (024) 3.7833699 * Email: bongda24h@incom.vn
DMCA.com Protection Status
Bóng ?á | Chuy?n nh??ng | Ngo?i H?ng Anh | La Liga | Bundesliga | Serie A | Ligue 1 | V-League | T? s? bóng ?á | ??i tuy?n Vi?t Nam | U23 Vi?t Nam | AFF Cup | Nh?n ??nh | Video bóng ?á