Bong da 24h, Trang tin bong da the thao 24h cap nhat nhanh nhat

Video t?ng h?p: ??ng Timor 0-7 Thái Lan (B?ng B AFF 2018)

Tr??c ??i th? quá y?u và l?i còn ???c ch?i trên "san nhà" (Timor Leste ?? ch?n Thái Lan làm san nhà tr?n này do san ??u c?a h? kh?ng ?? ?i?u ki?n t? ch?c), nhà ?KV? AFF Cup d? dàng giành th?ng l?i ??m, trong ?ó m?t mình trung phong s? 9 Adisak ghi ??n 6 bàn.


???ng kim v? ??ch Thái Lan d?n ??u b?ng B sau khi giành chi?n th?ng "7 sao" tr??c ?T Timor Leste trên san nhà Rajamangala. ? tr?n ??u còn l?i c?a b?ng này di?n ra cùng gi?, ?T Singapore v??t qua Indonesia v?i t? s? 1-0. Sau l??t tr?n ??u tiên, Thái Lan s?m th? hi?n s?c m?nh c?a ?ng viên s? m?t cho ch?c v? ??ch AFF Cup 2018.

Kh?ng ??a ??n gi?i ??u l?c l??ng m?nh nh?t, nh?ng ?T Thái Lan v?n gay ?n t??ng m?nh ngay trong tr?n ra quan. Trong ?ó, ti?n ??o Kraisorn ghi t?i 6 bàn vào l??i Timor Leste khi thi ??u cao nh?t ? ??i hình 4-2-3-1.

Tr??c ??i th? thua xa v? ??ng c?p, ?T Thái Lan thi ??u nhàn nh?. Tuy nhiên, ??i ???ng kim v? ??ch l?i d?t ?i?m hi?u qu? khi c?n 30 phút ?? d?n ??i th? 3-0. T?t c? bàn th?ng ??u ???c th?c hi?n b?i ti?n ??o Kraisorn.

Tr??c khi hi?p 1 khép l?i, c?u th? khoác áo s? 9 c?ng là tác gi? c?a bàn th?ng nang t? s? lên 4-0 sau pha ?ánh ??u t? tình hu?ng ph?t góc bên cánh ph?i ? phút bù gi? ??u tiên c?a hi?p 1.

Thi ??u quy?t tam trong hi?p 2, nh?ng ?T Timor Leste kh?ng có bàn th?ng danh d?. Th?m chí, ??i bóng c?a HLV Norio Tsukitate còn ph?i nh?n thêm 3 bàn thua. Trong ?ó, ti?n ??o Kraisorn có thêm 2 l?n sút tung l??i Timor Leste.

K? t? phút 74, Timor Leste ch? còn ch?i v?i 10 ng??i sau khi th? m?n b? tru?t quy?n thi ??u do nh?n th? vàng th? hai. Tr??c khi tr?n ??u khép l?i, c?u th? vào san thay ng??i Supachai ?n ??nh chi?n th?ng 7-0 cho ?T Thái Lan.
BONGDA24H ?? có b?n quy?n toàn b? 26 tr?n ??u AFF Cup 2018. T?t c? hình ?nh và video bàn th?ng ??u ???c c?p nh?t trên website www.digimediapros.com, m?i quy ??c gi? chú y theo d?i!
G?I BìNH LU?N
Email (b?t bu?c)
Tiêu ?? (b?t bu?c)
Vui lòng g? ti?ng Vi?t có d?u. Chúng t?i có th? s? biên t?p l?i n?i dung ph?n h?i c?a quy v? ?? phù h?p v?i tiêu chí chung c?a Bongda24h.
G?i bình lu?n

Video AFF Cup 2018

Trang tin ?i?n t? Bongda24h - Chuyên trang bóng ?á hàng ??u t?i Vi?t Nam
Gi?y phép thi?t l?p trang Th?ng tin ?i?n t? t?ng h?p s?: 1183/GP-TT?T c?p ngày 04/04/2016 b?i S? TT-TT Hà N?i, thay th? gi?y phép 258/GP-TT?T c?p ngày 07/04/2011 b?i S? TT-TT Hà N?i
N?i dung th?ng tin h?p tác gi?a báo ?i?n t? Th? thao Vi?t Nam và c?ng ty Incom
??n v? ch? qu?n: C?ng ty C? ph?n Truy?n th?ng qu?c t? INCOM - Ch?u trách nhi?m: ?ng V? M?nh C??ng
??a ch?: T?ng 3 Toà nhà IC, S? 82 Ph? Duy Tan, ph??ng D?ch V?ng H?u, C?u Gi?y, Hà N?i
Tel: (024) 3.784 8888 - Fax: (024) 3.7833699 * Email: bongda24h@incom.vn
DMCA.com Protection Status
Bóng ?á | Chuy?n nh??ng | Ngo?i H?ng Anh | La Liga | Bundesliga | Serie A | Ligue 1 | V-League | T? s? bóng ?á | ??i tuy?n Vi?t Nam | U23 Vi?t Nam | AFF Cup | Nh?n ??nh | Video bóng ?á