Bong da 24h, Trang tin bong da the thao 24h cap nhat nhanh nhat

Video t?ng h?p: Boca Juniors 2-2 River Plate (Chung k?t Copa Libertadores 2018)

?úng nh? k? v?ng, Boca Juniors và River Plate ?? c?ng hi?n cho ng??i xem m?t tr?n Superclasico m?n nh?n, k?t thúc v?i t? s? hòa 2-2.

Tr?n chung k?t l??t ?i Copa Libertadores gi?a Boca Juniors và River Plate ?? di?n ra h?p d?n ?úng nh? k? v?ng. Ch? nhà Boca 2 l?n v??t lên nh? các bàn th?ng c?a Abila và Benedetto nh?ng River c?ng ch?ng t? b?n l?nh khi 2 l?n quan bình t? s? ?? tr?n ??u khép l?i v?i t? s? 2-2.

Nh? v?y, Boca ?? kh?ng th? t?n d?ng l?i th? san nhà ?? chi?m l?y tiên c? tr??c ??i kình ??ch. Tuy nhiên, khác v?i Champions League, th? th?c c?a Copa Libertadores kh?ng có lu?t bàn th?ng san khách nên b?t l?i dành cho Boca kh?ng h?n quá nhi?u.
Video bàn th?ng Boca Juniors vs River Plate 2-2 ?êm qua hình ?nh
Boca Juniors 2-2 River Plate


??n v?i di?n bi?n chính tr?n ??u, tuy ph?i ch?i trên san khách nh?ng River m?i là ??i nh?p cu?c t?t h?n v?i m?t lo?t tình hu?ng dàn x?p kh?ng chi?n khi?n khung thành ??i ph??ng chao ??o. M?i chuy?n càng tr? nên t? h?n v?i ??i ch? nhà khi ng?i sao Cristian Pavon dính ch?n th??ng và ph?i r?i san ? phút 27.

Dù v?y, 7 phút sau Boca l?i b?t ng? có ???c bàn th?ng m? t? s? sau hai pha d?t ?i?m uy l?c t? góc h?p liên ti?p c?a Abila. Tuy nhiên, ni?m vui c?a Boca ng?n ch?ng tày gang. Ch?a ??y 60 giay sau khi b? th?ng l??i, River quan bình t? s?. Xu?t phát t? ??t t?n c?ng ngay sau khi giao bóng, Pratto thoát xu?ng d?t ?i?m chéo góc hi?m hóc ?ánh b?i th? thành ??i ph??ng.

Sau khi có ???c nh?ng bàn th?ng, tr?n ??u tr? nên k?ch tính và t?c ?? h?n. Hai ??i ??u t? r? quy?t tam giành chi?n th?ng và t?o nên nh?ng pha ?n mi?ng tr? mi?ng. ??n phút bù gi? hi?p 1, c?u tr??ng Bombonera? thêm l?n n?a n? tung khi Benedetto có pha ?ánh ??u ng??c ??p m?t tung l??i River.

B??c sang hi?p 2, River ch? ??ng dang cao ??i hình t?n c?ng ?? tìm bàn g?. ??i khách ??t ???c m?c tiêu ? phút 60, khi Izquierdoz ?ánh ??u v? l??i nhà trong m?t tình hu?ng tranh ch?p bóng b?ng. ?ay c?ng là k?t qu? cu?i cùng c?a tr?n l??t ?i khi 30 phút cu?i tr?n kh?ng có thêm bàn th?ng nào ???c ghi.

??i hình thi ??u:
Boca: Rossi, Jarra (Buffarini 83'), Izquierdoz, Magallan, Olaza, Nandez, Barrios, Pablo Perez, Sebastian Villa (Tevez 73'), Ramon Abila, Pavon (Benedetto 27').
River: Armani, Montiel, Maidana, Martinez Quarta (Fernandez 58'), Pinola, Casco, Palacios, Enzo Perez (Zuculini 75'), Martinez (Quintero 77'), Santos Borre, Pratto.
BONGDA24H ?? có b?n quy?n toàn b? 26 tr?n ??u AFF Cup 2018. T?t c? hình ?nh và video bàn th?ng ??u ???c c?p nh?t trên website www.digimediapros.com, m?i quy ??c gi? chú y theo d?i!
chia se tren G+ Báo l?i

Vui lòng ch?n c? th? các m?c bên d??i ?? th?ng báo cho www.digimediapros.com bi?t v?n d? b?n g?p ph?i ??i v?i video này.


G?i ph?n h?i
G?I BìNH LU?N
Email (b?t bu?c)
Tiêu ?? (b?t bu?c)
Vui lòng g? ti?ng Vi?t có d?u. Chúng t?i có th? s? biên t?p l?i n?i dung ph?n h?i c?a quy v? ?? phù h?p v?i tiêu chí chung c?a Bongda24h.
G?i bình lu?n

Cùng chuyên m?c

C? h?n

Trang tin ?i?n t? Bongda24h - Chuyên trang bóng ?á hàng ??u t?i Vi?t Nam
Gi?y phép thi?t l?p trang Th?ng tin ?i?n t? t?ng h?p s?: 1183/GP-TT?T c?p ngày 04/04/2016 b?i S? TT-TT Hà N?i, thay th? gi?y phép 258/GP-TT?T c?p ngày 07/04/2011 b?i S? TT-TT Hà N?i
N?i dung th?ng tin h?p tác gi?a báo ?i?n t? Th? thao Vi?t Nam và c?ng ty Incom
??n v? ch? qu?n: C?ng ty C? ph?n Truy?n th?ng qu?c t? INCOM - Ch?u trách nhi?m: ?ng V? M?nh C??ng
??a ch?: T?ng 3 Toà nhà IC, S? 82 Ph? Duy Tan, ph??ng D?ch V?ng H?u, C?u Gi?y, Hà N?i
Tel: (024) 3.784 8888 - Fax: (024) 3.7833699 * Email: bongda24h@incom.vn
DMCA.com Protection Status